Останні додані

 • Питання періодизації розвитку суспільства в контексті творчого доробку Івана Вернадського 

  Ніколенко, Інесса Юріївна; Nikolenko, I.; Николенко, Инесса Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05-19)
 • Яснопольський Леонід Миколайович (1873–1957) 

  Фещенко, Валентина Михайловна; Feschenko, Valentyna; Фещенко, Валентина Михайлівна; Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДННУ «Академія фінансового управління», 2013)
 • Вплив міжнародних організацій на бюджетну сферу України 

  Шмуратова, К. В.; Фещенко, Валентина Михайловна; Feschenko, Valentyna; Фещенко, Валентина Михайлівна (Університет митної справи та фінансів, 2021-04-16)
 • Управління нематеріальними активами підприємства: стратегічний контекст 

  Мельник, Оксана Володимирівна; Melnyk, Oksana; Мельник, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-24)
  У дисертації наведено комплексне вирішення наукового завдання щодо системного обґрунтування теоретичних засад ідентифікації та оцінки нематеріальних активів промислових підприємств та розробки стратегічно- орієнтованого ...
 • Стратегічний потенціал підприємства (на матеріалах підприємств металургійної галузі України) 

  Кібук, Тетяна Миколаївна; Kibuk, Tetyana; Кибук, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03-22)
  Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню теоретико-методичних і прикладних засад оцінювання та управління стратегічним потенціалом підприємств металургійної галузі України. Опрацьовано понятійний апарат досліджуваної ...
 • Інфляція в Китаї у період економічних реформ 1980-х років: причини та результати 

  Хохич, Дмитро Григорович; Hohych, Dmytro; Хохич, Дмитрий Григорьевич (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2021)
  У статті досліджено розвиток інфляційних процесів у Китаї в період 1979–1989 рр., розкрито їх причини та результати. Зокрема, на основі аналізу статистичних даних встановлено, що інфляція в Китаї проявляється в ціновій і ...
 • Теорія господарства у науковій спадщині С. М. Булгакова 

  Кондрат, Олександр Борисович; Kondrat, Oleksandr Borysovych; Кондрат, Александр Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-10)
  У дисертації розкрито методологічні засади дослідження наукової спадщини С. М. Булгакова в якій знайшла відображення його теорія господарства. Проведено аналіз джерельної бази та визначено ступінь дослідженості зазначеної ...
 • Генезис економічних функцій національних держав та форми їх реалізації в країнах Західної цивілізації (друга половина ХVІІ – 60-ті рр. ХІХ століття) 

  Волкова, Олена Михайлівна; Volkova, Olena; Волкова, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-05-04)
  У дисертації на основі використання принципів та підходів цивілізаційної парадигми суспільствознавства обґрунтовано роль національної держави на стадії становлення ринкової економіки. Розкрито природу та генезис економічних ...
 • Інвестиційна складова економічної безпеки 

  Кириленко, Володимир Іванович; Kyryliuk, Volodymyr; Кирилюк, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-12)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних основ і практичних аспектів інвестиційної складової економічної безпеки. Обґрунтовано концептуальні засади ролі, місця і функцій інвестиційної безпеки у системі ...
 • Інститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст. 

  Колядич, Олександр Іванович; Kolyadych, Oleksandr Ivanovych; Колядич, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-11-11)
  Дисертація присвячена дослідженню ґенези інститутів соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст. У дисертаційній роботі досліджуються закономірності та особливості становлення та розвитку ...
 • Роль інституту державних фінансів у формуванні суспільного добробуту 

  Хохич, Дмитро Григорович; Khokhych, Dmytro; Хохич, Дмитрий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-05-08)
  Дисертація присвячена подальшому розвитку теоретико-методологічних і практичних засад функціонування інституту державних фінансів в напряму формування національної моделі суспільного добробуту. У роботі досліджено генезис ...
 • Аналітичні можливості теорії стейкголдерів у сфері вищої освіти 

  Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Громадська Організація «Фундація Економічних Ініціатив», 2020)
  У статті обґрунтована необхідність впровадження стейкголдер-аналізу в практику стратегування якості освіти закладами вищої освіти. Продемонстроване визнання необхідності впровадження концепції стейкхолдерів через аналіз ...
 • В пошуках нових пояснювальних моделей поведінки споживача 

  Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Андрій Григорович; Kotenok, Andrii; Котенок, Андрей Григорьевич; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Publishing house «TK Meganom», 2020)
  Використані пояснювальні можливості теоретичної економіки для поведінки сучасного споживача та її змін впродовж пандемії COVID-19. Виявлені трансформації потреб та пріоритетів споживачів на основі статистичних спостережень ...
 • Аналіз стейкхолдерів: термінологічні особливості 

  Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Scientific Publishing Center «Sci-conf.com.ua», 2020-08)
  Висвітлені основні методологічні прогалини в стейкголдер-аналізі. Розкритий зміст поняття «стейкголдер» у широкому й вузькому значенні слова. Запропоновані області доцільного використання понять з різним змістом.
 • ТОП-10 EdTech-трендів 2020 року 

  Кулага, Ірина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Порядок денний становлення інституту докторських програм в Україні станом на 2017 рік 

  Ніколаєв, Євген Борисович; Nikolajev, Evgen; Николаев, Евгений Борисович (Запорізький національний університет, 2017-10)
 • Вразливість національних економічних систем до понижувальної фази циклу в процесі становлення постіндустріальної моделі економіки 

  Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena; Ткаченко, Елена Вадимовна; Дроб’язко, Марія М.; Drobyazko, Maryia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена уточненню поширеної в науковій літературі тези про те, що інтенсивність структурних постіндустріальних трансформацій пов’язана зі стійкістю економічної системи до зовнішніх і внутрішніх збурень ...
 • Внутрішня структура та функції людського капіталу 

  Руженський, Максим Миколайович; Ruzhenskyi, Maksym; Руженский, Максим Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Серед соціально-економічних проблем сучасного етапу розвитку України значної ваги набуває дослідження теоретичних і прикладних аспектів внутрішньої структури людського капіталу. На основі аналізу сучасних уявлень про ...
 • Теоретичні основи ідентифікації соціальної сфери національної економіки та розробки політики її розвитку 

  Верховод, Ірина С.; Verkhovod, Irina; Верба, Денис Володимирович; Denys, Verba; Верба, Денис Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена формулюванню концептуальних підходів до організації ресурсного забезпечення соціальної сфери і містить спробу теоретичного узгодження та гармонізації поширених у вітчизняній науковій літературі підходів ...
 • Особливості логістичних процесів торговельних мереж в Україні 

  Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Lubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Кос, Ірина Олександрівна (Cognum Publishing House, 2020-11)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей логістичних процесів торговельних мереж в Україні, тенденцій та умов їх розвитку. Розглянуто основні завдання, що постають перед торговельними мережами задля успішного функціонування ...

Переглянути більше