Recent Submissions

 • Бюджетні пріоритети демократичного суспільства: світова теорія і практика 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-05)
  Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування бюджетних пріоритетів у демократичному суспільстві на основі дослідження світової теорії та практики. Визначено сутність бюджетних пріоритетів ...
 • Нетарифне регулювання товарного обміну в глобальній торговельній системі 

  Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, V. V.; Олефиренко, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-30)
  У роботі розкрито теоретичні основи, чинники та мотиви активізації нетарифного регулювання в глобальній торговельній системі на сучасному етапі розвитку міжнародної торгівлі. У рамках дослідження проаналізовано наслідки ...
 • Екологізація економічного розвитку Європейського Союзу 

  Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-26)
  У дисертації досліджено та визначено суть та значення екологізації глобального економічного простору; обґрунтовано основні параметральні характеристики екологічної парадигми економічного розвитку країн-лідерів та проведені ...
 • Соціокультурний компонент глобального економічного розвитку 

  Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11)
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню соціокультурного компоненту глобалізації, виявленню та системному оцінюванню його впливу на економічний розвиток. Автором досліджено особливості формування глобальної ...
 • Міжнародна комерціалізація телепродуктів на медіа ринку ЄС 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-21)
  У дисертації досліджено суть та значення глобального та європейського ринку телепродуктів. Визначено особливості їх еволюції та ідентифіковано сучасну медіа парадигму в умовах посилення глобалізації. Особливу увагу приділено ...
 • Трансформація валютних систем країн Центральної та Східної Європи 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-07)
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів трансформації валютних систем країн ЦСЄ. Розглянуті теоретичні основи функціонування валютних систем у сучасному валютно-фінансовому середовищі. ...
 • Система регулювання аграрного сектору в ЄС 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-19)
  лювання аграрного сектору в ЄС. Відповідно до принципів історизму, програмованості та регульованості економічного середовища виокремлено сім етапів еволюції підходів країн-лідерів до регулювання аграрного сектору. Значну ...
 • Європейське бізнес-середовище в розвитку міжнародної економічної діяльності 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-02-27)
  Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням виявлення особливостей європейського бізнес-середовища, розробки рекомендацій щодо ефективних напрямів адаптації до нього міжнародної економічної діяльності України ...
 • Розвиток корпоративних стратегій в глобальному інвестиційному середовищі 

  Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-21)
  Розглянуто методологію дослідження розвитку корпоративних стратегій у глобальному інвестиційному середовищі, тенденції та сучасні особливості інвестиційної глобалізації. Проаналізовано основні концепції інтернаціоналізації ...
 • Корпоративна відповідальність в парадигмі глобального управління 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10)
  У роботі досліджені домінанти і трансцендентні фактори сталого цивілізаційного розвитку, а саме еволюція концепцій глобального управління, визначення людського капіталу як ключового фактора економічного розвитку, обґрунтування ...
 • Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: інтелектуально-ресурсний вимір 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-10-28)
  Узагальнено парадигмальні засади та визначено передумови й чинники формування глобального науково-освітнього простору, окреслено його інтелектуально-ресурсний вимір. Визначено теоретичні засади науково-освітнього виміру ...
 • Аналіз глобальних трендів розвитку ринку ісламських фінансових послуг 

  Баторшина, Аділя Фатехівна; Batorshina, A. F.; Баторшина, Аделя Фатеховна; Рой, С. Я.; Roi, S. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2020)
  Статтю присвячено аналізу глобальних тенденцій розвитку ринку ісламських фінансових послуг і визначення переваг розширення ісламського фінансування в Україні. Досліджується динаміка розвитку трьох ключових секторів галузі ...
 • Усталення національної ідентичності морфологічних термінів у період кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національний авіаційний університет, 2014)
  У статті зосереджено увагу на висвітленні проблеми розбудови понять морфологічної системи та їх термінологічного вираження у період національного відродження і розширення функцій української мови кінця ХХ – початку ХХІ ...
 • Поняття і термін «граматична категорія»: основні підходи до витлумачення 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Київський національний лінгвістичний університет, 2015)
  У статті проаналізовано різні підходи мовознавців до витлумачення поняття “граматична категорія” та його термінологічного вираження в науковій літературі; з’ясовано причини неоднозначного розуміння вказаного поняття і ...
 • Нові підходи до вивчення прикметника та його категорій 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2016)
  У статті відзначено вагомий внесок відомого українського мовознавця-граматиста А. Грищенка у розбудову вчення про прикметник української мови, особливості функціонування якого вчений ґрунтовно описав в історичному аспекті. ...
 • Терміни на позначення дієслова, його форм і категорій в українській мові 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2006)
  У статті простежуються шляхи становлення й унормування в українській морфологічній термінології термінів на позначення дієслова, його форм і граматичних категорій протягом визначального періоду в історії розвитку граматичної ...
 • Міжрівневі категорії в морфологічній системі української мови (поняттєво-термінологічний аспект вивчення) 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2016)
  У статті схарактеризовано два полярні концептуальні підходи науковців до вивчення граматичного ладу української мови — традиційний (або нормативно-описовий) і новітній (або функційно-категорійний). Із позиції функційно- ...
 • Орфоепічні норми в контексті кроскультурної комунікації 

  Краснопольська, Наталія Леонідівна; Krasnopolska, Nataliya; Краснопольская, Наталия Леонидовна; Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна; Козловець, Ірина Іванівна; Kozlovets, Iryna; Козловец, Ирина Ивановна (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», 2016-06)
 • Про фемінативний потенціал сучасного соціально-економічного дискурсу 

  Терещенко, Світлана Іванівна; Tereshchenko, Svitlana; Терещенко, Светлана Ивановна (Національний університет водного господарства та природокористування, 2016-09)
  У статті репрезентовано погляди сучасних мовознавців на словотвірну фемінізацію як один з активних сучасних процесів номінації. Запропонований аналіз специфіки представлення гендерних ознак на прикладі одиниць ...
 • Паронімія в українській термінології менеджменту 

  Краснопольська, Наталія Леонідівна; Krasnopolska, Natalija; Краснопольская, Наталия Леонидовна; Козловець, Ірина Іванівна; Kozlovets, Iryna; Козловец, Ирина Ивановна (Національний університет водного господарства та природокористування, 2016-09)
  Статтю присвячено аналізу паронімії як одного з лексико-семантичних явищ термінології менеджменту. Виявлено різні види паронімів, з’ясовано шляхи їх творення та визначено способи розрізнення термінів-паронімів у ...

View More