Recent Submissions

 • Особливості страхування ризиків при споживчому кредитуванні 

  Полєжаєва, Світлана Михайлівна; Poliezhaieva, Svitlana; Полежаева, Светлана Михайловна (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017)
  Стаття присвячена факторам, які впливають на формування ціни при страхуванні ризиків банківського споживчого кредитування. Окрема увага приділена відмінностям термінів регресу та суброгації у страхуванні. Розкрито ...
 • Фінансова стійкість страховиків в умовах економічної нестабільності 

  Мурашко, Олена Володимирівна; Murashko, Olena; Мурашко, Елена Владимировна; Федотова, М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12-04)
 • Оцінка вартості життя як чинник розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів 

  Кривошлик, Тетяна Дмитрівна; Kryvoshlyk, Tatiana; Кривошлык, Татьяна Дмитриевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2018)
  В економічно розвинутих країнах світу показник вартості життя є орієнтиром при встановленні страхових сум і компенсаційних виплат у страхуванні цивільної відповідальності автовласників. В Україні цей показник не враховується. ...
 • Об’єднання страхових компаній як фактор саморегулювання на страховому ринку України 

  Кривошлик, Тетяна Дмитрівна; Kryvoshlyk, Tatiana; Кривошлык, Татьяна Дмитриевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2018)
  Метою статті є дослідження сучасного стану об’єднань страхових компаній в Україні та обґрунтування їх ролі у саморегулюванні страхового ринку. Обґрунтовано необхідність створення об’єднань страховиків. Проведено аналіз ...
 • Страхування вантажів у системі розбудови соціально відповідальної економіки 

  Колотило, Ольга Данилівна; Колотило, Ольга Даниловна (Nova University, 2017-05-19)
 • Реформування пенсійної системи України: вітчизняний і зарубіжний досвід 

  Гаманкова, Ольга Олексіївна; Gamankova, Olga; Гаманкова, Ольга Алексеевна; Демченко, Віталія Олександрівна; Demchenko, Vitaliia; Демченко, Виталия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. У статті досліджено сучасний стан пенсійного страхування в Україні. Методологія. Визначена необхідність і доцільність реформування пенсійного страхування. Отримані результати. Проаналізовано причини та ...
 • Економічна сутність та особливості страхування спортсменів 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Український інститут розвитку фондового ринку, 2013)
 • Встановлення економічної вартості життя людини – складова стратегії розвитку страхового ринку 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (ООО Издательский дом «Украина Бизнес», 2013)
 • Макропруденційний нагляд та регулювання страхового ринку 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, 2014)
  У статті розглянуто основні положення макропруденційного нагляду та регулювання, визначені основні проблеми його реалізації для регулювання вітчизняного страхового ринку, розглянуто процес реалізації концепції макропруденційного ...
 • Вплив глобалізації світової економіки на державне регулювання страхового ринку 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Тернопільський національний економічний університет, 2014)
  Розглянуто сутність глобалізацtї світової економіки та ії вплив на розвиток стра­ хового ринку. Запропоновано заходи цодо удосконалення державного регулювання страхового ринку України в сучасних умовах посилення глобалізаційних ...
 • Агрострахування як складова продовольчої безпеки 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2014)
  Досліджено сучасний стан ринку страхування сільськогосподарських культур в Україні та світі. Сформовано пропозиції щодо підвищення продовольчої безпеки держави на основі агрострахування. Запропоновано заходи з удосконалення ...
 • Вплив страховиків з іноземним капіталом на страховий ринок України 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Український інститут розвитку фондового ринку, 2014)
  Ukraine’s accession to the World Trade Organization (WTO) increased foreign capital on the domestic insurance market. Its growth is an important factor for development of the Ukrainian insurance market and its further ...
 • Концептуальні засади макропруденційних нагляду і регулювання страхової діяльності 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014)
  У статті розглянуто особливості макропруденційних нагляду і регулювання, визначені основні проблеми його реалізації для регулювання вітчизняного ринку страхових послуг, розглянуто процес реалізації концепції макропруденційних ...
 • Страхова політика та стратегія її реформування в Україні 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015)
  У статті розглянута сутність, роль та завдання страхової політики в сучасних умовах. Визначено страхову політику як систему заходів владних структур та суб'єктів господарювання щодо використання інструментів страхування ...
 • Сучасний стан системи пенсійного забезпечення громадян України 

  Димніч, Ольга Володимирівна; Dymnich, Olga; Дымнич, Ольга Владимировна (Харківський національний економічний університет, 2014)
  Основне соціальне призначення системи пенсійного страхування полягає в гарантуванні мінімально необхідного для проживання рівня доходу у випадку виходу людини на пенсію (заміщення заробітної плати пенсією). Такі соціальні ...
 • Теоретичні основи, практика і принципи фармацевтичного страхування 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018)
  У статті розглядається сутність і принципи фармацевтичного страхування, визначаються його проблеми та шляхи розвитку в Україні.
 • Теоретичні основи франчайзингу на страховому ринку 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2014)
  У статті розглянуто франчайзинг як один з методів ведення страхового бізнесу, проаналізовано законодавчу базу його регулювання в Україні, охарактеризовано процедуру функціонування й порядок взаємин між франчайзером і ...
 • Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  У статті визначена сутність інвестиційної діяльності страхової компанії. Обґрунтовано роль і значення інвестиційної діяльності страхових компаній щодо формування інвестиційного ресурсу в економіку. Визначена сутність ...
 • Економічна сутність прямого страхування 

  Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Академія муніципального управління, 2012)
  У статті визначаються канали збуту страхових послуг, розглядається економічна сутність прямого страхування та особливості його здійснення у сучасних умовах.
 • Страхова послуга як продукт діяльності страхових компаній в умовах ринку 

  Гаманкова, Ольга Олексіївна; Gamankova, Olga; Гаманкова, Ольга Алексеевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008)
  Стаття присвячена розкриттю сутності страхової послуги як продукту діяльності страхових компаній в умовах ринку. Розглянуто специфічні властивості страхової послуги, які відрізняють її від інших товарів та послуг.

View More