Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Педагогічні й методичні проблеми вибору інноваційних моделей у галузі викладання іноземних мов

Show simple item record

dc.contributor.author Круківський, Василій Іванович
dc.contributor.author Круковский, Василий Иванович
dc.contributor.author Круківська, О. В.
dc.contributor.author Турчанінова, Вікторія Євгеніївна
dc.contributor.author Турчанинова, Виктория Евгеньевна
dc.date.accessioned 2019-08-23T10:36:39Z
dc.date.available 2019-08-23T10:36:39Z
dc.date.issued 2019-04
dc.identifier.citation Круковський В. І. Педагогічні й методичні проблеми вибору інноваційних моделей у галузі викладання іноземних мов [Електронний ресурс] / Круковський В. І., Круківська О. В., Турчанінова В. Є. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. ІІ Міжнар. наук. конгресу SMART SOCIETY 2019, м. Київ (11–12 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Polonia university in Czestochowa ; [редкол.: І. А. Колеснікова (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 141–172. – Назва з титул. екрану. uk
dc.identifier.isbn 978-966-956-090-1
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/2018/30687
dc.description.abstract Сучасна дійсність висуває все вищі вимоги до рівня практичного володіння іноземною мовою. У зв’язку з цим використання інноваційних навчальних технологій надає величезні можливості для підвищення ефективності процесу навчання. Але існує проблема інтеграції цих інновацій у навчальний процес. Для цього необхідно знати, що таке інновація взагалі і в дидактиці іноземних мов, зокрема? Які навчальні інноваційні підходи, методи й засоби обрати із усього різноманіття інновацій і для яких конкретних цілей? Як їх обрати, за якими критеріями, який внесок вони принесуть, як оцінити цей внесок? Чи дозволять вони досягти мети, а якщо ні, то чому? Що треба зробити для забезпеченні успіху впровадження інновацій, які умови створити? Які можливі причини невдачі їх впровадження і як їх подолати? Хто повинен бути ініціатором інновацій і коли. Якою повинна бути мотивація викладачів і студентів та їх ролі, стилі і стратегії в інноваційних процесах навчання / вивчення іноземних мов. Викладач не є більше виключним носієм і передавачем інформації й розповсюджувачем знань. Його нові ролі набагато суворіші за традиційні і вимагають вищого рівня підготовки, зокрема, знання цифрових технологій, багато часу на підготовку, тому що необхідно знайти цікаві завдання для студентів і обов’язкову присутність для надання допомоги й оцінки. Причиною цих нових ролей є найважливіша за останні роки революція: перехід від навчання, зосередженого на мові, до навчання зосередженого на учні, котрий відіграє сьогодні центральну роль в процесі вивчення. Саме відповідям на ці питання й присвячена ця стаття. Робиться висновок, що при виборі інноваційних моделей для їх ефективного впровадження в процес навчання / вивчення ін. м. необхідно враховувати такі фактори: коефіцієнт корисної дії, тип Ін. (винахід, запозичення, переобладнання, адаптація, реорганізація…), об’єкт Ін. (підручник, програма, навчальні завдання, техніка, управління…), масштаб впровадження (республіканський, обласний, районний, місцевий), мотивація (викладачів, студентів, керівництва), ресурси (матеріальні, фінансові, інфраструктурні, організаційні…), середовище (сприятливе / несприятливе), вік, профіль, рівень і число навчальної аудиторії), рівень підготовки викладачів та їх готовність до впровадження інновацій. Nowadays requirements to the level of practical command of foreign language are getting stricter. In this regard the use of innovative learning technology provides huge possibilities to enhance efficiency of learning process. But there exists a problem of integration of thee innovations into learning process. For this purpose we need to know what innovation is in general and what innovation is in didactics of foreign languages in particular. What training innovative approaches, methods and procedures to choose from a wide variety of innovations and for which specific purposes How to choose them, under what criteria, what contribution will they bring, how to evaluate this contribution? Will they enable to achieve the goal, and if not, why? What needs to be done to ensure the success of innovation, which conditions to create? What are the possible reasons for failure of their implementation and how to overcome them? Who should be the initiator of innovation and when? What should be the motivation of teachers and students and their roles, styles and strategies in innovative learning / learning of foreign languages. The teacher is no longer the exclusive carrier and the transmitter of information and the distributor of knowledge. His new roles are far more stringent than traditional and require a higher level of training, in particular digital knowledge, a lot of training time, because it is necessary to find interesting tasks for students and a mandatory presence to assist and evaluate. The reason for these new roles is the revolution most important in recent years: the transition from language-focused learning to student-centered learning, which plays a central role today in the study process. This article is dedicated to the answers to these questions. It is concluded that when choosing innovative models for their effective implementation in the process of studying / studying foreign languages it is necessary to take into account the following factors: the coefficient of effectiveness, the type of innovation (invention, borrowing, reequipment, adaptation, reorganization...), object of innovation (textbook, program, training tasks, technique, management...), scale of implementation (republican, regional, district, local), motivation (teachers, students, management), resources (material, financial, infrastructure, organizational...), environment (favorable / unfavorable), age, profile, level and number of educational audience), the level of teacher training and their willingness to implement innovations. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» uk
dc.subject інновація uk
dc.subject іноземна мова uk
dc.subject навчання uk
dc.subject вивчення uk
dc.subject викладач uk
dc.subject студент uk
dc.subject мотивація uk
dc.subject метод uk
dc.subject innovation uk
dc.subject foreign language uk
dc.subject teaching uk
dc.subject study uk
dc.subject teacher uk
dc.subject student uk
dc.subject motivation uk
dc.subject method uk
dc.title Педагогічні й методичні проблеми вибору інноваційних моделей у галузі викладання іноземних мов uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics