Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Дослідження рівня спеціальної фізичної підготовленості метальників списа

Show simple item record

dc.contributor.author Черкашин, Роман Євгенович
dc.contributor.author Cherkashyn, Roman
dc.contributor.author Черкашин, Роман Евгеньевич
dc.contributor.author Кузнєцов, Валерій Анатолійович
dc.contributor.author Kuznetsov, Valeriy
dc.contributor.author Кузнецов, Валерий Анатольевич
dc.date.accessioned 2019-10-11T06:59:24Z
dc.date.available 2019-10-11T06:59:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Черкашин Р. Дослідження рівня спеціальної фізичної підготовленості метальників списа / Роман Черкашин, Валерій Кузнєцов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 228–231. uk
dc.identifier.issn 2220-7481
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/2018/31086
dc.description.abstract У статті розглянуто особливості тренувальної програми для розвитку швидкісно-силових якостей метальників списа, виявлено ефективні засоби підвищення рівня спеціальної фізичної підготовки списометальників у підготовчому періоді. Приділено увагу розробці кількісних параметрів планування навантажень швидкісно-силового характеру та визначено їх вплив на спортивний результат. У результаті проведеного дослідження визначено ефективність запропонованої тренувальної програми, результати здебільшого виросли за весь час проведення педагогічного експерименту від 4 % до 14 %, що дає можливість поглибити й розширити методологію швидкісно-силової підготовки метальників списа та запропонувати вводити розроблені комплекси тренувальних вправ у тренувальний процес легкоатлетів-метальників. In the article it was observed peculiarities of the training program of development of speed-power qualities of javelin throwers, discovered the effective means of increasing the level of special physical preparation of javelin throwers in the preparatory period. It was paid attention to development of quantitative parameters of planning loads of speed–power character and defined their influence on sports result. As the result of the conducted study it was defined the effectiveness of the presented training program, the result during the pedagogical experiment mainly increased from 4% to 14 %. Thisallowsusto deepen and broaden the methodology of speed-power preparation of a javelin thrower and introduce the developed complex of training exercises into the training process of javelin throwers. В статье рассмотрены особенности тренировочной программы развития скоростно-силовых качеств метателей копья, обнаружены эффективные средства повышения уровня специальной физической подготовки копьеметателей в подготовительном периоде. Уделено внимание разработке количественных параметров планирования нагрузок скоростно-силового характера и определено их влияние на спортивный результат. В результате проведенного исследования определена эффективность предложенной тренировочной программы: результаты в основном выросли за все время педагогического эксперимента от 4 % до 14 %, что дает возможность углубить и расширить методологию скоростно-силовой подготовки метателей копья и предложить вводить разработанные комплексы тренировочных упражнений в тренировочный процесс легкоатлетов-метателей. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки uk
dc.subject сила uk
dc.subject швидкісно-силові навантаження uk
dc.subject спеціальна фізична підготовка uk
dc.subject тренування uk
dc.subject конрольні вимірювання uk
dc.subject юні спортсмени uk
dc.subject power uk
dc.subject speed–power loads uk
dc.subject special physical preparation uk
dc.subject trainings uk
dc.subject control measurements uk
dc.subject young athletes uk
dc.subject сила uk
dc.subject скоростно-силовые нагрузки uk
dc.subject специальная физическая подготовка uk
dc.subject тренировки uk
dc.subject контрольные измерения uk
dc.subject юные спортсмены uk
dc.title Дослідження рівня спеціальної фізичної підготовленості метальників списа uk
dc.title.alternative Studying of the Level of Special Physical Preparation of Javelin Throwers uk
dc.title.alternative Исследование уровня специальной физической подготовленности метателей копья uk
dc.type Article uk
dc.subject.udc 796.03 uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics