Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Модельні характеристики фізичної підготовленості як фактор індивідуалізації тренування юних метальників 13–14 років

Show simple item record

dc.contributor.author Черкашин, Роман Євгенович
dc.contributor.author Cherkashyn, Roman
dc.contributor.author Черкашин, Роман Евгеньевич
dc.contributor.author Кузнєцов, Валерій Анатолійович
dc.contributor.author Kuznetsov, Valeriy
dc.contributor.author Кузнецов, Валерий Анатольевич
dc.date.accessioned 2019-10-11T07:25:03Z
dc.date.available 2019-10-11T07:25:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Черкашин Р. Модельні характеристики фізичної підготовленості як фактор індивідуалізації тренування юних метальників 13–14 років / Роман Черкашин, Валерій Кузнєцов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк, 2013. – № 2. – С. 164–166. uk
dc.identifier.issn 2220-7481
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/2018/31088
dc.description.abstract У статті розкрито деякі аспекти індивідуалізації фізичної підготовки юних метальників розроблено методику розвитку «відстаючих» рухових якостей, що передбачає індивідуальний підбір тренувальних засобів. Порівнюючи швидкісні показники контрольної та експериментальної груп, виявили, що в основних тестах експериментальна група перевершує контрольну: у бігу – на 30 м, із ходу – на 4,7 %; у бігу з високого старту – на 5,1 %; у часі рухових дій – у середньому на 4,4 %. Експериментальна перевірка запропонованої методики індивідуалізації фізичної підготовки юнаків-метальників показала її ефективність у покращенні фізичної підготовленості та ефективному управлінні тренувальним процесом, а також суттєвому покращенні спортивних результатів юних метальників. Результат в основній змагальній дисципліні покращився в експериментальній групі на 6–7 %, у той час як у контрольній групі цей показник покращився лише на 0,7–1,2 %. Some aspects of physical training individualization of young throwers have been revealed in the article, the development methodology of «backward» motor qualities which implies individual selection of training means has been developed. Comparison of the performance results of the control and experimental groups revealed that the main test experimental group exceeds the control group: in running on 30 meters on the run by 4,7 % in run on with high start up 5,1 %, in the time of motor action in an average of 4,4 %. The experimental test of the suggested methodology of physical training individualization of young throwers has shown its efficiency in improving physical fitness and the efficient control of training process as well as essential improvement of young throwers sports achievements. Result in major competitive discipline improved in the experimental group by 6–7 % while in the control group this rate improved by only 0,7–1,2 %. В статье раскрыты некоторые аспекты индивидуализации физической подготовки юных метателей, разработана методика развития «отстающих» двигательных качеств, предусматривающая индивидуальный подбор тренировочных средств. Сравнивая скоростные показатели контрольной и экспериментальной групп, установили, что в основных тестах экспериментальная группа превосходит контрольную: в беге на 30 м с ходу – на 4,7 %, в беге с высокого старта – на 5,1 %, во времени двигательных действий – в среднем на 4,4 %. Экспериментальная проверка предложенной методики индивидуализации физической подготовки юношей-метателей показала её эффективность в улучшении физической подготовленности и эффективном управлении тренировочным процессом, а также существенном улучшении спортивных результатов юных метателей. Результат в основной соревновательной дисциплине улучшился в экспериментальной группе на 6–7 %, в то время как в контрольной этот показатель улучшился лишь на 0,7–1,2 %. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки uk
dc.subject контрольні нормативи uk
dc.subject рухові якості uk
dc.subject методика uk
dc.subject фізичне виховання uk
dc.subject педагогічний експеримент uk
dc.subject фізична підготовленість uk
dc.subject фізичні вправи uk
dc.subject фізичний розвиток uk
dc.subject control standards uk
dc.subject motor qualities uk
dc.subject methodology uk
dc.subject physical education uk
dc.subject pedagogical experiment uk
dc.subject physical fitness uk
dc.subject physical exercises uk
dc.subject physical development uk
dc.subject контрольные нормативы uk
dc.subject двигательные качества uk
dc.subject методика uk
dc.subject физическое воспитание uk
dc.subject педагогический эксперимент uk
dc.subject физическая подготовленность uk
dc.subject физические упражнения uk
dc.subject физическое развитие uk
dc.title Модельні характеристики фізичної підготовленості як фактор індивідуалізації тренування юних метальників 13–14 років uk
dc.title.alternative Model Characteristics of Physical Preparation as a Factor of Training Individualization of Young Throwers Aged 13–14 uk
dc.title.alternative Модельне характеристики физической подготовленности как фактор индивидуализации тренировки юношей-метателей 13–14 лет uk
dc.type Article uk
dc.subject.udc 796.03 uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics