Now showing items 1-12 of 12

  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Державно-приватне партнерство як механізм управління національною безпекою 

   Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
  • Макроекономічне регулювання фінансового сектора 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  • Макрорегулювання фінансового сектору 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У монографії розкрито причинну обумовленість переосмислення усталених теоретичних положень щодо фінансизації сучасної економіки, обґрунтовано макроекономічні підходи до оцінки функціонування фінансів як інвестиційного ...
  • Необхідність та особливості реструктуризації державного зовнішнього боргу України 

   Королюк, Тетяна Олександрівна; Koroliuk, Tetiana; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Здійснено оцінку стану боргової безпеки української економіки, розкрито особливості реструктуризації державного зовнішнього боргу та обґрунтовано напрями удосконалення системи управління державними запозиченнями.
  • Публічно-приватне партнерство як інструмент фінансування регіональних інфраструктурних проектів 

   Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-03)
  • Світовий досвід впливу децентралізації на місцеві фінанси 

   Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-23)
  • Смарт-спеціалізація у підвищенні спроможності територіальних громад 

   Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Обґрунтовано роль смарт-спеціалізації у підвищенні спроможності територіальних громад. Визначено основні принципи концепції смарт-спеціалізації та акцентовано увагу на необхідності їхньої імплементації в систему стратегічного ...
  • Соціальний вимір якості вищої освіти 

   Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Суспільний договір взаємодії держави та громадянського суспільства у формуванні публічної політики 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Емельяненко, Лариса Михайловна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03)
  • Європейський досвід публічно-приватного партнерства та особливості його розвитку в Україні 

   Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-12-07)
   Розкрито переваги та потенційні ризики публічно-приватного партнерства, здійснено аналіз європейського ринку публічно-приватного партнерства, розкрито особливості функціонування в Україні та обґрунтовано напрями ...
  • Інвестиції в людський капітал як чинник активізації інноваційного розвитку економіки 

   Королюк, Тетяна Олександрівна; Koroliuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03)
   Розкрито роль інвестицій в людський капітал як чинника активізації інноваційного розвитку економіки та обґрунтовано напрями удосконалення державної політики щодо стимулювання розвитку людського капіталу в Україні.