Now showing items 1-20 of 33

  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Викладання економічних дисциплін у контексті сучасної економічної теорії та досвіду країн з трансформаційною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003-01-29)
  • Використання досягнень економічної теорії як визначальної складової фундаменталізації економічної освіти 

   Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Генеза публічного управління і адміністрування в Україні 

   Малий, Іван Йосипович; Malyj, Ivan; Малый, Иван Иосифович (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
   Обгрунтовано розвиток теоретичної інтерпретації соціальної сутності еволюції публічного управління та адміністрування, розкрито їх субординацію та верифікацію в процесі становлення державності та реформування публічного ...
  • Диверсифікація управління публічною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (Mykolas Romeris University, 2019)
  • Економічна теорія та економіка України: проблеми органічного поєднання в навчальному процесі 

   Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 1999)
  • Ендогенна парадигма державного антикризового управління економікою України 

   Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Ефективність використання публічних фінансів в умовах реформування публічного управління 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Власенко, Марина Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  • Конверсія публічного управління економікою в Україні 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019-05)
  • Крихкість економіки публічного сектору та загрози державності України 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
  • Макроекономіка: базовий курс 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
  • Макроекономічне регулювання фінансового сектора 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  • Макрорегулювання фінансового сектору 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У монографії розкрито причинну обумовленість переосмислення усталених теоретичних положень щодо фінансизації сучасної економіки, обґрунтовано макроекономічні підходи до оцінки функціонування фінансів як інвестиційного ...
  • Методика оцінювання та підвищення рівня професійних знань студентів 

   Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
  • Модернізація управління національною економікою України: ретроспектива та нові виклики 

   Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Досліджено ретроспективу суперечностей ринкового реформування пострадянської економіки України, подолання яких можливе лише за умов модернізації управління всіма сферами українського суспільства в контексті цивілізаційних ...
  • Неонаціональна політична економія та моделі публічного сектору 

   Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
  • Нова політична економія та розвиток національного господарства 

   Малий, Іван Йосипович; Malyj, Ivan; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   З точки зору єдності історичного та логічного розглядається взаємозв’язок еволюції предмету політичної економії з розвитком національної економіки та держави.
  • Особливості «ринку землі» та його регулювання в Україні 

   Малий, Іван Йосипович; Malij, Ivan I.; Малый, Иван Иосифович; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті розкрито фундаментальні теоретичні засади специфіки землі як товару, національно-державних особливостей формування «ринку землі», його державного регулювання в країнах світу та в Україні.
  • Подолання понятійного мислення при підготовці фахівців з економіки 

   Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  • Подолання рутин та редукція змісту економічних дисциплін при підготовці економістів 

   Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)