Now showing items 1-16 of 16

  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Викладання економічних дисциплін у контексті сучасної економічної теорії та досвіду країн з трансформаційною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003-01-29)
  • Диверсифікація управління публічною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (Mykolas Romeris University, 2019)
  • Ефективність використання публічних фінансів в умовах реформування публічного управління 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Власенко, Марина Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  • Конверсія публічного управління економікою в Україні 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019-05)
  • Крихкість економіки публічного сектору та загрози державності України 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
  • Макроекономіка: базовий курс 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
  • Макроекономічне регулювання фінансового сектора 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  • Макрорегулювання фінансового сектору 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У монографії розкрито причинну обумовленість переосмислення усталених теоретичних положень щодо фінансизації сучасної економіки, обґрунтовано макроекономічні підходи до оцінки функціонування фінансів як інвестиційного ...
  • Реализация прав собственности и эффективность постсоветской экономики 

   Малый, Иван Иосифович; Malyi, Ivan; Малий, Іван Йосипович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05)
   Проанализированы противоречия, которые возникают в обществе в процессе утверждения и реализации прав частной собственности, в условиях постоянно изменяющейся институциональной среды постсоветского общества и необходимости ...
  • Результативність управління публічним сектором в умовах нестабільності 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Власенко, М. М.; Vlasenko, M. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2017)
   Проаналізовано теоретичні підходи до визначення соціально-економічної сутності та функціональної ролі публічного сектору в національній економіці, розкрито причинно-наслідкову взаємозалежність між зростанням потреб суспільства ...
  • Соціально-економічні детермінанти ідентифікації інститутів державності України 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Аргументовано пріоритетність розбудови інституту держави для досягнення суспільного добробуту в Україні. Визначено специфіку формування антикризового управління в Україні з урахуванням політичного та соціально-економічного ...
  • Управління економікою споживання та безпекою життєдіяльності людини 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Пінтелей, Ігор (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Розглянуто загострення проблем сталого розвитку та загроз існування людини на землі. Виокремлено функціональну роль управління економікою споживання як важливого чинника гарантій безпеки життєдіяльності людини.
  • Управління публічними закупівлями: світовий досвід та проблеми в Україні 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Бондар, Богдан (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Система державних (публічних) закупівель виконує важливу роль у функціонуванні національної економіки, особливо її такої складової, як публічний сектор. Корупція, лобіювання, штучне банкрутство державних підприємств, ...
  • Управління публічною економікою: єдність історичного та логічного 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   З позицій єдності історичного та логічного розкрито об’єктивні передумови формування публічної економіки, її тенденції, принципи функціонування та в управління. Розкрито взаємодію державної влади та публічної економіки ...
  • Інституційна невизначеність в управлінні земельними ресурсами України 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Бондар, Юлія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Розглянуто суперечності формування інституційного середовища в Україні щодо оптимального поєднання державного механізму та ринкових важелів у забезпеченні ефективного використання земельних ресурсів. Акцентовано увагу на ...