Now showing items 1-17 of 17

  • Актуальні питання аграрної політики в контексті соціально-трудових відносин регіону 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті проаналізовано проблеми розвитку аграрної політики, узагальнено тенденції соціально-трудових відносин в аграрній сфері регіону. Обґрунтовано рекомендації щодо шляхів підвищення зайнятості сільського населення в ...
  • Виплати працівникам в бюджетних установах: теоретичні основи 

   Старченко, Наталія Миколаївна; Starchenko, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
   Статтю присвячено визначенню змісту, складових, класифікаційних ознак виплат працівникам установ сектору загального державного управління України, виокремленню їх в окремий обліковий об’єкт.
  • Глобалізація як фактор розвитку програмних засад міжнародної організації праці 

   Древаль, Ю. Д.; Dreval, Yu. D.; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Проаналізовано передумови, програмні засади та напрями забезпечення справедливої глобалізації як основи міжнародного врегулювання сучасних соціально-трудових відносин. Визначено роль концепції гідної праці у напрямах ...
  • До тлумачення поняття «праця» 

   Єрмоленко, В. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-13)
   У статті в дискусійній формі обґрунтована необхідність «розширеного» розуміння поняття праця за рахунок включення цілеспрямованого потенціалу людини, а й підсвідомого, а також включення у процес праці процес самопізнання, ...
  • Еволюція змісту і характеру праці в умовах трансформації технологічного способу виробництва 

   Пестова, Тетяна Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
   У статті розглянуто підходи до визначення поняття «праця», охарактеризовано дві сторони трудового процесу — зміст і характер. Розкрито причинно-наслідковий зв’язок між роз витком продуктивних сил суспільства, зміною ...
  • Механізм відтворення робочої сили в сучасній економіці 

   Грициняк, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03)
   У статті розглянуто види відтворення робочої сили. Автор показує, що відтворення робочої сили слід розглядати у вузькому і широкому розумінні. Значну увагу приділено ролі людини у відтворювальних процесах. Крім того, ...
  • Механізми регулювання потреби ринку праці у молодих фахівцях з вищою освітою 

   Лавриненко, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Проаналізовано специфіку проблеми збалансування попиту і пропозиції у кваліфікованій робочій силі, відповідність ринку освітніх послуг ринку праці. У статті розглянуто заходи удосконалення механізму визначення щорічної ...
  • Організаційно-економічні та соціальні аспекти трансформації праці в сучасних умовах 

   Костишина, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-27)
   У статті розглядаються організаційно- економічні та соціальні аспекти трансформації праці на підприємствах споживчої кооперації в умовах її ринкового розвитку. Визначено динаміку мотивів працівників до ефективної праці та ...
  • Особливості технологічних укладів в цифровій економіці 

   Царьов, Віталій Миколайович; Tsarev, V.; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   У статті зроблено спробу критичного аналізу щодо існуючих поглядів на трансформацію технологій та технологічних укладів за умов стрімкої цифрової трансформації економіки. Висвітлено концепцію зміщення ролі людини у ...
  • Особливості формування та використання трудових ресурсів аграрної сфери регіону (Київська область) 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, V. G.; Кудлай, Вера Григорьевна (Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, 2012)
   У статті проаналізовано особливості формування та використання трудових ресурсів аграрної сфери регіону. Обґрунтовуються рекомендації щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу в аграрній сфері регіону.
  • Розвиток соціально-економічної категорії «заробітна плата» та передумови для формування її гідного рівня 

   Калина, Алла Василівна; Kalina, А. V.; Калина, Алла Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У статті розглянуто соціально-економічну категорію «заробітна плата», зроблено екскурс в історію розвитку цієї економічної категорії, сформульованоя пропозиції щодо формування гідної оплати за гідну працю.
  • Систематизація категоріального апарату дослідження трудової сфери 

   Котенок, Дарія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
   Розглянуто питання систематизації понять дослідження трудової сфери, котрі використовуються як мова опису людської ролі в системі виробництва, обміну, розподілу і споживання обмежених ресурсів людиною і суспільством. ...
  • Соціальна відповідальність як складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

   Лупак, Р. Л.; Lupak, R. L.; Качмар, Н. М.; Kachmar, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Надано характеристику передумов формування соціальної відповідальності як складової забезпечення конкурентоспроможність підприємства. Визначено акценти забезпечення конкурентоспроможності підприємства згідно підходів до ...
  • Статистичний аналіз попиту та пропозиції робочої сили в Україні 

   Ковалевський, Ю. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-17)
   Статтю присвячено результатам проведеного статистичного аналізу динаміки попиту та пропозиції робочої сили в Україні за 2002—2012 рр. Розглянуто співвідношення попиту та пропозиції робочої сили за різними соціально-економічними ...
  • Статистичний аналіз співвідношення попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці України 

   Костюк, Р. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-15)
   Статтю присвячено результатам проведеного статистичного аналізу динаміки попиту та пропозиції робочої сили в Україні за 2007—2013 рр. Розглянуто співвідношення попиту та пропозиції робочої сили за різними соціально-економічними ...
  • Трансформація форм, функцій, результатів праці в інформаційній економіці та її соціально-економічні наслідки 

   Зайцев, Юрій Кузьмич; Zaitsev, Yriy; Зайцев, Юрий Кузьмич; Москаленко, Олександра Миколаївна; Moskalenko, O.; Москаленко, Александра Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті аналізується суперечливий процес розвитку форм, функцій та результатів праці в умовах якісної трансформації сучасного технологічного способу виробництва на засадах його інтелектуалізації та становлення економіки ...
  • Управління людською свідомістю в сфері праці на засадах соціальної відповідальності 

   Новікова, О. Ф.; Novikova, O. F.; Новикова, О. Ф.; Шастун, А. Д.; Shastun, A. D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Визначено потребу пізнання людської свідомості в системі суспільних відносин як об’єкт соціального управління. Підкреслено необхідність досліджень людської свідомості у сфері праці. Наведено перелік питань адаптації ...