Now showing items 1-13 of 13

  • National sovereignty in the theory and practice of foreign policy of the modern state 

   Lakishyk, D. M.; Лакішик, Д. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   The relevance of the topic of the study is determined by the inevitable change in the place of the institute of the national state in the modern system of international relations and the dependence of the subsequent evolution ...
  • Громадянське суспільство як чинник націотворення: ретроспектива і перспектива 

   Метельова, Тетяна O.; Meteliyova, Тetiana O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   У контексті розгляду громадянського суспільства як особливого способу комунікації доведено взаємозумовленість існування громадянського суспільства і правової держави, що формуються в умовах полісуб’єктного простору. Показано, ...
  • Національна ідентичність і мовна політика 

   Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (Київський національний лінгвістичний університет, 2017-03)
   У статті вивчається співвідношення етнічної і мовної ідентичності громадян України на тлі досвіду мовного регулювання європейських країн.
  • Націотворча теорія держави В. Липинського 

   Манелюк, Юрій Михайлович; Manelyuk, Y. M.; Манелюк, Юрий Михайлович (Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, 2011)
   Проаналізовані погляди В. Липинського на характер національного та державного розвитку. Доведено, що він запропонував проект творення української державності на національних засадах, ставлячи знак рівності між державною ...
  • Поняття народу та його співвідношення з населенням і нацією 

   Колодій, О. А.; Kolodiy, O. A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Дана наукова стаття присвячена дослідженню та аналізу вже існуючих точок зору науковців, які надають своє бачення та розуміння таких понять, як народ, населення та нація, а також виокремленню специфічних ознак, які притаманні ...
  • Проблеми етнодержавотворення в працях професора Ю. Римаренка 

   Калиновський, В. С.; Kalynovskyy, Valeriy S.; Капічон, О. Г.; Kapichon Olga G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   Проаналізовано проблеми розвитку етнодержавотворення в Україні. Розглянуто погляди професора Ю. Римаренка на становлення української нації. Досліджено роль титульної нації та субетносів у формування унітаризму держави.
  • Проблеми ідентичності у світлі мовної політики України 

   Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017)
   У статті з соціолінгвістичної точки зору розглядаються проблеми ідентичності в умовах сучасної України. Із залученням статистичних даних мовного балансу України аналізується неконгруентність національної, етнічної і мовної ...
  • Релігія у процесах формування політичних націй: історико-культурні моделі 

   Єленський, В. Є.; Yelenskyy, V.; Бондаренко, В. Д.; Bondarenko, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
   Розглянуто історико-культурні моделі взаємодії релігії з політикою і етнічністю у процесі формування політичних націй. Доводено, що роль релігії у цьому процесі є значною тоді, коли рамки націєтворчого етносу збігаються з ...
  • Українська мова як фактор формування національної самоідентифікації 

   Кривич, Ніна Федотівна; Krivich, Nina Fedotovna; Кривич, Нина Федотовна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2017)
   У статті розглядається вплив української мови (в контексті історії України) на формування національної самоідентифікації та консолідації. The article is devoted to influence of Ukrainian language (in the context of the ...
  • Українська національна ідея: історичні реалії 

   Латигіна, Наталія А.; Latygina, Nataliya A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   Аналізуються основні періоди розвитку української національної ідеї та надаються певні рекомендації щодо її подальшої теоретичної розробки.
  • Формування української політичної нації: соціально-економічні і соціокультурні аспекти 

   Лисенко, Юлія Віталіївна; Lysenko, Yulia; Лысенко, Юлия Витальевна (Інститут держави і права iм. В. М. Корецького НАН України, 2015)
   Аналізуються наукові підходи до розуміння сутності поняття «політична нація»; розглядаються основні чинники, що впливають на формування політичної нації в Україні. This article analyzes the scientific approaches to ...
  • Іван Лисяк-Рудницький про Драгоманівську концепцію українсько-єврейського порозуміння 

   Діптан, І. І.; Diptan, I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
   Розглянуто розроблену М. Драгомановим перспективу українсько-єврейського примирення та співпраці крізь призму сприйняття цієї перспективи І. П. Лисяком-Рудницьким. Джерелознавчим підґрунтям доробку є як основоположні ...
  • Історико-філософський контекст становлення засад української самосвідомости: Україна в Литовській державі 

   Скринник, Михайло; Skrynnyk, Mykhailo; Скрыннык, Михаил (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Після входження України-Руси до складу Литовської держави під назвою «Велике князівство Литовське, Руське і Жмудське», на землях України залишаються незмінними усталені традиції і правова система, а «Руське право» стає ...