Кафедра конституційного та кримінального права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 64
 • Item
  Реформування процедури відбору та призначення суддів Конституційного Суду України як модернізація гарантій їх діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-25) Нестеренко, Д. О.; Nesterenko, D.
 • Item
  Гарантії реалізації права на таємницю кореспонденції дипломатичного представника
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-25) Левченко, А. В.; Levchenko, A.
 • Item
  Конституція України – форма суспільного договору та правова основа державотворення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-25) Залєсова, Світлана Василівна; Zaliesova, Svitlana; Залесова, Светлана Васильевна
 • Item
  Роль впровадження штучного інтелекту в механізмі реалізації прав людини і громадянина в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-25) Охотнікова, Олена Миколаївна; Okhotnikova, Оlena; Охотникова, Елена Николаевна; Корпачова, Світлана Володимирівна; Korpachova, Svitlana
 • Item
  Конституціоналізація і верховенство права як джерела реальності правовідносин в умовах глобального конституціоналізму
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-25) Мазур, Т. В.; Mazur, T.; Саєнко, Олександр Сергійович; Saienko, Oleksandr; Саенко, Александр Сергеевич; Янчук, А. О.; Yanchuk, A.
 • Item
  Конституція України – основа формування правової системи в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-25) Колодій, Анатолій Миколайович; Kolodii, Anatolii; Колодий, Анатолий Николаевич
 • Item
  Планування використання земель як функція публічного управління в галузі використання і охорони земель: адміністративно-правовий аспект
  (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2021) Охотнікова, Олена Миколаївна; Okhotnikova, Оlena; Охотникова, Елена Николаевна; Дорош, Вікторія Сергіївна; Dorosh, Viktorіia; Дорош, Виктория Сергеевна
  Досліджується питання планування використання земель як функції публічного управління в галузі використання і охорони земель. Наголошено на різних поглядах науковців щодо визначення поняття цієї функції та її закріплення в правовому полі. Запропоновано власний варіант поняття функції, який слід закріпити в Земельному кодексі України. Зосереджено увагу на визначенні особливостей різноманітних моделей планування використання земель у зарубіжних країнах. Виявлено найбільш вдалу модель здійснення функції планування та запропоновано розробку власної моделі з усіма необхідними доповненнями, що забезпечить ефективне здійснення повноважень органів публічного управління в цій галузі. The article highlights the importance of land use planning as a function of public administration in the field of land use and protection. It is based on the works of national scientists, researchers and modern legislation of Ukraine. We emphasized the different views of scientists on the definition of this function and outlined the basic principles of its implementation. The authors of the scientific article also identified the consolidation of the planning function in the legal field. The article contains references to certain shortcomings of the legislation on the definition of the concept of land use planning function and offers its own version of enshrining this concept in the Land Code of Ukraine. During the study, we analyzed the implementation of this function at different levels of government and identified forms of planning. Emphasis was placed on special authorities that perform the function at the public and local levels and analyzed their main tasks and powers, which are enshrined in the relevant regulations. In addition, the authors of the study focused on identifying the features of diverse models of land use planning and protection in foreign countries, in particular, in the United States, the Republic of Poland, Canada and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Based on this analysis, the most successful and effective model of implementation of the planning function was identified and it was proposed to develop its own model with all the necessary additions that will ensure the effective exercise of public administration powers in the field of land relations. Исследуется вопрос о планировании использования земель как функции публичного управления в области использования и охраны земель. Отмечены различные взгляды ученых относительно определения понятия этой функции и её закрепления в правовом поле. Предложен собственный вариант понятия функции, который следует закрепить в Земельном кодексе Украины. Сосредоточено внимание на определении особенностей разных моделей планирования использования земель в зарубежных странах. Выявлена наиболее удачная модель осуществления функции планирования и предложена разработка собственной модели со всеми необходимыми дополнениями, что обеспечит эффективное осуществление полномочий органов публичного управления в этой области.
 • Item
  Штучний інтелект у публічному адмініструванні земельних відносин: проблеми та перспективи
  (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2021) Охотнікова, Олена Миколаївна; Okhotnikova, Оlena; Охотникова, Елена Николаевна; Корпачова, Світлана Володимирівна; Korpachova, Svitlana; Корпачова, Светлана Владимировна
  Досліджується доцільність запровадження штучного інтелекту в публічне адміністрування у сфері земельних відносин. Зроблено порівняльний аналіз застосування провідними країнами програм на основі штучного інтелекту в публічному адмініструванні. Запропоновано власну модель запровадження штучного інтелекту в публічне адміністрування земельних відносин. The article highlights the importance of land relations, which are enshrined in Article 14 of the Constitution of Ukraine. That is why effective, transparent, holistic public administration of land relations is very important for Ukrainian society. The article presents the problems faced by the Ukrainian authorities. The main one is the inability to complete land reform for more than 29 years. In addition, the need to introduce artificial intelligence systems in the public sector and public management of land relations in particular is emphasized. They will facilitate the work of officials in the land registration, filling the State Land Cadastre with comprehensive and reliable information about the land plots, conducting electronic auctions, land inventory and more. The article highlights examples of the use of artificial intelligence in the public administration of France, Germany and Great Britain. We stressed what vector of development Ukraine needs to take. The paper focuses on gaps in Ukrainian legislation and proposes its own model of state regulation of this issue. Yes, we consider to supplement the content of the Civil Code, to adopt laws and regulations that would regulate this issue, to create socially authorized executive bodies, the scope of which will be aimed at the development of neural technologies in Ukraine and regulation of public administration in land relations. In addition, we highlighted the need for international cooperation. Thus, the 21st century is a time of globalization and renewal. In order to effectively and transparently administer land relations, as well as to position Ukraine in the international arena as an economically powerful state, it is necessary to introduce artificial intelligence in this area.
 • Item
  Публічне адміністрування як запорука забезпечення прав і свобод людини в Україні
  (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2020) Охотнікова, Олена Миколаївна; Okhotnikova, Оlena; Охотникова, Елена Николаевна; Арбич, Ярослава Олегівна; Arbych, Yaroslava; Арбич, Ярослава Олеговна
  Досліджується роль публічного адміністрування щодо забезпечення прав і свобод людини та проблема необхідності його реформування в Україні. Зроблено порівняльний аналіз моделі публічного адміністрування з використанням міжнародного досвіду. Сформовано власне визначення публічного адміністрування щодо забезпечення прав і свобод людини. Запропоновано шляхи вдосконалення вітчизняної моделі публічного адміністрування щодо забезпечення прав і свобод людини на основі досвіду Німеччини. One of the main guarantees of building a sovereign and independent, democratic, social, legal state is to ensure the rights and freedoms of the people in it. The purpose of the article is to establish the role of public administration in ensuring human rights and freedoms, as well as to determine the main directions of improving the mechanism of work of public authorities on this issue. The role of public administration in ensuring human rights and freedoms and the problem of the need to reform it in Ukraine are studied in the article. A comparative analysis of the model of public administration using international experience has been done. Ways to improve the domestic model of public administration in ensuring human rights and freedoms based on the experience of Germany are proposed. Nowadays, the issue of ensuring human rights and freedoms is relevant not only in Ukraine but also in international practice. The key actor in the sphere of public administration is the state, represented by public authorities, which carry out their administrative activities aimed at ensuring human rights and freedoms. Not surprisingly, Article 3 of the Constitution of Ukraine enshrines the provision that human rights and freedoms and their guarantees determine the content and direction of the state. However, today public administration in Ukraine is characterized by inefficiency and frequent violations of the law. The relevance of the topic of this study is due to the need to improve the model of public administration in Ukraine, as a key activity of public authorities to ensure human rights and freedoms. Analysis of the functioning of public administration to ensure human rights and freedoms should be carried out with the definition of “public administration”, due to the fact that in the legal field there is no definition of this concept. In our opinion, the following definition of public administration should be given – it is a set of organizational and legal components of the management of public authorities. So, today there is a question about the effectiveness of such activities in Ukraine. Therefore, public administration bodies, using the experience of foreign countries, must reform the modern model of public administration, which will fully ensure human rights and freedoms and will be their guarantee. Исследуется роль публичного администрирования по обеспечению прав и свобод человека и проблема необходимости его реформирования в Украине. Сделан сравнительный анализ модели публичного администрирования с использованием международного опыта. Сформировано собственное определение публичного администрирования по обеспечению прав и свобод человека. Предложены пути совершенствования отечественной модели публичного администрирования по обеспечению прав и свобод человека на основе опыта Германии.
 • Item
  Роль органів публічної влади в становленні ринку землі в Україні: організаційно-правовий аспект
  (Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Київський університет права Національної академії наук України, 2020) Охотнікова, Олена Миколаївна; Ohotnikova, O. M.; Охотникова, Елена Николаевна; Луценко, Ірина Олександрівна; Lutsenko, Iryna; Луценко, Ирина Александровна
  Досліджуються проблеми органів публічної влади в становленні ринку землі в Україні та надаються шляхи їх вирішення. Зроблено порівняльно-правовий аналіз ролі публічної влади з використанням міжнародного досвіду. Запропоновано нову модель організації публічної влади в становленні ринку. The question of the feasibility of becoming a land market in Ukraine has become particularly relevant in view of the European integration processes taking place in the country today and remains one of the most debated in Ukraine. Based on these considerations, the purpose of this article is to expose the role of public authority in the development of the land market in Ukraine. Also, in order to avoid duplication of functions by executive authorities and local self-government bodies, in our opinion, it is necessary to create a State Service for Land Management and Land Protection. In doing so, the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, the State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre should delegate to the Service tasks, functions for the organization and control of the land market, which is the main and the only direction in this field. The State Land Management and Land Conservation Service can only have such powers that will be used to meet state needs and not the departmental interests of the authority or the interests of its individual officials. We also propose to adopt the Law of Ukraine “On the State Service for Land Management and Land Protection”, which will reveal the organizational and legal mechanism of activity of the authorities, define guarantees for the protection of Ukrainian peasants, and regulate and control the land market in Ukraine. Introducing the agricultural land market, we have every opportunity to regulate the rules of existence and functioning of the land market in such a way as to give the public authorities the opportunity to realize the ownership of land guaranteed by the Constitution, namely local self-government bodies. Thus, successful foreign experience leads to the conclusion that, on the one hand, it is necessary to balance the interests and guarantees of producers working on land, and on the other – to protect the interests of its owners. In order to increase the investment attractiveness and economic return of agricultural land, it is necessary to improve the mechanism of their lease. The problem of the role of public authorities in the field of land market development in Ukraine is not well understood, and the state of legal support for this problem needs further improvement to the relevant EU norms and standards. Исследуются проблемы органов публичной власти в становлении рынка земли в Украине и предоставляются пути их решения. Сделан сравнительно-правовой анализ роли публичной власти с использованием международного опыта. Предложена новая модель организации публичной власти в становлении рынка.
 • Item
  Публічне адміністрування землеустрою в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення
  (Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Київський університет права Національної академії наук України, 2019) Охотнікова, Олена Миколаївна; Ohotnikova, O. M.; Охотникова, Елена Николаевна
  Досліджуються проблеми публічного адміністрування землеустрою в Україні та надаються шляхи їх вирішення. Зроблено порівняльно-правовий аналіз землеустрою з використанням міжнародного досвіду. Запропоновано нову інноваційну модель механізму публічного адміністрування землеустрою та програму розвитку й використання, охорони земельних ресурсів. Організаційно-правовий механізм публічного управління в сфері землеустрою в Україні не є ефективним повною мірою, недостатньо вивченим та потребує удосконалення. Запропоновано удосконалення зазначеного механізму. We investigate the problems of public administration of Land management in Ukraine and solutions are provided. Made comparative-legal analysis of land management with using international experience. A new innovative model of mechanism of Land management and development and use program of land conservation. Organizational-legal mechanism of public management in the field of land management in Ukraine has not been effective in full, inadequately studied, it is the one that needs to be improved. In this article, an improvement of the mechanism proposed. The main task – development of new directions and land management strategies for further effective management in the field of protection and land use. In view of foreign experience, in Ukraine it is necessary to differentiate the competence of public authorities and their powers in the field of land management and introduce comprehensive programs that will help ensure effective public administration in this area. We also believe that in order to ensure decentralization of land management powers under the current conditions of the European integration process, an improved mechanism for the provision of administrative services should be introduced with regard to the registration of the application for state registration of the land plot by certified engineers of land managers in electronic form using web technologies, using a personal electronic digital signature, shortening the term of state registration of land Therefore, there is also a need to amend the Law of Ukraine “On the State Land Cadastre” (to expand the list of persons who make information in the State Land Cadastre and provide relevant information from it). Also, in view of foreign experience, in Ukraine it is necessary to differentiate between the competence of public authorities and their powers in the field of land management and to introduce complex programs through which effective public administration in this field will be implemented. Analyzing the state of development of processes of land management and transformation of land legal relations in the conditions of Eurointegration process, we propose to adopt the Program of development and use, protection of land resources, which would determine the basic principles of functioning and improvement of public administration of land management in modern conditions. Исследуются проблемы публичного администрирования землеустройства в Украине и предоставляются пути их решения. Сделан сравнительно-правовой анализ землеустройства с использованием международного опыта. Предложена новая инновационная модель механизма публичного администрирования землеустройства и программа развития и использования, охраны земельных ресурсов. Организационно-правовой механизм публичного управления в сфере землеустройства в Украине не эффективен в полном объеме, недостаточно изучен и нуждается в усовершенствовании. Предложено усовершенствование этого механизма.
 • Item
  Роль державного управління в сфері моніторингу земель в Україні
  (Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Київський університет права Національної академії наук України, 2017) Охотнікова, Олена Миколаївна; Ohotnikova, O. M.; Охотникова, Елена Николаевна
  Досліджується роль державного управління в сфері моніторингу земель в Україні. Зроблено порівняльно-правовий аналіз моніторингу земель з використанням міжнародного досвіду. Запропоновано нову інноваційну модель щодо збереження землі. Організаційно-правовий механізм державного управління в сфері моніторингу земель в Україні не є ефективним повною мірою, недостатньо вивчений та потребує удосконалення. У даній статті запропоновано удосконалення зазначеного механізму. We investigate the role of public administration in the area of monitoring of land in Ukraine. Made comparative – legal analysis of land monitoring using international experience. A new innovative model for land preservation. Organizational – legal mechanism governance in the field of monitoring of land in Ukraine has not been effective in full, inadequately studied, it is the one that needs to be improved. In this article, an improvement of the mechanism proposed. Исследуется роль государственного управления в сфере мониторинга земель в Украине. Сделан сравнительно-правовой анализ мониторинга земель с использованием международного опыта. Предложена новая инновационная модель по сохранению земли. Организационно-правовой механизм государственного управления в сфере мониторинга земель в Украине является неэффективным в полном объеме, недостаточно изученным и нуждается в усовершенствовании. В данной статье предложено усовершенствование этого механизма.
 • Item
  Принципи застосування заходів кримінально-правового характеру за вчинення суспільно небезпечного діяння, визначеного у КК України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Олійник, Олена Сергіївна; Oliinyk, O. S.
  Розглядуваний у статті принцип застосування заходів кримінально-правового характеру за вчинення суспільно-небезпечного діяння, визначеного у КК України, відноситься до так званих галузевих принципів кримінального права. В дослідженні обґрунтовано думку про те, що лише законом про кримінальну відповідальність повинно бути чітко визначено: перелік таких кримінально-правових заходів; суб’єкт їх застосування; підстави та межі його призначення (застосування); а також перелік обставин, які повинні бути при цьому враховані. The principle of application of measures of criminal law character for committing a socially dangerous act, defined in the Criminal Code of Ukraine, refers to the so-called sectoral principles of criminal law. The study substantiates the view that only the law on criminal liability should be clearly defined: a list of such criminal measures, the subject of their application, the grounds and limits of its purpose (application), as well as a list of circumstances that should have been taken into account. Рассматриваемый в статье принцип применения мер уголовно-правового характера за совершение общественно-опасного деяния, определенного в УК Украины относится к так называемым отраслевым принципам уголовного права. В исследовании обосновывается мысль о том, что только законом об уголовной ответственности должны быть четко определены: перечень таких уголовно-правовых мер; субъект их применения; основания и пределы его назначения (применения); а также перечень обстоятельств, которые должны быть при этом учтены.
 • Item
  Конституційна скарга як інструмент конституційного забезпечення права на судовий захист
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Левченко, А. В.; Levchenko, A. V.
  Розкрито суть конституційної скарги, її роль і значення в системі гарантій забезпечення конституційних прав і свобод, зокрема і в забезпеченні права на судовий захист. Узагальнено та проаналізовано законодавство України, що регулює інститут конституційної скарги, виявлено його недоліки та неузгодженості. З’ясовано проблеми функціонування конституційної скарги в механізмі конституційного забезпечення права на судовий захист та обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення функціонування інституту конституційної скарги в Україні. The article highlights the essence of constitutional complaint, its role and importance in the system that guarantees for securing constitutional rights and freedoms, in particular right to judicial protection. The author analyzes the Legislation of Ukraine, which regulates the institute of constitutional complaint, and, respectively — in addition to the analysis, substantiates it’s disadvantages. The author illustrates problematic aspects of functioning constitutional complaint in the system that guarantees for securing constitutional rights to judicial protection was and suggests possible ways of improvement functioning of constitutional complaint of Ukraine. Раскрыто суть конституционной жалобы, её роль и значение в системе гарантий обеспечения конституционных прав и свобод, в частности и в обеспечении права на судебную защиту. Обобщено и проанализировано законодательство Украины, регулирующее институт конституционной жалобы, обнаружено его недостатки и несогласованности. Выяснено проблемы функционирования конституционной жалобы в механизме конституционного обеспечения права на судебную защиту и обосновано предложения по усовершенствованию функционирования института конституционной жалобы в Украине.
 • Item
  Контроль громадянського суспільства за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України: сутність та система
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Климюк, Олена Федорівна; Klymiuk, O. F.; Климюк, Елена Фёдоровна
  У статті досліджуються поняття та система контролю громадянського суспільства за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України. Обґрунтовується розмежування понять «цивільний контроль», «громадський контроль», «недержавний контроль» діяльності МВС України.
 • Item
  Ціннісно-правові засади інтеграційного процесу України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Колодій, Анатолій Миколайович; Kolodiy, A. M.; Колодий, Анатолий Николаевич; Колодій, О. А.; Kolodiy, O. A.
  У статті досліджуються ціннісно-правові засади інтеграційного процесу України шляхом з’ясування загального розуміння ціннісно-правових засад, аналізу сутності інтеграційного процесу України та випливу ціннісно-правових засад на інтеграційний процес України. У зв’язку із цим формулюються висновки та пропозиції стосовно правової основи інтеграції до Європейського Союзу, визначення інтеграційного процесу України, його форм, впливу ціннісно-правових засад на інтеграційний процес України.
 • Item
  Основні тенденції протидії корупції в умовах соціально-економічної кризи в Україні
  (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, ТОВ «Гарантія», 2009-07) Охотнікова, Олена Миколаївна; Ohotnikova, O. M.; Охотникова, Елена Николаевна; Загородня, Ірина
 • Item
  Сучасний підхід до ролі державного управління у процесі інформатизації України
  (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, ТОВ «Гарантія», 2008-07) Охотнікова, Олена Миколаївна; Ohotnikova, O. M.; Охотникова, Елена Николаевна; Рязанцева, Катерина
 • Item
  Щодо необхідності визначення поняття «посадова особа» в чинному законодавстві України
  (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, ТОВ «Гарантія», 2008-06) Охотнікова, Олена Миколаївна; Ohotnikova, O. M.; Охотникова, Елена Николаевна; Насушна, Оксана
 • Item
  Деякі правові аспекти поліпшення фінансового стану сільськогосподарських підприємств України у зв'язку із вступом до СОТ
  (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, ТОВ «Гарантія», 2008-05) Охотнікова, Олена Миколаївна; Ohotnikova, O. M.; Охотникова, Елена Николаевна; Гласова, Ольга