Кафедра міжнародного та європейського права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Науменко, Ірина Ігорівна; Naumenko, Iryna; Науменко, Ирина Игоревна
  У статті досліджено правове регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу, виокремлено його спільні та відмінні риси. Проведено аналіз підходів до поняття «бюджетне право», визначення сфери дії бюджетного закону. В ході дослідження визначено можливість та напрями застосування позитивного досвіду законодавчого регулювання бюджетного процесу країн ЄС в Україні.
 • Item
  Правові засади міжнародної технічної допомоги
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-06) Потапова, Олена Вячеславівна
  Проаналізовано нормативно-правові акти України у сфері міжнародної технічної допомоги. Виявлено проблеми правового та організаційного характеру, які перешкоджають Україні підвищувати ефективність міжнародної технічної допомоги, запропоновані шляхи щодо їх розв’язання.
 • Item
  Окремі правові питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього природного середовища
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-29) Єршова, Вікторія Сергіївна
  У контексті євроінтеграційних процесів в Україні представлено оцінку адаптації українського законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища до правових норм і стандартів Європейського Союзу.
 • Item
  Систематизація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків на ЧАЕС (теоретико-правовий аспект)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-07) Малишева, Махіра Хайдарівна
  У статті розглянуто проблематику систематизації господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків на ЧАЕС. Досліджено визначення «законодавство» та запропоновано авторське розуміння цього терміну, проаналізовані види систематизації.
 • Item
  Міжнародне співробітництво у сфері подолання та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Потапова, Олена Вячеславівна
  В статті проаналізовано співробітництво України з державами та міжнародними інституціями у сфері подолання та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, визначено основні його етапи, цілі та напрямки. Досліджено умови співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями в сфері подолання та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи.
 • Item
  Уроки Чорнобиля і вдосконалення законодавства України про відповідальність за ядерну шкоду: постановка проблеми
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Малишева, Махіра Хайдарівна
  У статті розглядаються питання законодавчого закріплення механізму цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Встановлено істотні розбіжності чинного законодавства України з цього питання сучасним міжнародним стандартам глобального режиму відповідальності за ядерну шкоду. Зокрема на основі аналізу міжнародно-правових норм, що регулюють відшкодування ядерної шкоди, запропоновано конкретні кроки щодо приведення певних нормативно-правових актів України у відповідність з міжнародними та європейським стандартами.
 • Item
  Окремі питання діяльності громадських організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Єршова, Вікторія Сергіївна
  У статті приділяється увага громадським об’єднанням, які діють у сфері охорони навколишнього природного середовища. Ця форма участі громадськості у вирішенні проблем правового, економічного, наукового, політичного характеру стала необхідною складовою подальшого демократичного розвитку українського суспільства, адже закріплені у законодавстві норми надають змогу для взаємодії державної влади та громадських об’єднань у питаннях природоохоронної діяльності та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
 • Item
  Окремі питання організаційно-правового забезпечення охорони навколишнього природного середовища на рівні Європейського Союзу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Єршова, Вікторія Сергіївна
  Одним з пріоритетних завдань Європейського Союзу є охорона навколишнього природного середовища. У статті приділяється увага питанням стосовно повноваженням та правовій основі діяльності наддержавних інститутів, їх взаємодії при реалізації союзних актів у державахчленах для забезпечення високого рівня захисту довкілля та населення
 • Item
  Звичай як джерело регулювання діяльності торговельних морських портів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Потапова, Олена Вячеславівна
  Стаття присвячена теоретичним питанням застосування звичаю у функціонуванні морського торговельного порту, проаналізовано правові підстави розробки та застосування Зводу звичаїв торговельного порту, визначено їх місце серед інших джерел правового регулювання діяльності порту, проведено порівняльний аналіз Зводу звичаїв різних портів України.
 • Item
  Правова характеристика принципів охорони навколишнього природного середовища в Україні з урахуванням досвіду Європейського Союзу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-04-10) Єршова, Вікторія Сергіївна
  У статті досліджується вплив принципів охорони навколишнього природного середовища на суспільні відносини в Україні, аналізуються проблеми законодавчої бази у процесі діяльності органів державно влади, а також способи їх розв’язання, враховуючи досвід Європейського Союзу.
 • Item
  Окремі питання щодо правового статусу торговельного морського порту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Потапова, Олена Вячеславівна
  У статті проаналізовано окремі аспекти правового статусу морських портів України. Розкрито юридичний зміст поняття «морський порт». Розглянуто деякі питання правового регулювання приватизації морських портів в Україні.
 • Item
  Електронна комерція: поняття та законодавче закріплення в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Матвієнко, О. С.
  У статті досліджується правова термінологія, аналізується зарубіжний досвід, виносяться пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства у сфері електронної комерції.