Кафедра підприємницького та корпоративного права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 62
 • Item
  Компенсація за нерухоме майно, знищене внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф: аналіз нормотворчих ініціатив
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06-22) Шимон, Світлана Іванівна; Shymon, Svitlana; Шимон, Светлана Ивановна
 • Item
  Правове регулювання фінансового забезпечення надання медичних послуг
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-07) Остапович, Вячеслав Миколайович; Ostapovych, Vyacheslav; Остапович, Вячеслав Николаевич
 • Item
  Адаптація законодавства України про охорону здоров’я до законодавства Європейського Союзу
  (Видавничий центр «Кафедра», 2019-03-15) Остапович, Вячеслав Миколайович; Ostapovych, Vyacheslav; Остапович, Вячеслав Николаевич
 • Item
  Відновлення діяльності банків, ліквідованих внаслідок неправомірних рішень Національного банку України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Дядюк, Анастасія Леонідівна; Diadiuk, A. L.; Дядюк, Анастасия Леонидовна
  були ліквідовані або знаходяться в процесі ліквідації на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії, яке в подальшому було оскаржено та скасовано в судовому порядку. Автором обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення особливого порядку відновлення діяльності банків позбавлених ліцензії внаслідок неправомірного рішення регулятора та пропонуються окремі шляхи його реалізації. The article analyzes the problems of restoring the activities of banks liquidated, or in the process of liquidation, on the basis of the decisions of the National Bank of Ukraine on revoking a banking license, which was later challenged and annulled. The author justifies the need to legislate a special procedure for restoring the activities of banks deprived of a license as a result of an unlawful decision of the regulatory body, and offers some ways to implement it. В статье анализируются проблемы восстановления деятельности банков, ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации на основании решения Национального банка Украины про отзыв банковской лицензии, которое в последствии было оспорено и аннулировано. Автор обосновывает необходимость законодательного закрепления особенного порядка восстановления деятельности банков, лишенных лицензии в результате неправомерного решения регулятора, и предлагает варианты его реализации.
 • Item
  Звернення стягнення на предмет застави – майнові права (переваги й недоліки законодавчих рішень)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Шимон, Світлана Іванівна; Shymon, S. I.; Шимон, Светлана Ивановна
  У статті аналізуються особливості процедури звернення стягнення на майнові права, які є предметом застави. Авторка висвітлює недоліки законодавчого регулювання і пропонує внесення змін до законодавства про заставу з метою захисту прав та законних інтересів заставодавця (власника заставленого права) та заставодержателя як кредитора. The author of this scientific paper analyzes the issue of how is being levied the property, which is pledged. The author examines exactly the pledge of property rights. The law regulating these issues has many disadvantages. Therefore, the author proposes to amend the law on mortgage. These changes are aimed at protecting the rights and interests of all participants in the pledge. В статье анализируются особенности процедуры обращения взыскания на имущественные права, являющиеся предметом залога. Автор освещает недостатки законодательного регулирования и предлагает изменения к законодательству о залоге с целью защиты прав и законных интересов залогодателя (собственника заложенного права) и залогодержателя как кредитора
 • Item
  Окремі питання законодавства у сфері адмініcтративно-правового забезпечення інформаційних прав дітей в Інтернет-просторі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Дзяхар, Галина Іванівна; Dziakhar, H. I.
  У статті аналізуються окремі питання законодавства у сфері адміністративно-правового забезпечення інформаційних прав дітей в Інтернет-просторі. Авторка аналізує законодавство України, міжнародні та європейські нормативні джерела на предмет врегульованості безпосередньо інформаційних прав дітей в Інтернет-просторі та їх адміністративно-правового забезпечення. The article analyzes some issues of legislation in the field of administrative and legal support of children’s information rights in the Internet space. The author analyzes the legislation of Ukraine, international and European nominative sources for the regulation of the information rights of children in the Internet space and their administrative and legal support. В статье анализируются отдельные вопросы законодательства в сфере административно-правового обеспечения информационных прав детей в Интернет-пространстве. Автор анализирует законодательство Украины, международные и европейские нормативные источники на предмет урегулированности непосредственно информационных прав детей в Интернет-пространстве и их административно-правового обеспечения.
 • Item
  Особливості правового статусу комунального некомерційного підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04-07) Остапович, Вячеслав Миколайович; Ostapovych, Vyacheslav; Остапович, Вячеслав Николаевич
 • Item
  Акціонерні угоди в теорії зарубіжного права
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04-07) Краснікова, М. О.; Коломієць-Людвіг, Євгенія Павлівна
 • Item
  Право власності на бездокументарні цінні папери з погляду сучасних концепцій власності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Шимон, Світлана Іванівна; Shymon, Svіtlana; Шимон, Светлана Ивановна
  У статті аналізуються проблеми права власності на бездокументарні цінні папери як майнові, але нематеріальні об’єкти цивільних прав. Авторка розглядає цю проблему у світлі концепцій «майнової», «неречової» та «віртуальної» власності і доводить, що бездокументарні цінні папери є фікцією речі, право власності на них є неречовим правом власності і на такі цінні папери поширюється правовий режим речей.
 • Item
  Конструкція «право на право» як концепт цивільно-правової доктрини
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Шимон, Світлана Іванівна; Shymon, Svіtlana; Шимон, Светлана Ивановна
  У статті аналізуються проблеми категорії «право на право», яка заперечується багатьма вченими. Автор доводить, що «право на право» спирається на юридичну фікцію «майнове право є річчю», втілює в собі ідею ідеальної речі і є необхідною умовою, яка забезпечує здатність майнових прав виступати об’єктами цивільного обороту.
 • Item
  Адміністративно-правовий статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Остапович, Вячеслав Миколайович; Ostapovych, V. M.; Остапович, Вячеслав Николаевич
  У статті досліджено особливості адміністративно-правового статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проблеми правового регулювання та шляхи реформування з метою забезпечення реалізації права на соціальний захист, у тому числі і на безоплатну медичну допомогу.
 • Item
  Господарські договори у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: проблемні питання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Дзяхар, Галина Іванівна; Dzyakhar, Halyna; Дзяхар, Галина Ивановна
  У статті проаналізовано деякі питання, пов’язані з поняттям господарського договору, укладенням господарського договору та сферою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Виявлено необхідність у дослідженні особливостей господарських договорів та їх укладення у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та сформульовано висновки.
 • Item
  Право вимоги як предмет застави: цивілістичні концепції та законодавчі конструкції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Шимон, Світлана Іванівна; Shymon, Svіtlana; Шимон, Светлана Ивановна
  У статті розглянуто проблему теоретичної сутності застави права вимоги. Автор пов’язує її вирішення із правовою фікцією «майнове право є річчю». Доводить, що застава прав ґрунтується на абсолютному праві заставодавця на заставлене майнове право як на «річ» та обмеженому праві заставодержателя на це майнове право («річ»).
 • Item
  Особливості адміністративно-правового статусу закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Остапович, Вячеслав Миколайович; Ostapovych, V.
  У статті досліджено особливості адміністративно-правового статусу закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи, проблеми їх правового регулювання та шляхи реформування.
 • Item
  Правовий режим користування річками: проблеми законодавчого забезпечення (на прикладі р. Прип’ять)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-18) Куценко, Є. М.
 • Item
  Системний підхід до вирішення правових проблем Чорнобильської катастрофи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-18) Кутиркін, А. А.
 • Item
  Оновлення змісту юридичної освіти в контексті реалізації Болонських ініціатив у КНЕУ
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02) Шимон, Світлана Іванівна; Шимон, Светлана Ивановна
 • Item
  Роль юридичної клінічної освіти у формуванні практичних навичок та професійної етики майбутнього юриста
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006) Шимон, Світлана Іванівна; Шимон, Светлана Ивановна
 • Item
  Наукові дослідження як складова навчальної програми та компетенційна навичка магістра права
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02) Шимон, Світлана Іванівна; Шимон, Светлана Ивановна
 • Item
  Деякі питання обробки персональних даних фізичної особи – підприємця
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Медведенко, Юлія В.; Medvedenko, Yulia
  Розглянуто та досліджено нормативно-правові акти, що регулюють порядок отримання згоди фізичної особи на обробку її даних. Автором наведені типові ситуації з якими володілець персональних даних може зустрітися у своїй роботі при отриманні згоди на обробку інформації. На основі зроблених висновків обґрунтовано наводяться пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері збору даних працівників підприємств.