2023 рік

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Формування системи обліку основних засобів та аналіз ефективності їх використання
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-15) Яйченя, Дарина Сергіївна; Yaichenia, Daryna; Ларікова, Тетяна Віталіївна
  В роботі досліджено методичні та організаційні положення обліку основних засобів, визначено їх сутність та класифікацію основних засобів, опрацьовано нормативно правову базу обліку основних засобів. Наведено практичні приклади методики обліку основних засобів. Проведено практичне аналітичне дослідження стану основних засобів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, сформовано шляхи удосконалення аналізу ефективності використання основних засобів. The article studies methodological and organisational provisions of fixed assets accounting, defines their essence and classification of fixed assets, and elaborates the regulatory framework for fixed assets accounting. It provides practical examples of methods of accounting for fixed assets. A practical analytical study of the state of fixed assets of the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman was carried out, and ways to improve the analysis of the efficiency of fixed assets use were formed.
 • Item
  Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими активами бюджетних установ
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-15) Чумак, Анна Валеріївна; Chumak, Anna; Ларікова, Тетяна Віталіївна
  В роботі досліджено визначення поняття «фінансові активи» та уточнено їх класифікаційні ознаки. В результаті аналізу нормативно-правової бази щодо обліку фінансових активів виявлені прогалини та визначені шляхи їх вирішення. Узагальнено напрямки удосконалення облікового забезпечення фінансових активів бюджетних установ в частині документального оформлення обліку грошових коштів та дебіторської заборгованості. Автором поведене глибоке аналітичне дослідження фінансових активів, узагальнено та застосовано методику прогнозування величини дебіторської заборгованості за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. The article studies the definition of the concept of "financial assets" and clarifies their classification features. As a result of the analysis of the regulatory framework for accounting for financial assets, gaps have been identified and ways to address them have been identified. The author summarises directions of improvement of accounting support of financial assets of budgetary institutions in terms of documenting the accounting of cash and receivables. The author conducted an in-depth analytical study of financial assets, generalised and applied the methodology for forecasting the amount of receivables using correlation and regression analysis.
 • Item
  Облік та аналіз доходів розпорядників бюджетних коштів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-15) Чорний, Олександр Романович; Chornyi, Oleksandr; Цятковська, Олена Выталіївна
 • Item
  Податковий менеджмент в системі економічної безпеки субʼєктів малого підприємства
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-14) Усенко, Поліна Олегівна; Usenko, Polina; Криштопа, Ірина Ігорівна
  У кваліфікаційній магістерській роботі здійснено наукове обґрунтування теоретичних і організаційно-методичних засад податкового менеджменту в системі економічної безпеки суб’єктів малого підприємства, а також надано практичні рекомендації щодо його удосконалення на СФГ «Злагода». В першому розділі розкрито теоретичні аспекти податкового менеджменту суб’єктів малого підприємства в системі їх економічної безпеки. В другому розділі висвітлено обліково-інформаційне забезпечення податкового менеджменту суб’єктів малого підприємства. В третьому розділі досліджено організаційно-методичні засади податкового менеджменту суб’єктів малого підприємства та надано практичні рекомендацій щодо їх удосконалення. The qualification master's thesis provides scientific justification of theoretical, organizational and methodological principles of tax management in the system of economic security of small business entities. Additionally, practical recommendations for its improvement have been provided for the agricultural farm «Zlagoda». The first chapter reveals the theoretical aspects of tax management of small business entities in the system of their economic security. The second chapter covers accounting and information support for tax management of small business entities. The third chapter is devoted to investigation of organizational and methodological principles of tax management of small business entities. Besides, practical recommendations were given for its improvement.
 • Item
  Форензік у практиці діяльності аудиторських фірм: міжнародний досвід та вітчизняна практика
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-14) Титова, Юлія Віталіївна; Tytova, Yuliia; Бабій, Леся Іванівна
  Титова Ю.В.. ФОРЕНЗІК У ПРАКТИЦІ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІДЧИЗНЯНА ПРАКТИКА. Кваліфікаційна магістерська робота на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу. – Київ, 2023. . – 83 с.,18 рисунків, список використаних джерел зі 50 найменувань, три розділи. Магістерська робота присвячена дослідженню та аналізу міжнародного досвіду та вітчизняної практики в застосуванні форензік-аудиту в аудиторських фірмах. Робота спрямована на вивчення методів, інструментів, стандартів та кращих практик, які використовуються в аудиторській сфері для виявлення та розслідування фінансових злочинів та недоліків. Tytova Yuliia. FORENSICS IN THE PRACTICE OF AUDITING FIRMS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FOREIGN PRACTICE. Qualifying master's thesis for obtaining a master's degree in specialty 071 "Accounting and taxation". – Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman. Department of tax management and financial monitoring. - Kyiv, 2023. . – 83 pp., 18 figures, a list of used sources with 50 items, three sections. The master's thesis is devoted to research and analysis of international experience and domestic practice in the application of forensic audit in audit firms. The work is aimed at studying the methods, tools, standards and best practices used in the audit field to detect and investigate financial crimes and deficiencies.
 • Item
  Облік та оподаткування прибутку як складові економічної безпеки підприємства
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-14) Сініцин, Дмитро Олегович; Sinitsyn, Dmytro; Криштопа, Ірина Ігорівна
  У кваліфікаційній магістерській роботі обґрунтовано теоретичні і організаційно-методичні засади системи обліку та оподаткування прибутку як складової економічної безпеки підприємства , а також розроблено практичні рекомендації щодо її удосконалення на ТОВ «ЛАБА». В першому розділі розкриваються теоретичні основи обліку та оподаткування прибутку як необхідних складових економічної безпеки підприємства. В другому розділі висвітлено методику та організацію обліку прибутку підприємства. В третьому розділі досліджено оподаткування прибутку підприємства та надано практичні рекомендації частині оптимізації податку на прибуток ТОВ «ЛАБА». The qualification master's thesis substantiates theoretical, organizational and methodical principles of the accounting and taxation system of income as a component of economic security of the enterprise. Additionally, practical recommendations for its improvement at LLC «LA BA»have been developed. The first chapter elaborates on theoretical fundamentals of income accounting and taxation as necessary components of the economic security of the enterprise. The second chapter highlights the enterprise's income accounting. The third chapter investigates the taxation of the enterprise's income and develops practical recommendations on optimization of the income tax of LLC «LABA».
 • Item
  Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний досвід та вітчизняна практика
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-14) Савченко, Денис Олегович; Savchenko, Denys; Бабій, Леся Іванівна
  Розкрито теоретичні засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, розглянуто питання нормативно-правового регулювання в сфері боротьби з відмиванням коштів; надано критичну оцінку міжнародного досвіду організаційно-правового забезпечення боротьби з відмиванням коштів, опрацьовано зміст стандартів ФАТФ, розкрито форми боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, у міжнародній практиці; розроблено пропозиції щодо удосконалення організаційно-правового забезпечення боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, у вітчизняній практиці через уточнення організаційних положень щодо превентивних заходів у боротьбі з відмиванням коштів. The theoretical principles of combating the legalization (laundering) of funds obtained through criminal means are disclosed, the issue of normative and legal regulation in the field of combating money laundering is considered; a critical assessment of the international experience of organizational and legal support for combating money laundering was provided, the content of the FATF standards was elaborated, the forms of combating the legalization (laundering) of criminally obtained funds in international practice were revealed; proposals have been developed to improve the organizational and legal provision of combating the legalization (laundering) of criminally obtained funds in domestic practice through the clarification of organizational provisions regarding preventive measures in the fight against money laundering.
 • Item
  Облік та оподаткування виплат працівникам в безпеці бізнесу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-14) Радченя, Оксана Миколаївна; Radchenia, Oksana; Ловінська, Людмила Геннадіївна
  У кваліфікаційні магістерській роботі розкрито економічну сутність оплати праці та її роль у забезпеченні безпеки економіки держави та бізнесу, досліджено сферу нормативно-правового регулювання оплати праці. Розглянуто порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з працівниками, розкриття інформації про виплати працівникам через застосування сучасних інформаційних систем у фінансовій, статистичній та податковій звітності. Розглянуто порядок оподаткування виплат працівникам. Визначені шляхи вдосконалення оподаткування праці в умовах воєнного та післявоєнного стану. The qualifying master's thesis revealed the economic essence of labor remuneration and its role in ensuring the security of the state economy and business, investigated the sphere of regulatory and legal regulation of labor remuneration. The procedure for keeping synthetic and analytical records of settlements with employees, disclosure of information about payments to employees through the use of modern information systems in financial and statistical and tax reporting is considered. The procedure for taxation of payments to employees is considered. Ways to improve labor taxation in wartime and postwar conditions are identified.
 • Item
  Ризик-орієнтований підхід в діяльності професійних бухгалтерів і аудиторів на прикладі діяльності ТОВ «АФ Саміла»
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-14) Музика, Дарина Андріївна; Muzyka, Daryna; Бабій, Леся Іванівна
  Магістерська робота присвячена дослідженню застосування ризик-орієнтованого підходу на підприємстві, оцінці ризиків, використанню міжнародних стандартів задля забезпечення боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом. Окрема увага приділена змісту стандартів ФАТФ, розкриттю форм боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом. Третій розділ магістерської роботи присвячено розробці пропозицій щодо удосконалення організаційно-правового забезпечення боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, у вітчизняній практиці. В даній роботі викладені дослідження, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, надано пропозиції щодо удосконалення організаційних аспектів боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням практичних аспектів діяльності ТОВ АФ «Саміла». The master's thesis is devoted to the study of the application of a risk-oriented approach at an enterprise, risk assessment, and the use of international standards to ensure the fight against money laundering. Special attention is paid to the content of FATF standards, disclosure of forms of combating money laundering. The third section of the master's thesis is devoted to the development of proposals for improving the organisational and legal support for combating money laundering in domestic practice. This work presents research on combating money laundering, proposals for improving the organisational aspects of combating money laundering, taking into account the practical aspects of the activities of «Samila AF» LLC.
 • Item
  Облік та оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств в системі їх економічної безпеки
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-14) Марченко, Богдана Сергіївна; Marchenko, Bohdana; Криштопа, Ірина Ігорівна
  У кваліфікаційній магістерській дипломній роботі обґрунтовано теоретичні і організаційно-методичні засади системи обліку та оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств, а також розроблено практичні рекомендації щодо її удосконалення на СТОВ «АГРОФІРМА «АГРОМАКС». В першому розділі розкрито теоретичні основи обліку та оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств в системі їх економічної безпеки. В другому розділі висвітлено облік діяльності сільськогосподарських підприємств. В третьому розділі досліджено оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств на прикладі СТОВ «АГРОФІРМА «АГРОМАКС» . The qualification master's thesis substantiates theoretical, organizational and methodical principles of the system of accounting and taxation of activities of agricultural enterprises. «Practical recommendations for its improvement at the ALLC «AGROFIRMA «AGROMAKS» were developed as well. The first chapter discloses theoretical foundations of accounting and taxation of activities of agricultural enterprises in the system of their economic security. The second chapter covers accounting of agricultural enterprises. The third chapter investigates taxation of agricultural enterprises at the example of the ALLC «AGROFIRMA« AGROMAKS»
 • Item
  Облік та аудит виплат працівникам розпорядниками бюджетних коштів у сфері освіти
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-15) Максютенко, Юлія Олексіївна; Maksiutenko, Yuliia; Кіндрацька, Любомира Максимівна
  Розглядається змістовна сутність та актуальність виплат працівникам розпорядниками бюджетних коштів у сфері освіти, зокрема фокусується увага на заробітній платі як основному напрямку виплат. Висвітлюється нормативно-правове регулювання обліку та аудиту виплат працівникам. Досліджуються особливості розрахунків з виплат працівникам у вищих навчальних закладах та методика їх обліку. Акцентується увага на розрахунках за іншими виплатами працівникам. Також обгрунтовано мету та завдання аудиту виплат працівникам, розглядається методика аудиту виплат працівникам в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. The substantive essence and relevance of remuneration to employees by budgetary authorities in the field of education are being considered, with a focus on wages as the main direction of payments. The regulatory and legal framework for accounting and auditing of employee remuneration is highlighted. The peculiarities of calculations for employee remuneration in higher education institutions and the methodology for their accounting are investigated. Attention is also focused on calculations for other employee payments. The purpose and objectives of auditing employee remuneration are justified, and the methodology for auditing employee remuneration at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman is examined.
 • Item
  Податкове планування як складова безпеки бізнесу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-14) Кравченко, Тетяна Миколаївна; Kravchenko, Tetiana; Криштопа, Ірина Ігорівна
  У кваліфікаційній магістерській роботі здійснено наукове обґрунтування теоретичних і організаційно-методичних засад податкового планування як складової безпеки бізнесу, а також розроблено практичні рекомендації щодо його удосконалення в АТ «ПУМБ». В першому розділі розкрито теоретичні аспекти податкового планування як складової безпеки бізнесу. В другому розділі висвітлено обліково - інформаційне забезпечення податкового планування. В третьому розділі досліджено податкове планування та напрями мінімізації податкових ризиків, а також запропоновані шляхи податкової оптимізації в АТ «ПУМБ». The qualifying master's thesis provides a scientific substantiation of theoretical, organizational and methodical principles of tax planning as a component of business security. Practical recommendations for its improvement in JSC "FUIB" were developed as well. The first chapter reveals the theoretical aspects of tax planning as a component of business security. The second chapter covers accounting and information support for tax planning. The third chapter is devoted to investigation of tax planning and ways of minimizing tax risks, as well as to the development of ways of tax optimization in JSC «FUIB».
 • Item
  Звітність установ державного сектора як інформаційна база аудиту ефективності використання бюджетних коштів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-15) Кіщук, Анна Михайлівна; Kishchuk, Anna; Кіндрацька, Любомира Максимівна
  За результатами дослідження кваліфікаційної магістерської роботи узагальнено наступні питання: 1.Визначено роль установ державного сектору у процесі розвитку соціально-орієнтованої економіки, зокрема визначені особливості функціонування бюджетних установ, які підкреслюють їх роль та значимість у системі державних фінансів. Проведено аналіз динаміки доходів державного бюджету України за 2018–2022 рр, зокрема динаміку доходів у розрізі загального та спеціального фондів, встановлено, не дивлячись на складні умови функціонування, доходи загального та спеціального фонду бюджету мали позитивну динаміку . 2.Обґрунтовані передумови розвитку державного аудиту у вітчизняній практиці управління бюджетними ресурсами, зокрема розбудова ефективної системи державного фінансового аудиту на центральному, регіональному та місцевому рівнях як частини загальної системи управління бюджетними фінансами загалом та системи державного фінансового контролю зокрема є одним із пріоритетів реформ України. 3.Окреслено порядок складання статей фінансової звітності та приміток до неї Управління освіти. 4.Визначено, що суб’єктами державного фінансового контролю та цільова спрямованість їх контрольної діяльності лежать в основі такої позиції. 5.Досліджено процес бюджетного планування, окреслено інформацію звітності у системі аудиту ефективного використання бюджетних коштів. According to the results of the research of the qualifying master's thesis, the following questions are summarized: 1 The role of public sector institutions in the process of development of a socially-oriented economy is determined, in particular, the peculiarities of the functioning of budgetary institutions are determined, which emphasize their role and significance in the system of public finances. An analysis of the dynamics of revenues of the state budget of Ukraine for 2018–2022 was conducted, in particular the dynamics of revenues in terms of general and special funds, it was established that, despite the difficult operating conditions, the revenues of the general and special funds of the budget had positive dynamics. 2 Reasonable prerequisites for the development of state audit in the domestic practice of managing budget resources, in particular, the development of an effective system of state financial audit at the central, regional and local levels as part of the general system of managing budget finances in general and the system of state financial control in particular is one of the priorities of the reforms of Ukraine. 3 The procedure for drawing up articles of financial reporting and notes to it of the Department of Education is outlined. 4 It was determined that the subjects of state financial control and the target orientation of their control activities are the basis of such a position. 5 The process of budget planning was studied, reporting information in the audit system of effective use of budget funds was outlined.
 • Item
  Організація та методика фінансового моніторингу в аудиторській компанії
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-14) Бєлугіна, Лоліта Дмитрівна; Bieluhina, Lolita; Ловінська, Людмила Геннадіївна
  Бєлугіна Л. Д.. Організація та методика фінансового моніторингу в аудиторській компанії. Кваліфікаційна магістерська робота на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу. – Київ, 2023. – 73 с.,12 рисунків, 7 таблиць, список використаних джерел зі 50 найменувань, три розділи, 6 підрозділів. Магістерська робота присвячена дослідженню та аналізу системи фінансового моніторингу в аудиторських фірмах. Робота спрямована на вивчення методів, інструментів, стандартів та кращих практик, які використовуються в аудиторській сфері для протидії легалізації доходів, відмиванню коштів та спонсорування тероризму у сучасній динамічній економічної сфери. В даній роботі надано пропозиції щодо удосконалення організації процесу здійснення фінансового моніторингу в Україні, з урахуванням практичних аспектів діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит». L. Belugina. Organization and methodology of financial monitoring in an auditing company. Qualifying master's thesis for obtaining a degree in specialty 071 "Accounting and taxation". – Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman. Tax management and financial monitoring department. – Kyiv, 2023. – 73 pp., 12 figures, 7 tables, a list of used sources with 50 items, three sections, 6 subsections. The master's thesis is devoted to research and analysis of the financial monitoring system in audit firms. The work is aimed at studying the methods, tools, standards and best practices used in the auditing field to combat legalisation of income, money laundering and terrorism sponsorship in today's dynamic economic sphere.