Now showing items 1-20 of 94

  • Организационно-управленческие аспекты безопасности при проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятий 

   Путятина, Г. Н.; Воронюк, И. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Авторами раскрыто социально-экономическое значение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в развитии сферы физической культуры и спорта в условиях евроинтеграции. Обоснованы организационно-управленческие аспекты ...
  • Екологічний аудит у концепції сталого розвитку економіки України 

   Клочай, В. В.; Романенко, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті досліджено проблеми пов’язані із розвитком екологічного аудиту в Україні. Здійснено аналіз його взаємозв’язку з стратегією сталого розвитку «Україна 2020». Досліджено основні напрямки впливу екологічного аудиту ...
  • Розвиток інноваційної функції маркетингу як важливої складової підвищення його ефективності 

   Гуменюк, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуто й обгрунтовано інноваційну функцію маркетингу як важливу складову підвищення його ефективності. Запропоновано схему трансформації наукових інноваційних розробок в овочепродуктовому підкомплексі та представлено ...
  • Тренінг особистісного зростання як ресурс розвитку персоналу 

   Харченко, С. В.; Лежух, І. С.; Доценко, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   представленій роботі аналізуються особливості тренінгу особистісного зростання як можливого ресурсу підвищення ефективності функціонування організації та збагачення її культурного потенціалу. Розглядаються такі важливі ...
  • Забезпечення фінансової безпеки держави в умовах зростаючих боргових зобов’язань держави: погляд на проблему 

   Удовик, М. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті здійснено спробу наукового аналізу нинішнього становища у сфері державних боргових зобов’язань України, як визначальної складової фінансової безпеки держави. На науково-теоретичному рівні досліджено організаційні ...
  • Особливості моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ 

   Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Досліджено питання моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ. Висвітлено суттєві питання, що розкриваються в обліковій політиці США, Великобританії, Німеччини та Франції. Запропоновано модель облікової політики ...
  • Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу: досвід України 

   Боцян, Т. В.; Левчук, Е. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   В статті зроблено спробу визначити взаємозв’язок видатків на освіту та рівня розвитку людського потенціалу. Ми намагались з’ясувати, чи правдивою є теза про те, що зменшення державних видатків на освіту пов’язана зі зниженням ...
  • Геоспеціалізація як симбіоз геоекономічної конкуренції та міжнародної спеціалізації 

   Грущинська, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті зроблена спроба обгрунтувати особливості геоекономічної конкуренції як симбіозу геоекономічної стратегії і міжнародної конкуренції. Обгрунтувати місце та вплив геоекономічної конкуренції в геопросторі з урахуванням ...
  • Формування валютної політики України в умовах європейської коінтеграції 

   Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуті основні етапи та здобутки економічної та валютної євроінтеграції України, виконання основних показників євро конвергенції Україною, ключові інструменти валютної політики України.
  • Доходи державного бюджету Франції та України 

   Калітвенцева, Ю. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Сьогодні управління доходами бюджету в Україні належить до найпроблемніших галузевих напрямів управлінської діяльності. У статті розглянуто динаміку та структуру доходів державного бюджету України та Франції за період ...
  • Екологічне оподаткування в Україні: проблеми та перспективи 

   Липко, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті обґрунтовано актуальність удосконалення державної системи охорони навколишнього середовища. Проаналізовано систему екологічного оподаткування України, визначено її структуру основні проблеми та перспективи. Визначено ...
  • Рівень оподаткування, економічний розвиток та якість життя: діалектика взаємозв’язку 

   Ходос, М. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті наведено визначення рівня оподаткування, економічного розвитку та якості життя, проаналізовано взаємозв’язок між даними поняттями на прикладі України, Польщі та Німеччини.
  • Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу 

   Іванець, Ірина Василівна; Иванец, Ирина Васильевна; Цицюрська, К. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Висвітлено теоретичні засади діагностики фінансового стану підприємства в системі контролінгу та практичне застосування моделей на прикладі реального підприємства. Автори статті виділяють основні проблеми сучасного стану ...
  • Визначення потенціалу та перспектив розвитку ринку органічної продукції в Україні 

   Череп, О. Г.; Піун, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті розглянуто питання визначення потенціалу ринку органічної продукції в Україні. Результатом роботи є визначення потенційного та цільового ринку у грошовому виразі та проведення сегментації за критерієм рівня ...
  • Заощадження домогосподарств як джерело залучення інвестицій в економіку України 

   Федорчук, М. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті визначено сутність поняття «заощадження», а також його зв’язок з іншими макроекономічними категоріями. Встановлено залежність між рівнем доходів домогосподарств та обсягами їхніх заощаджень. Також визначено обсяг ...
  • Фінансові та податкові умови існування об’єднаних територіальних громад 

   Завертайло, В. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті зазначено нормативно-правову базу, яка визначає основні етапи, умови та процес добровільного об’єднання територіальних громад, а також функції, яких набудуть об’єднані громади, і фінанси, які будуть надані для їх ...
  • Моделі управління персоналом на підприємстві як фактор впливу на розвиток вітчизняного людського капіталу 

   Махначова, Н. М.; Бондар, О. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   В даній статті розглянуті основні світові моделі управління персоналом у провідних країнах світу, за рейтингом Індексу людського капіталу, та досліджується їх вплив на розвиток людського капіталу кожної з країн. Проблема ...
  • Зміст постулатів економічної теорії в територіальній організації готельних послуг 

   Сидорук, С. В.; Циганюк, Н. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Проаналізована економічні теорії на основі, яких сформовано принципи територіальної організації готельних послуг: принцип раціонального розміщення готельних закладів регіону; принцип мінімізації витрат готелів регіону на ...
  • Інфляція та вибір оптимального монетарного режиму її регулювання в Україні 

   Савлук, І. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Стаття присвячена проблемі вибору оптимального режиму монетарного регулювання інфляції та обґрунтування необхідності запровадження інфляційного таргетування в Україні.
  • Транснаціоналізація та сталий розвиток: мутуалізм чи конкуренція? 

   Богатир, Н. В.; Дугінець, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Проаналізовано ключові прояви глобалізації та транснаціоналізації економіки у контексті сталого розвитку. З’ясовано роль діяльності ТНК у міжнародній економіці сьогодення. Акцентовано увагу на місце міжнародних організацій ...