Recent Submissions

 • Логістика в системі агробізнесу України 

  Костіна, К. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до трактування поняття «агробізнес», досліджено суть і дефініції терміну. Розглянуто роль і місце логістики в системі агробізнесу України.
 • Рівень оподаткування, економічний розвиток та якість життя: діалектика взаємозв’язку 

  Ходос, М. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті наведено визначення рівня оподаткування, економічного розвитку та якості життя, проаналізовано взаємозв’язок між даними поняттями на прикладі України, Польщі та Німеччини.
 • Екологічне оподаткування в Україні: проблеми та перспективи 

  Липко, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті обґрунтовано актуальність удосконалення державної системи охорони навколишнього середовища. Проаналізовано систему екологічного оподаткування України, визначено її структуру основні проблеми та перспективи. Визначено ...
 • Роль науки в організаційно-економічному механізмі взаємодії учасників інноваційного процесу у технологічних парках 

  Мороз, О. О.; Романець, І. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті висвітлено проблеми національної науки, її ролі в механізмі взаємодії учасників інноваційного процесу. Оскільки дослідження і розробки в Україні зосереджені переважно у державному секторі і фінансуються з бюджету ...
 • Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу 

  Іванець, Ірина Василівна; Иванец, Ирина Васильевна; Цицюрська, К. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Висвітлено теоретичні засади діагностики фінансового стану підприємства в системі контролінгу та практичне застосування моделей на прикладі реального підприємства. Автори статті виділяють основні проблеми сучасного стану ...
 • Формування конкурентних переваг на ринках з поглибленою диференціацією продукту 

  Кузьомко, Володимир Миколайович; Кузёмко, Владимир Николаевич; Стаховська, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розкрито сутність і зміст поняття «диференціація продукту». Визначено роль диференціації продукту в забезпеченні стійких конкурентних переваг підприємства. Розроблено рекомендації щодо формування конкурентних ...
 • Фінансово-кредитне забезпечення енергозбереження в Україні 

  Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Данюк, І. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті висвітлено основні проблеми на енергоринку України. Значну увагу приділено кредитному продукту UKEEP, розробленому у межах Програми енергозбереження та енергоефективності Європейського банку реконструкції та ...
 • Фактори впливу на фінансову стійкість і платоспроможність підприємства в період кризи 

  Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Домшина, Т. Р. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті визначено сутність фінансової стійкості підприємства. Розглянуто основні фактори, які впливають на формування фінансової стійкості підприємства. Визначено роль аналізу факторів впливу на фінансову стійкість у ...
 • Менеджмент вартості в процесі ліквідації підприємства 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Дворник, Наталія Андріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено етапи проходження процедури ліквідації підприємства згідно із діючим законодавством України, проведено систематизацію та узагальнення правової бази, літературних джерел і практичних знань. Здійснено ...
 • Політика просування АТ «Ощадбанк» у Хмельницькому регіоні: стан і шляхи покращення 

  Калюжна, І. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В загальних рисах розглянуто політику просування банківських послуг АТ «Ощадбанк», конкретно досліджено ставлення клієнтів до банківської установи та рівень їх задоволення діяльністю банку; визначено основні заходи щодо ...
 • Адаптація збалансованої системи показників до вартісного менеджменту у реаліях української економіки 

  Ямненко, Галина Євгенівна; Ямненко, Галина Евгеньевна; Дронь, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто методика визначення вартості підприємства на основі збалансованої системи показників, яка передбачає використання фінансових та нефінансових аспектів діяльності, їх комплексну взаємодію та взаємозалежність. ...
 • Визначення потенціалу та перспектив розвитку ринку органічної продукції в Україні 

  Череп, О. Г.; Піун, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто питання визначення потенціалу ринку органічної продукції в Україні. Результатом роботи є визначення потенційного та цільового ринку у грошовому виразі та проведення сегментації за критерієм рівня ...
 • Заощадження домогосподарств як джерело залучення інвестицій в економіку України 

  Федорчук, М. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті визначено сутність поняття «заощадження», а також його зв’язок з іншими макроекономічними категоріями. Встановлено залежність між рівнем доходів домогосподарств та обсягами їхніх заощаджень. Також визначено обсяг ...
 • Ринок банківських споживчих кредитів: сучасний стан і перспективи розвитку 

  Терент’єва, Н. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Висвітлено особливості ринку банківського споживчого кредитування як значного елементу кредитного ринку в Україні. В рамках аналізу його сучасного стану визначено лідерів у наданні споживчих позик та їхні конкурентні ...
 • Світовий досвід трансформації трансмісійного механізму 

  Кліщук, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  статті розглянуто еволюцію світового досвіду застосування трансмісійного механізму при подоланні регулятором макроекономічних шоків. Висвітлено нові інструменти грошово-кредитної стратегії світових центральних банків у ...
 • Доходи державного бюджету Франції та України 

  Калітвенцева, Ю. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Сьогодні управління доходами бюджету в Україні належить до найпроблемніших галузевих напрямів управлінської діяльності. У статті розглянуто динаміку та структуру доходів державного бюджету України та Франції за період ...
 • Причини та наслідки дефіцитного фінансування в країнах ЄС (на прикладі Польщі, Греції, Франції) 

  Фесенко, Д. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто економіко-соціальні причини дефіцитності державних бюджетів деяких країн ЄС (Польща, Греція та Франція). Проаналізовано наслідки такого явища, як дефіцит бюджету для даних країн. Здійснено спробу ...
 • Співпраця України з ЄБРР у сучасних умовах 

  Білойван, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто динаміку та зміни інвестиційного клімату України в зв’язку з дією певних об’єктивних і суб’єктивних факторів. Для розуміння ролі та місця ЄБРР у процесі розбудови економіки України, проаналізовано ...
 • Теоретико-методичні аспекти формування ефективної системи матеріального стимулювання персоналу підприємств торгівлі 

  Циганок, Д. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджені теоретико-методичні основи та принципи побудови ефективної системи матеріального стимулювання персоналу підприємств торгівлі. Проаналізовано сучасні підходи до побудови системи матеріального стимулювання ...
 • Бюджетне планування та шляхи його вдосконалення в Україні 

  Бойчук, А. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Сьогодні Україна перебуває в досить складних економічних умовах. У такій ситуації актуальним було і залишається питання бюджетного планування. Зокрема це стосується бюджетного процесу в Україні. Основою методології планування ...

View More