Recent Submissions

 • Тренінг особистісного зростання як ресурс розвитку персоналу 

  Харченко, С. В.; Лежух, І. С.; Доценко, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  представленій роботі аналізуються особливості тренінгу особистісного зростання як можливого ресурсу підвищення ефективності функціонування організації та збагачення її культурного потенціалу. Розглядаються такі важливі ...
 • Глобальносистемна методологія сучасного науково-практичного процесу 

  Скаленко, О. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Цією працею концептуально представлені основні положення інноваційної методології досліджень та реалізації світових процесів в умовах трансінформаційно глобалізованого соціально-економічного середовища.
 • Філософія про міфи і реалії скерування науки і вищої освіти України в ХХІ ст. 

  Похресник, А. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто науково-дослідну діяльність у 25 державах світу, складений рейтинг якості (відносної інтенсивності), вказані лідери: Швейцарія, Сінгапур, Ізраїль, США і Великобританія. Доведено, що вища освіта у найближчі роки ...
 • Практичні аспекти маркетингових досліджень інноваційної діяльності підприємств 

  Куліш, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розкрито сутність сучасних методів маркетингових досліджень інноваційної діяльності підприємств та обґрунтоване практичне їх впровадження на прикладі сільськогосподарських підприємств.
 • Нооглосарій і корисність заміни словосполучення «сталий розвиток» на термін «ноорозвиток» 

  Корсак, Ю. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У ХХ ст. ідея класичного прогресу виявилась дискредитованою, а людство створило загрози для власного існування. Бездумна експлуатація природних і людських ресурсів поставила планету на межу екологічної катастрофи. Революції ...
 • Розвиток інноваційної функції маркетингу як важливої складової підвищення його ефективності 

  Гуменюк, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто й обгрунтовано інноваційну функцію маркетингу як важливу складову підвищення його ефективності. Запропоновано схему трансформації наукових інноваційних розробок в овочепродуктовому підкомплексі та представлено ...
 • Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу: досвід України 

  Боцян, Т. В.; Левчук, Е. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В статті зроблено спробу визначити взаємозв’язок видатків на освіту та рівня розвитку людського потенціалу. Ми намагались з’ясувати, чи правдивою є теза про те, що зменшення державних видатків на освіту пов’язана зі зниженням ...
 • Облік оренди земельних ділянок і земельні відносини у соціально-економічному середовищі 

  Кучеркова, С. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В статті розглядається одна з найпоширеніших форм земельних відносин оренда земельних ділянок й орендна плата за користування землями сільськогосподарського призначення з використанням методів бухгалтерського обліку. На ...
 • Шляхи вдосконалення організації системи моніторингу фінансової звітності на сучасному підприємстві 

  Липінська, А. М.; Котенко, Тетяна Юріївна; Котенко, Татьяна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В роботі розглянуто сутність, мету здійснення моніторингу фінансової звітності підприємства та його місце в системі контролінгу як основного елемента інформаційного забезпечення підприємств, що є основою для прийняття ...
 • Бухгалтерський облік в СРСР: соціально відповідальний аспект 

  Король, С. Я. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У контексті соціальної відповідальності розглянуто передумови інформаційного обслуговування соціалістичним бухгалтерським обліком зацікавлених осіб. Досліджено історію розвитку бухгалтерського обліку в СРСР. Проаналізовано ...
 • Проблеми обліку нематеріальних активів 

  Зима, Ю. П.; Дзюбенко, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглядаються проблеми обліку нематеріальних активів. Зокрема, законодавча неврегульованість визначення, класифікації, критеріїв визнання та підходів до оцінки нематеріальних активів.
 • Стан та перспективи розвитку ринку аудиторських послуг в Україні 

  Бардаш, С. В.; Баранюк, Ю. Р.; Боговик, Д. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено проблеми пов’язані із розвитком ринку аудиторських послуг в Україні. Здійснено ретроспективний аналіз структури аудиторських послуг за різними критеріальними ознаками. Визначено вплив макроекономічних ...
 • Особливості моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Досліджено питання моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ. Висвітлено суттєві питання, що розкриваються в обліковій політиці США, Великобританії, Німеччини та Франції. Запропоновано модель облікової політики ...
 • Критеріальна характеристика звітності про корпоративну соціальну відповідальність 

  Шерстюк, О. О.; Бардаш, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто проблеми фактичного впровадження звітності про корпоративну соціальну відповідальність (КСВ), обґрунтовано його необхідність і актуальність. Розкрито сутність звітності про КСВ, запропоновано її визначення та ...
 • Розвиток зовнішнього незалежного контролю державних фінансів в Україні 

  Барановська, В. Г.; Баранюк, Ю. Р. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено проблеми, пов’язані із становленням і розвитком парламентського фінансового контролю. Визначено роль Рахункової палати України як вищого органу аудиту державних фінансів. Проаналізовано діяльність вищих ...
 • Аналіз взаємодії доходів населення та динаміки ринку праці 

  Яценко, А. Е.; Ятленко, А. О.; Кучумова, І. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто доходи і купівельна спроможність населення − як складові рівня життя та чинники, що визначають тривалість життя. Метою роботи є комплексне дослідження взаємодії доходів та зайнятості населення, їх ...
 • Маркетингові дослідження споживчих переваг на ринку коньяку України 

  Шквиря, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Визначено особливості купівельної поведінки споживачів коньяку, їх мотиви та цілі, основні фактори, що впливають на вибір покупцями коньяку.
 • Підвищення якості продукції сільського господарства як чинника її конкурентоспроможності 

  Черевко, Д. Г.; Сікора, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В статті представлені основні результати аналізу існуючих поглядів на суть конкурентоспроможності та ролі якості продукції як її чинника в умовах ринку, а також погляди на фактори, що регулюють рівень конкурентоспроможності. ...
 • Екологічний аудит у концепції сталого розвитку економіки України 

  Клочай, В. В.; Романенко, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено проблеми пов’язані із розвитком екологічного аудиту в Україні. Здійснено аналіз його взаємозв’язку з стратегією сталого розвитку «Україна 2020». Досліджено основні напрямки впливу екологічного аудиту ...
 • Управління та оцінка елементів утворення інтелектуальної ренти в аграрному секторі економіки 

  Чайка, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено особливості управління структурними елементами інтелектуальної ренти в аграрному секторі економіки, визначено методи їх оцінки. Розкрито зміст елементів утворення інтелектуальної ренти та їх значення ...

View More