Recent Submissions

 • Удосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері України 

  Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olga Olegivna; Смирнова, Ольга Олеговна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Діюча в Україні податкова система детермінує зростання податкових платежів пропорційно зростанню цін. Це вигідно для фіскального змісту системи, однак, неприйнятно з позицій платників податків та, врешті, стабілізації цін ...
 • Особливості аналізу маркетингового середовища агробізнесу України в умовах глобалізації 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Yerankin, Oleksandr Oleksandrovych; Еранкин, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена методичним проблемам аналізу маркетингового середовища агробізнесу в нових геополітичних умовах. Пропонується уточнити категорійний апарат, який допомагає вимірювати і визначати межі маркетингового ...
 • Облікова політика бюджетних установ як дієвий інструмент оптимізації їх бухгалтерського обліку 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana Vоlоdymyrivna; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Метою даної статті є розкриття положень облікової політики в контексті НП(С)БОДС; завданням — визначити методичні елементи облікової політики в контексті їх змістовних складових і провести ідентифікацію кожного за наявності ...
 • Стратегічні підходи до підготовки фінансової та нефінансової звітності в Європейському Союзі 

  Небильцова, Оксана Володимирівна; Nebyltsova, Oksana Volodymyivna; Небыльцова, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Статтю присвячено концептуальним підходам щодо підготовки як річної фінансової звітності, так і розкриття нефінансової інформації відповідно до вимог спеціальних Директив у Європейському Союзі. Визначено, що здійснюючи ...
 • Організація обліку в бюджетних установах 

  Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana Vitaliyiivna; Ларикова, Татьяна Витальевна; Шилко, Ірина Сергіївна; Shilko, Irina Sergeevna; Шилко, Ирина Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено сутність і значення організації бухгалтерського обліку, узагальнено її сутність як сукупність засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування зазначеної системи, яка впливає на ...
 • Загальний аналіз звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) підприємств 

  Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olga Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Мета статті полягає у виробленні рекомендацій стосовно подальшого розвитку загального аналізу Звіту про фінансові результати. Для досягнення мети дослідження застосовуно методи системного і логічного підходу, порівняння, ...
 • Облік витрат на придбання нефінансових активів бюджетних установ: управлінський аспект 

  Кондратюк, Ірина Олександрівна; Kondratiuk, Iryna Oleksandrivna; Кондратюк, Ирина Александровна; Лондаренко, Олена Олександрівна; Londarenko, Olena Oleksandrivna; Лондаренко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Дане дослідження присвячене розвитку управлінського обліку у бюджетних установах і пошуку шляхів удосконалення обліку витрат в умовах модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі. Значну увагу у статті приділено ...
 • Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення 

  Івченко, Лариса Вікторівна; Ivchenko, Larisa Victorivna; Ивченко, Лариса Викторовна; Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga Jevgeniivna; Федорченко, Ольга Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Метою статті є формування науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємств. На підставі дослідження сутності аналізу фінансового стану ...
 • Сучасний досвід формування системи забезпечення економічної безпеки в страхових компаніях України 

  Гнилицька, Лариса Володимирівна; Gnylytska, Larisa Vladimirovna; Гнилицкая, Лариса Владимировна; Савельєва, Анна Володимирівна; Savelieva, Anna Vladimirovna; Савельева, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розкрито методологічні основи формування системи забезпечення економічної безпеки страхової компанії, охарактеризовано складові елементи цієї системи, вивчено підходи до її побудови на сучасному етапі розвитку ...
 • Соціальна звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто соціальну звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку. Метою дослідженняє удосконалення розробки коефіцієнтів і методику їх оцінки, що відображають рівень соціальної відповідальності ...
 • Ефективність екологічного оподаткування в Україні 

  Шако, Олена Анатоліївна; Shako, Olena Anatoliivna; Шако, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Метою статті є дослідження ефективності екологічних податків в України. Проведено кластерний аналіз регіонів України та доведено казуальність між екологічним оподаткуванням та індексом комфортності. Зроблено висновок про ...
 • До питання про бюджетне планування в Україні 

  Медвецький, Іван Андрійович; Medvetskyi, Ivan Andriyovich; Медвецкий, Иван Андреевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Дослідження розглядає наявні багатоаспектні проблеми теорії та практики українських реалій бюджетного планування. Автор ставив за мету дослідити бюджетне планування в Україні через призму підвищення його ефективності та ...
 • Організація міжбюджетних відносин між бюджетом міста Києва та державним бюджетом України 

  Ламський, Максим Дмитрович; Lamskiy, Maxim Dmitrovich; Ламский, Максим Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено особливості розвитку міжбюджетних відносин між бюджетом міста Києва та державним бюджетом України, виявлено проблеми сучасної системи міжбюджетних відносин. Методика дослідження ґрунтується на системному ...
 • Модель оптимізації витрат на інноваційну діяльність фінансової установи на ринку фінансових послуг 

  Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana Andriyivna; Мацук, Зоряна Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті здійснено аналіз інновацій у контексті формування інноваційної діяльності фінансової установи на ринку фінансових послуг, що є основою формування її ефективної інвестиційної політики. З метою удосконалення методики ...
 • Сутність і види аукціонів 

  Кікоть, Олександр Юрійович; Kikot, Oleksandr Yuriyovych; Кикоть, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Статтю присвячено дослідженню сутності аукціонів як реалізаційного механізму. Автором розглянуто сутнісне наповнення понятійного апарату аукціонної торгівлі. До основних понять аукціонної торгівлі автором віднесено: об’єкт ...