Show simple item record

dc.contributor.authorМацук, Зоряна Андріївна
dc.contributor.authorMatsuk, Zoriana Andriyivna
dc.contributor.authorМацук, Зоряна Андреевна
dc.date.accessioned2015-12-29T12:49:52Z
dc.date.available2015-12-29T12:49:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationМацук З. А. Модель оптимізації витрат на інноваційну діяльність фінансової установи на ринку фінансових послуг / З. А. Мацук // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 1. – С. 89–100.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/12432
dc.description.abstractУ статті здійснено аналіз інновацій у контексті формування інноваційної діяльності фінансової установи на ринку фінансових послуг, що є основою формування її ефективної інвестиційної політики. З метою удосконалення методики фінансового аналізу на етапі фінансового планування автором запропоновано використання показника коефіцієнта генерації доходів від інноваційної діяльності, який показує розмір доходів установи від інноваційної діяльності, що припадають на 1 гривню відповідних витрат на інноваційну діяльність попереднього періоду. Для розрахунку оптимального обсягу витрат фінансової установи на інноваційну діяльність автором розроблена модель розрахунку обсягу витрат фінансової установи на інноваційну діяльність, яка теоретично включає п’ять етапів. Доведено, що застосування даної моделі дозволить сформувати оптимальний обсяг витрат фінансової установи за видами інноваційних продуктів і, відповідно, до особливостей її інституційної одиниці. Запропонована методика оптимізації обсягу витрат фінансової установи на інноваційну діяльність є одним з підходів, на основі яких виникає можливість побудови ефективної інноваційної політики установи та є позитивним кроком на шляху удосконалення інноваційного процесу на рівні суб’єкта ринку фінансових послуг.uk
dc.description.abstractThe article analyzes innovations in the context of forming innovative activity of financial institutions in the financial services market that is the basis for effective investment policy. In order to improve financial analysis techniques during the financial planning stage, the author suggests the use of the indicator of coefficient of income generation from innovative activity that shows the amount of income from innovation activity, per 1 hryvnia related expenditures in innovation activity in the prior period.To calculate the optimal expenditure of financial institutions in innovation activity the author developed a model that calculates the costs of financial institutions in innovation activity, which theoretically includes five stages. It is proved, that the application of this model will allow forming the optimal expenditure of the financial institution. The offered technique of optimizing expenditure of financial institutions in innovation activity is one of the approaches that gives the possibility of building an effective innovation policy of financial institutions and represents a positive step towards improving the innovation process at the level of the financial services market.uk
dc.description.abstractВ статье осуществлен анализ инноваций в контексте формирования инновационной деятельности финансового учреждения на рынке финансовых услуг, что является основой формирования ее эффективной инвестиционной политики. С целью усовершенствования методики финансового анализа на этапе финансового планирования, автором предложено использование показателя коэффициента генерации доходов от инновационной деятельности, который показывает размер доходов учреждения от инновационной деятельности, приходящихся на 1 гривну соответствующих расходов на инновационную деятельность предыдущего периода. Для расчета оптимального объема расходов финансового учреждения на инновационную деятельность, автором разработана модель расчета объема расходов финансового учреждения на инновационную деятельность, которая теоретически включает пять этапов. Доказано, что применение данной модели позволит сформировать оптимальный объем расходов финансового учреждения по видам инновационных продуктов и, соответственно, к особенностям ее институциональной единицы. Предложенная методика оптимизации объема расходов финансового учреждения на инновационную деятельность является одним из подходов, на основе которых возникает возможность построения эффективной инновационной политики учреждения и является позитивным шагом на пути совершенствования инновационного процесса на уровне субъекта рынка финансовых услуг.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінноваційна діяльністьuk
dc.subjectінноваційний продуктuk
dc.subjectінвестиціяuk
dc.subjectкоефіцієнт генерації доходівuk
dc.subjectоптимізаціяuk
dc.subjectinnovative activityuk
dc.subjectinnovative productuk
dc.subjectinvestmentuk
dc.subjectcoefficient of income generationuk
dc.subjectoptimizationuk
dc.subjectинновационная деятельностьuk
dc.subjectинновационный продуктuk
dc.subjectинвестицииuk
dc.subjectкоэффициент генерации доходовuk
dc.subjectоптимизацияuk
dc.titleМодель оптимізації витрат на інноваційну діяльність фінансової установи на ринку фінансових послугuk
dc.title.alternativeModel of optimization of costs for innovative activity of financial institutions in the financial services marketuk
dc.title.alternativeМодель оптимизации затрат на инновационную деятельность финансового учреждение на рынке финансовых услугuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc336.645uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record