Now showing items 7-26 of 416

  • Автоматичні стабілзатори у фіскальній системі України 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (НИП ЧП «Технологический Центр», 2013)
   У структурі антикризової фіскальної політики предметно досліджувалися автоматичні стабілізатори, оцінювалася потужність їх впливу на відновлення економічної динаміки України. Здійснено кількісну оцінку величини автоматичних ...
  • Автоматичні фіскальні стабілізатори у подоланні економічної кризи 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Адаптація політики України у сфері зайнятості населення до стандартів публічного управління ЄС 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Досліджено відмінності українського законодавства у сфері зайнятості та працевлаштування від нормативних актів ЄС. Проаналізовано мінімальні стандарти у сфері зайнятості ЄС та України. Обгрунтовано завдання щодо врахування ...
  • Адміністартивно-державний менеджмент як інструмент реорганізації системи державного кадрового забезпечення 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Константінова, А. А.; Konstantinova, A. А. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014)
   Викладено результати дослідження ефективності державного кадрового забезпечення. Робиться акцент на місії державного управління – розвитку національної економіки і суспільства в цілому. В статті розглянуто основні тенденції ...
  • Активізація енергозбереження у промисловості України як пріоритетний напрям державної політики 

   Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-21)
   Розглянуто вплив технологічних укладів та рівень інвестування в галузі промисловості на енергоефетивність економіки. Визначено роль держави в стимулюванні процесів енергозбереження та необхідність зміни структури промислового ...
  • Активізація пізнавальної діяльності студента при викладанні дисципліни «Макроекономіка» 

   Євдокимова, Дарія Михайлівна; Соломенко, Світлана Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Активізація роботи студентів в аудиторії із застосуванням «методу проектів» 

   Костенок, Ярослава Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  • Аналіз мереж публічної політики vs традиційний макроекономічний аналіз політики 

   Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   У тезах висвітлено проблему взаємозв’язку двох підходів до аналізу та формування публічної політики в сфері економіки. Зроблено висновок про можливість та необхідність їх поєднання. Визначено ймовірні способи такого ...
  • Аналіз ринку нерухомості та його проблеми регулювання в Україні 

   Загребельна, Катерина В.; Zahrebelna, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті представлені результати дослідження ринку нерухомості в Україні. На думку автора він має одне з ключових значень для економічної системи держави. Це обумовлено тим, що ринок забезпечує одну з базових потреб. ...
  • Аналітичне забезпечення використання сегментної системи в управлінні промисловим підприємством 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Масленніков, Є. І.; Maslennikov, E. I. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014)
   У даній статті розглянуто аналітичне забезпечення використання сегментної системи в управлінні промисловим підприємством. Досліджено склад та джерела аналітичної інформації; система взаємозв’язку фінансової звітності з ...
  • Антикорупційна стратегія в управлінні публічними закупівлями: практика ЄС та України 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Брідня, Надія Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Визначено сучасні проблеми організації системи публічних закупівель в Україні та їх вплив на економічний розвиток. Дано оцінку основних кроків українського уряду щодо реалізації антикорупційної стратегії. Здійснено ...
  • Антикризове управління економікою України: нові виклики 

   Unknown author (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   У збірнику представлено тези доповідей дослідників з України, Росії, Білорусі та Польщі, що зорієнтовані на наукове обґрунтування шляхів ідентифікації інститутів держави, макроекономічної стабілізації та європейської ...
  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Антикризові пріоритети державного регулювання кредитного ринку 

   Чернявський, К. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Базові складові ефективного управління локальною економікою на" крихких" територіях в умовах конфлікту в Україні 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2018)
   статті розглядаються базові складові управління локальною економікою на "крихких" територіях в умовах конфлікту та започаткованих реформ в Україні з точки зору реалізації подальших кроків, завдяки яким можуть бути здійснені ...
  • Банківська система 

   Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розділ 3 «Фінанси національної економіки» розкриває економічний зміст та складові системи державних фінансів, їх призначення та роль в національній економіці; поняття та структуру бюджетної системи як центральної ланки ...
  • Бенчмаркінг в територіальному стратегуванні 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)
  • Бенчмаркінг державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Скринник, Ю. С.; Skrynnyk, J. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджується проблема визначення результативності державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу. Використано інструмент порівняльного аналізу — бенчмаркінг для оцінки державної політики в сфері малого і ...
  • Бюджетна децентралізація в Україні: перші результати та перспективи 

   Куценко, Тамара Федорівна; Куценко, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  • Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні: короткий аналітичний огляд 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2013)
   У статті здійснено аналітичний огляд бюджетного фінансування соціальної сфери в Україні за ряд останніх років, зокрема динаміки та структури видатків соціального спрямування у зведеному бюджеті, в тому числі на соціальний ...