Recent Submissions

 • Еволюція теорії циклічності в економічній думці ІІ половини ХІХ — І третини ХХ ст 

  Проскуріна, М. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-15)
  Стаття присвячена розгляду базових концепцій циклічності. Простежена еволюція поглядів на феномен циклічності в період ІІ половини XIX — на початку XX ст.. Виявлена спадкоємність теоретичних концепцій дослідників даної ...
 • Господарська звітність у системі управління підприємством 

  Мервенецька, Вікторія Федорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-24)
  Досліджується значення господарської звітності в системі управління підприємством.
 • Маркетинг в АПК України: історичні закономірності та перспективи розвитку 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Еранкин, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-03-14)
  Стаття присвячена історичному аналізу закономірностей використання маркетингу підприємствами АПК України та прогнозуванню подальших напрямів формування маркетингової зрілості українських компаній у контексті впливу глобальних ...
 • Суперечлива природа глобальних трансформацій: природа і наслідки 

  Сухович, М. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розкрито сутність поняття «глобалізація». Проаналізовано її основні суперечності. Досліджено процеси глобальної економічної стратифікації. Розроблено рекомендації щодо подолання негативних проявів глобальних ...
 • Динамічна модель ліквідності цінних паперів 

  Гончаренко, В. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-03-13)
  Стаття присвячена проблемі оцінювання ліквідності цінних паперів. Запропонована автором динамічна модель оцінки ліквідності цінних паперів ґрунтується на визначенні кількості покупців та продавців на ринку. Модель також ...
 • Модельне обчислення показників інтенсивності оновлення виробничих фондів як засіб вдосконалення управління виробничим підприємством 

  Смачило, І. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-20)
  У статті проведено наукове обґрунтування інтенсивності оновлення виробничих фондів виробничого підприємства. Запропоновано для розробки методів оцінки показників інтенсивності оновлення виробничих фондів виробничого ...
 • Знаходження сфери допустимого ризику регіональних експортно-імпортних операцій 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Блудова, Татьяна Владимировна; Манжос, Тетяна Василівна; Манжос, Татьяна Васильевна; Черевко, Дмитро Радійович; Черевко, Дмитрий Радиевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-06)
  У статті запропоновано методику визначення сфери порогових значень показників зовнішньоекономічного розвитку регіону як головного еліпса розсіювання, що дозволяє здійснювати необхідний моніторинг, системно аналізувати ...
 • Метод систематизації витрат — випуску 

  Самченко, Наталія Костянтинівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-03-02)
  У статті запропоновано метод систематизації витрат — випуску для перерахунку таблиць «витрати—випуск» у споживачів у аналогічні таблиці в постійних цінах базисного року.
 • Детерміновані моделі факторного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 

  Черненко, А. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-03-21)
  У статті досліджено сутність, переваги та недоліки детермінованого факторного аналізу, проаналізовано існуючі моделі факторного аналізу рентабельності та ліквідності, запропоновано моделі факторного аналізу фінансової ...
 • Комп’ютерне моделювання поведінки фірми на ринку товарів 

  Коляда, Юрій Васильович; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-11)
  На підґрунті математичного моделювання вивчається кількісно діяльність економічного агента (його поведінка) на ринку товарів, припускаючи виробництво традиційної або нової продукції.
 • Інтегрована збалансована система показників діяльності підприємства 

  Богдан, Богдана Володимирівна; Богдан, Богдана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-03-16)
  На сучасному етапі розвитку виробничої діяльності значна кількість вітчизняних підприємств застосовують для управління традиційні методи і інструменти, які не відображають у повній мірі роботу підприємства. Для того щоб ...
 • Імовірнісна лінгвістична змінна та її використання в системах керування знаннями віртуальних організацій 

  Козак, Ірина Антонівна; Козак, Ирина Антоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-06)
  В статті запропоновано розширення поняття лінгвістичної змінної, введеного Л. Заде, для оперування значеннями концептів у системах керування знаннями. Також описано метод автоматичного визначення ймовірностей значень ...
 • Особливості класифікації витрат на підприємствах водо-, теплопостачання і водовідведення 

  Власенко, Л. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-03-23)
  Визначено цілі класифікації витрат для підприємств водо-,теплопостачання і водовідведення. Систематизовано витрати підприємств водо-, теплопостачання і водовідведення за різними класифікаційними ознаками відповідно до вимог ...
 • Після проектний аудит у забезпеченні ефективності інвестиційної діяльності компанії 

  Батенко, Людмила Павлівна; Батенко, Людмила Павловна; Кубарева, Ірина Володимирівна; Кубарева, Ирина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-26)
  Розкрито зміст та доведено необхідність проведення післяпроектного аудиту, обґрунтовано його параметри та основні індикатори; визначені основні ініціатори післяпроектного аудиту; показано значення післяпроектного аудиту ...
 • Завдання в інформаційних системах управління собівартістю 

  Самборський, Олександр Володимирович; Самборский, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-20)
  Аналіз виробничих та накладних витрат потребує порівняння різних видів калькуляцій та структури витрат для прийняття поточних і стратегічних цілей, що може бути реалізоване в різних інформаційних системах калькулювання ...
 • Особливості нарахування амортизації основних засобів у податковому обліку та економічної оцінки доцільності їх здійснення 

  Панчук, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-27)
  У статті розглянуто особливості нарахування амортизації основних засобів у податковому обліку та економічної оцінки доцільності їх здійснення.
 • Теоретичні основи фінансового обліку в секторі загального державного управління в контексті МСБОДС 

  Свірко, Світлана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-23)
  В статті розглянуто базові положення фінансового обліку в контексті МСБОДС у розрізі основних загальнотеоретичних позицій. Розкрито зміст поняття «фінансовий облік у секторі загального державного управління», визначено ...
 • Вплив грошових переказів магістрів на економічний розвиток країни 

  Ольшевська, Ірина Петрівна; Ольшевская, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-12)
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів впливу грошових переказів мігрантів на економічний розвиток країн.
 • Економічні та соціальні передумови реформування медичної допомоги 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Буряченко, Андрей Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-19)
  Досліджується наявний стан надання первинної медичної допомоги в Україні, розглядаються переваги та недоліки багатопрофільної медичної допомоги, обґрунтовується необхідність переходу до інституту лікаря загальної практики.
 • Справедлива ціна опціонів — проблеми визначення на прикладі біотехнологічних компаній 

  Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-03-25)
  Встановлено, що ринкове ціноутворення опціонів біотехнологічних компаній США не відповідає припущенням, зробленим у 80-х роках Ф. Блеком, М. Шоулсом, Р. Мертоном при створенні формули справедливої оцінки ціни опціону CALL ...

View More