Recent Submissions

 • Про динаміку неформальної економічної популяції 

  Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуті більш загальні, ніж відомі в літературі, математичні моделі (ММ) динаміки неформальної економічної популяції. На підґрунті їх аналізу описано сценарії розвитку подій.
 • Організація та інформаційне забезпечення аналізу давальницьких операцій 

  Кіляр, Олександра Романівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто погляди науковців та основні методичні засади щодо проведення економічного аналізу операцій з давальницькою сировиною. Охарактеризовано розподіл аналітичної роботи на підприємстві шляхом виокремлення різних ...
 • Удосконалення обліку капітальних інвестицій еконологічного спрямування на промислових підприємствах 

  Ізмайлов, Я. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розкрито сутність і умови визнання в бухгалтерському обліку капітальних інвестицій екологічного спрямування. Запропоновано методику обліку капітальних інвестицій на природоохоронні цілі через формування й використання фонду ...
 • Трансформація елементу методу бухгалтерського обліку документація у комп’ютерному середовищі 

  Осмятченко, Володимир Олександрович; Осмятченко, Владимир Александрович; Шевчук, В. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуто поняття документу та документообігу, а також досліджено як змінюється елемент методу бухгалтерського обліку Документація у комп’ютерній бухгалтерії. Визначено місце трансформації елементу методу ...
 • Бухгалтерський облік витрат бюджетних установ: теоретичне обгрунтування та розробка базових елементів 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена розгляду питання формування в системі обліку виконання кошторису науково-обґрунтованої складової за напрямом обліку витрат. У результаті проведеного автором дослідження здійснено подальше опрацювання ...
 • Виникнення і розвиток управлінського обліку (вітчизняний і зарубіжний досвід) 

  Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У сучасних умовах, що склалися, для управління витратами необхідна економічна і фінансова інформація, яка відповідала б вимогам керівництва підприємства і була придатна для оперативного управління і аналізу.
 • Деякі аспекти застосування інтелектуальних СППР у банківській справі 

  Труш, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В даній статті розкрито питання застосування інтелектуальних СППР у банківській справі. Висвітлено, що в банках при створенні та розробці інформаційних систем виокремлюють два класи систем, а відповідно і два класи задач: ...
 • Підходи до вибору модлей для автоматизації аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 

  Черненко, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розглянуто узагальнену схему аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, проаналізовано основні моделі аналізу фінансово-господарської діяльності та зроблені висновки щодо можливості застосування ...
 • Банківський продукт: сутність та особливості 

  Сєдих, О. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкривається зміст банківського продукту, відображається взаємозв’язок між економічними категоріями «банківський продукт», «банківська послуга» та «банківська операція», розглядаються особливості і склад банківського ...
 • Розвиток інтеграційних процесів у банківській системі України як основа складання консолідованої фінансової звітності банків 

  Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті освітлені питання законодавчого регулювання процесів формування банківських об’єднань в Україні, проведений аналіз динаміки довгострокових інвестицій банків в асоційовані і дочірні компанії, а також аналіз ...
 • Форми прояву технологічного розриву країн світового господарства 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті з’ясовано сутність технологічного розриву країн світового господарства та розкрито сучасні форми його прояву. Доведено, що формування постіндустріальної моделі глобального економічного розвитку поряд з істотним ...
 • Крос-культурний контекст інноваційної культури в сучасних інтеграційних процесах глобального світу 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Lyudmyla; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуті актуальні питанні крос-культурного впливу на формування інноваційної культури компаній у сучасних інтеграційних процесах глобального світу. Крос-культурний контекст передбачає різні сприйняття джерел інновації, ...
 • Моделювання трансакційних витрат в умовах економічної інтеграції 

  Вергуненко, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті проведено дослідження основних факторів, що впливають на рівень трансакційних витрат на макроекономічному рівні. Обґрунтовано методичні підходи щодо виміру трансакційних витрат на макрорівні, розроблено ...
 • Науково-технічна співпраця України у технологічному просторі СНГ 

  Микитюк, З. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкриваються шляхи ефективного задоволення інноваційних потреб користувачів науково-технічної продукції та послуг шляхом науково-технологічного співробітництва, яке вимагає співпраці, починаючи з використання ...
 • Напрямки трансформації та зростання економіки 

  Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У представленій статті приведено аналіз сучасних напрямів трансформації секторів економіки за останні 50 років з використанням глобальних індустріальних стандартів класифікації. У якості критерію аналізу використовується ...
 • Методи регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності 

  Яценко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті висвітлюються теоретичні питання регулювання інноваційно-інвестиційною діяльністю. Розглядається сутність основних методів регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.
 • Нематеріальні активи як чинник впливу на оцінку ринкової вартості страхової компанії 

  Коротенко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти ринкової оцінки вартості компанії на засадах маркетингу.
 • Соціально-економічні прояви ефективності сфери освітніх послуг 

  Козарезенко, Людмила Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті проаналізовано функціональний зв’язок між соціальною та економічною ефективністю освітньої сфери. Обґрунтовано необхідність поєднання показників соціальної та економічної ефективності у зв’язку з їх взаємозалежністю ...
 • Необхідність та особливості управління працею в ринковій економічні системі 

  Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Обґрунтовано необхідність формування системи управління працею, адекватної ринковим умовам. Розкрито фактори, що впливають на управління працею в постіндустріальній економіці. Визначено головні ознаки нової парадигми системи ...
 • Система маркетингових досліджень у контексті тенденцій розвитку сучасного маркетингу 

  Федорченко, Андрій Васильович; Федорченко, Андрей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Сучасний етап розвитку маркетингової теорії та практики об’єктивно спричиняє необхідність зміни традиційного його розгляду через призму функціонального підходу. Як наслідок, постає необхідність перегляду традиційних ...

View More