Recent Submissions

 • Сутність та особливості господарської діяльності підприємств на вітчизняному ринку овочів захищеного грунту 

  Чайка, Вячеслав Олександрович; Chaika, V.; Чайка, Вячеслав Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті висвітлено основні тенденції розвитку галузі овочівництва захищеного ґрунту протягом попередніх п’яти років і до сучасного сьогодення. Проведено змістовний аналіз динаміки виробництва овочів захищеного ґрунту за ...
 • Аналітичне моделювання вартісного зростання компанії 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, N.; Шевчук, Наталья Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Тема даної статті поєднує проблематику теорій економічного (корпоративного) зростання підприємства та вартісно-орієнтованого управління. Концептуальною основою класичних вартісних моделей економічного росту є каузальна ...
 • Нематеріальні активи у процесі капіталізації вартості підприємства 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Яцун, Наталія Вадимівна; Yatsun, Nataliia; Яцун, Наталия Вадимовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Мета статті полягає в дослідженні ролі нематеріальних активів у процесі реалізації стратегії підвищення капіталізації підприємств, що забезпечує його довгостроковий стійкий розвиток у сучасних економічних умовах. Проведено ...
 • Проблематика оцінювання економічної стійкості підприємства 

  Пономаренко, Тетяна Вадимівна; Ponomarenko, Т.; Пономаренко, Татьяна Вадимовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статі обґрунтовано авторську позицію щодо необ’єктивності оцінювання економічної стійкості на підставі інтегральних показників. Виокремлено такі проблемні аспекти їх застосування: низька інформаційна змістовність синтетичних ...
 • Розрахунок нормативних значень показників у системах економічного моніторингу 

  Лозовик, Юрій Миколайович; Lozovik, Yurij; Лозовик, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті описано основні наукові проблеми з визначення та налаштування нормативних значень показників та їх якісної інтерпретації. Визначені можливості використання імітаційних моделей для проведення наукових експериментів. ...
 • Етапи синхронізації циклів відтворення матеріальних ресурсів і виробництва готової продукції на машинобудівному підприємстві 

  Крохмаль, Світлана Сергіївна; Krokhmal, Svitlana; Крохмаль, Светлана Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Багатономенклатурність машинобудівних підприємств ускладнює вирішення завдань, які виникають на підприємстві при управлінні матеріальними ресурсами. Тому перед підприємством постає необхідність у синхронізації циклів ...
 • Детермінанти фундаментальної капіталізації промислового підприємства 

  Буханець, Володимир Володимирович; Bukhanets, Volodymyr; Буханец, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  На сьогодні розвиток національної економіки супроводжується ускладненням економічних явищ, тому автор пропонує вивчити питання практичного застосування методології оцінювання капіталізації підприємств через призму визначення ...
 • Параметри забезпечення стійкості інноваційного розвитку національних харчових підприємств 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, N.; Чухраева, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У роботі сформовано напрямки забезпечення розвитку досліджуваних харчових підприємств на основі інновацій, з визначенням стратегічних орієнтирів та основних параметрів, що визначають рівень стійкості та ефективності з ...
 • Стратегічний аналіз розвитку ринку туристичних послуг в Україні 

  Солов’янчик, Альона Володимирівна; Solovianchyk, А.; Соловьянчик, Алёна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті представлено різні наукові думки щодо змісту та суті стратегічного аналізу. Виділено основні етапи та узагальнено методологічний апарат стратегічного аналізу галузі. Проведено експрес-аналіз ринку туристичних ...
 • Стратегія створення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств-автовиробників 

  Савич, Олександр Петрович; Savych, Oleksandr P.; Савич, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Вітчизняні автомобільні виробники знаходяться на межі банкрутства. За умов розвитку сучасної економіки визначним показником стійкості підприємств стає рівень їх конкурентоспроможності на глобальному ринку. Для аналізу ...
 • Оптимізація механізмів регулювання ринку освітніх послуг 

  Верденхофа, Ольга Романівна; Verdenhofa, Olga; Верденхофа, Ольга Романовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто державні та ринкові механізми регулювання ринку освітніх послуг. Визначено місце регулювання серед основних функцій управління системою освіти. Розкрито необхідність удосконалення фінансування освіти ...
 • Проблеми функціонування та регулювання банків з іноземним капіталом в Україні 

  Щуревич, Оксана Ігорівна; Shchurevych, Oksana; Щуревич, Оксана Игоревна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто сутність банків з іноземним капіталом; охарактеризовано позитивні та негативні сторони їхньої присутності в українському банківському секторі; окреслено їхні ринкові позиції; проаналізовано основні ...
 • Видатки бюджету на оборону: сучасний стан і перспективи (на прикладі США, Росії та України) 

  Солопенко, Тетяна Василівна; Solopenko, T.; Солопенко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена дослідженню питання фінансування видатків на оборону та їх достатності для розширення оборонно-промислового комплексу (ОПК) України та забезпечення обороноздатності країни. Проаналізовано видатки бюджетів ...
 • Особливості «ринку землі» та його регулювання в Україні 

  Малий, Іван Йосипович; Malij, Ivan I.; Малый, Иван Иосифович; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розкрито фундаментальні теоретичні засади специфіки землі як товару, національно-державних особливостей формування «ринку землі», його державного регулювання в країнах світу та в Україні.
 • Макроекономічні шоки в контексті викликів національної безпеки України 

  Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, L.; Емельяненко, Лариса Михайловна; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, V.; Москаленко, Валентина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Першочерговим кроком у досягненні макроекономічної стабілізації в умовах зростання викликів національної безпеки України є оцінка економічних наслідків військових конфліктів, яка сьогодні стає актуальним питанням досліджень ...
 • Стратегічні аспекти ціноутворення на ринку сухих будівельних сумішей в Україні 

  Смачило, Валентина Володимирівна; Smachуlo, V. V.; Смачило, Валентина Владимировна; Блажко, Володимир Володимирович; Blazhko, V. V.; Блажко, Владимир Владимирович; Халіна, Вероніка Юріївна; Khalina, V.; Халина, Вероника Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У даному дослідженні узагальнено види сухих будівельних сумішей (СБС) за різними ознаками та зведено їх у єдину класифікацію, що полегшує подальші розвідки у даному напрямі. Проаналізовано ринок СБС і визначено тенденції ...
 • Бізнес-модель підприємства: еволюція та групування підходів до трактування 

  Алакозова, Поліна Едуардівна; Alakozova, Polina; Алакозова, Полина Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  В статті узагальнено підходи до трактування поняття «бізнес-модель підприємства», серед яких запропоновано виділяти інформаційний, ціннісний, ресурсний, структурний, процесний, стратегічний, економічний, операційний ...
 • Транснаціональні корпорації в економіці держави: важелі впливу та наслідки для розвитку 

  Некрасова, Тетяна Сергіївна; Nekrasova, T.; Некрасова, Татьяна Сергеевна; Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, O.; Гребешкова, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті на основі аналізу фактичних даних про діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК) розкриваються важелі їх впливу на розвиток національних економік і наслідки, які зумовлюються діяльністю ТНК, для формування ...
 • Залучення іноземного капіталу з метою активізації процесів кредитування енергозбереження на промислових підприємствах 

  Гаприндашвілі, Борис В’ячеславович; Hapryndashvili, B.; Гаприндашвили, Борис Вячеславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті проведено аналіз стану та проблем залучення іноземного капіталу в економіку України з метою активізації кредитування енергозберігаючих проектів на промислових підприємствах. Промисловість є однією з ключових галузей ...
 • Тенденції розвитку корпоративного підприємництва в сучасних компаніях 

  Малярчук, Ольга Георгіївна; Maliarchuk, О.; Малярчук, Ольга Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджено причини активізації підприємницької діяльності за умов розвитку постіндустріальної економіки. Визначено основні тенденції розвитку корпоративного підприємництва за трьома основними напрямами: формування ...