• Оціна стану соціальної безпеки на вугільних шахтах та шляхи її забезпечення 

   Залознова, Ю. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Розкрито соціальні небезпеки при роботі на вугільних шахтах. Визначено типові проблеми забезпечення соціальної безпеки на виробничому рівні на підставі результатів соціологічного опитування працюючих на шахті ім. О. Ф. ...
  • Заробітна плата в контексті розвитку системи соціально-трудових відносин 

   Калина, Алла Василівна; Калина, Алла Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   В статті розглядаються питання впливу заробітної плати на формування соціально-трудових відносин. Акцентується увага на зростанні частки тіньових виплат у структурі заробітної плати, що негативно впливає на відношення ...
  • Сутнісно-змістова еволюція трактування терміна «інтелектуальний капітал» та його складових 

   Даниленко, Олена Авксентіївна; Даниленко, Елена Авксентьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Розглядаються проблеми щодо систематизації використовуваних у даний час підходів до визначення терміна «інтелектуальний капітал», його складових, а також визначення взаємозв’язків і відмінностей між різними категоріями, ...
  • Опір змінам у процесі розвитку людських ресурсів підприємства 

   Заітова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   В статті розглянуто основні функції та види опору змінам у процесі розвитку людських ресурсів, перераховано суб’єкти, що чинять опір, досліджено їхню мотивацію, виділено фактори, що посилюють опір та запропоновані заходи, ...
  • Проблемы занятости в демографической политике Республики Беларусь 

   Злотников, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  • Возвратная миграция и проблемы воспроизводства трудовых ресурсов 

   Коновалов, В. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  • Про деякі аспекти управління працею в науково-технічній діяльності 

   Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Наведено характеристику мети, змісту та результатів окремих етапів інноваційного процесу, що визначають рамки науково- технічної діяльності. Визначено сутнісні характеристики праці у сфері науково-технічної діяльності. ...
  • Особливості формування сучасних проектних рішень з організації праці на промисловому підприємстві 

   Кукоба, Володимир Павлович; Кукоба, Владимир Павлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   У статті представлені основні методичні аспекти проектування організації праці на робочих місцях та у структурних підрозділах підприємства, що враховують особливості діяльності конкретної фірми. Подана узагальнена структура ...
  • Роль професійного навчання підприємців у забезпеченні ефективності функціонування підприємств сфери малого бізнесу 

   Вільчинська, С. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Праця присвячена виявленню значення рівня підготовки підприємців у забезпеченні ефективності функціонування підприємств сфери малого бізнесу, ролі їх професійного навчання та функцій державних органів у цьому процесі.
  • Процеси формування середнього класу: самоідентифікація та реальність 

   Гріневська, С. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Висвітлені процеси формування соціально орієнтованої економіки і пов’язані з ними питання формування середнього класу, який є соціальною основою економічно ефективного суспільства.
  • Соціальні чинники відтворення економічно активного населення України 

   Коцур, А. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Відтворення економічно активного населення країни — складний процес, що протікає в певному соціально-економічному середовищі під впливом ряду чинників. Одними із найважливіших є соціальні чинники, регулювання яких здійснюється ...
  • Кадрова складова інноваційного розвитку України 

   Антонюк, В. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   В статті визначено кількісні та якісні характеристики кадрового потенціалу інноваційного розвитку, розкрито основні проблеми та умови його формування.
  • Професійний розвиток: теоретико-практичний аспект 

   Колесник, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Будь-яка організація, в тому числі й освітня, на перше місце у своєму функціонуванні ставить досягнення першості у своїй сфері діяльності. Маючи на меті успіх, управлінець повинен бути скерований перш за все на розвиток ...
  • Продовольственная безопасность: интересы человека 

   Гордашникова, Е. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   В статье на примере Республики Беларусь анализируется зависимость демографической ситуации в стране от потребления продуктов питания. Рассматривается роль и место продовольственной безопасности не только с позиции сохранения ...
  • Розвиток підприємства: соціальний аспект 

   Вербіцька, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   В статті досліджується питання розвитку підприємства. Подається характеристика таких термінів, як «розвиток», «соціальний розвиток» та «розвиток підприємства», останній з яких розглядається через призму соціальних відносин.
  • О состоянии мотивации инновационного труда в Украине 

   Куликов, Г. Т. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   В статье обосновывается значимость мотивации инновационного труда, анализируется его состояние в Украине на основе социологического исследования, проранжированы мотивационные приоритеты факторов трудовой деятельности, ...
  • Використання автоматизованих інформаційних систем як фактор раціоналізації управління персоналом 

   Задерейко, Андрій Іванович; Задерейко, Андрей Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   В даній статті розглядаються проблеми щодо використання інформаційних систем в управлінні персоналом, а також в керівництві підприємством, за допомогою інтеграції автоматизованих інформаційних систем. Для вирішення наявних ...
  • Встановлення мінімального рівня оплати праці у соціальному партнерстві 

   Ільєнко, Алла В’ячеславівна; Ильенко, Алла Вячеславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Стаття присвячена аналізу стану мінімальних умов оплати праці у колективно-договірному регулюванні. Досліджуються особливості прожиткового мінімуму. Виявлено недоліки використання мінімального нормативу оплати праці. ...
  • Корпоративна культура та стратегія підприємства: взаємозв’язок та взаємообумовленість 

   Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна; Голяка, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   В роботі аналізуються корпоративна культура і стратегія підприємства як вирішальні чинники ефективної діяльності організації, досліджується їхній взаємовплив та взаємозалежність.
  • Формирование возвратного бизнеса в ресторане 

   Гуторова, И. И. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   В статье раскрывается специфика формирования возвратного бизнеса в ресторане с позиции маркетинга персонала, а также предоставлена методика формирования команды ориентированной на высококачественный сервис в сфере ресторанного ...