Now showing items 1-20 of 81

  • Вибір стратегії розвитку експортного потенціалу сироробних підприємств України 

   Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Lyudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-12-27)
   В статті обґрунтовано можливість використання окремих стратегічних інструментів для розв’язання існуючих проблем розвитку експортного потенціалу вітчизняних сироробних підприємств, запропоновано використовувати при виборі ...
  • Нові робочі місця як фактор соціально- економічного розвитку України 

   Мазурок, П. П.; Mazurok, P.; Мазурок, П. П.; Панчук, А. Г.; Panchuk, A.; Панчук, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-12-28)
   Теоретично обґрунтовується економічна категорія «ефективні робочі місця», використовується методологічний підхід для визначення орієнтованої щорічної вартості відтворення одного нині діючого в Україні робочого місця, ...
  • Маркетингові ресурси підвищення конкуренто- спроможності фармацевтичних підприємств України 

   Камишніков, Роман Вікторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-01)
   Стаття присвячується проблемам маркетингу фармацевтичних підприємств. Розглянута система засобів фармацевтичного маркетингу.
  • Міжнародний досвід розвитку сектору небанківських фінансових послуг 

   Малий, Р. І.; Malyj, R.; Малый, Р. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-03)
   На прикладі зарубіжних країн розглянуто тенденції розвитку сектору небанківських фінансових послуг. Проаналізовано такі його складові елементи як фінансовий лізинг, венчурний капітал, інститутів спільного інвестування та ...
  • Концептуальні основи глобальної конкурентоздатності країни 

   Лук’янчук, О. В.; Lukjanchuk, O.; Лукьянчук, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04)
   Однією з основних тенденцій формування системи міжнародних економічних відносин є процес глобалізації. Він забезпечує тісну взаємодію всіх держав світу та посилює їх економічну взаємозалежність. Цілі країни принципово ...
  • Регулюючі параметри ринку праці та їх роль у відтворенні робочої сили 

   Бєляєв, Олександр Олександрович; Belyaev, Oleksandr; Беляев, Александр Александрович; Сукноваленко, Валентина Миколаївна; Suknovalenko, Valentyna; Сукноваленко, Валентина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04)
   Автори дослідили стан ринку праці України, сформовану модель економічної людини і зосередили увагу на регулюючих параметрах, серед яких бюджетні підойми, ефект мультиплікатора, закон А. Оукена.
  • Проблемні питання становлення страхового ринку в Україні 

   Фурман, Василь Миколайович; Furman, V.; Фурман, Василий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04)
   Проведені дослідження сукупності проблем, які стримують поступальний розвиток страхової галузі вітчизняної економіки. Сформований автором власний підхід до основних їх груп та деяких загальновизнаних проблемних питань страхування.
  • Інституційні регулятори зовнішньої української міграції 

   Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04)
   В статті розглянуті деякі аспекти з інституційного регулювання зовнішньої української міграції, роль міграційних процесів в сучасному глобалізованому суспільстві, проблеми регулювання трудових міграційних процесів, визначено ...
  • Організація аналізу основних складових системи оплати праці в Україні 

   Чуднова, Олена Костянтинівна; Chudnova, Olena; Чуднова, Елена Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-06)
   В статті розглянуті і проаналізовані основні складові системи оплати праці в Україні, зокрема мінімальна заробітна плата, яка займає особливе місце в організації оплати праці, та відмічені основі умови успішного функціонування ...
  • Механізм регулювання економічних циклів 

   Попова, В. В.; Popova, V.; Попова, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-09)
   Приріст реального ВВП в Україні підпорядкований класичним економічним циклам. Для регулювання циклів необхідна державна політика економічного розвитку з врахуванням вітчизняних особливостей і закордонного досвіду. В статті ...
  • Розвиток економічного механізму природокористування в Україні та його вплив на конкурентоспроможність продукції українських підприємств на світовому ринку 

   Кожемякіна, Тетяна Володимирівна; Koshemyakina, Tetyana; Кожемякина, Татьяна Владимировна; Маловічко, А. С.; Malovichko, A.; Маловичко, А. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-10)
   В статті розглянуті проблеми розвитку і удосконалення економічного механізму природокористування в Україні. Визначено, що вказаний механізм включає дві підсистеми, що регулюють на макро- та мікрорівні питання взаємодії ...
  • Вплив наукових розробок М. І. Туган-Барановського на становлення теорії підприємництва Й. А. Шумпетера 

   Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, Olga; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-10)
   У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва у працях М. Туган-Барановського та вплив його розробок на розвиток теорії підприємництва Й. А. Шумпетера
  • Визначення розміру сезонного зниження цін на основі теорії статистичних ігор 

   Скачков, О. М.; Sachkov, O.; Скачков, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-12)
   Метою статті є висвітлення теоретико-методологічних підходів до формування цін на продукцію сільгосппереробки. У статті висвітлено основні принципи ціноутворення на продукцію сільгосппереробки, викладено основні методологічні ...
  • Експорт конкурентної переваги через імпорт давальницької сировини: досвід України 

   Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, V.; Волощенко, Виктория Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-13)
   В даній статті визначено причини, що змусили українські підприємства приймати участь у операціях з імпортною давальницькою сировиною (ДС); узагальнено негативні наслідки від використання імпортної ДС українськими підприємствами ...
  • Економічна модель Японії та чинники її трансформації на прикінці XX століття 

   Ліщук, Н. П.; Lіshchuk, N.; Лищук, Н. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-17)
   В статті визначаються особливості та основні риси японської економічної моделі. В ній аналізуються соціально-економічна та політична система Японії, розкриваються причини трансформації економічної моделі Японії та висвітлюється ...
  • Конкурентоспроможність і бренд товару 

   Антонченко, Мирослава Юріївна; Antonchenko, Myroslava; Антонченко, Мирослава Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-17)
   Проблема якості і конкурентоспроможності продукції носить у сучасному світі універсальний характер. Конкурентоспроможність — концентроване вираження всієї сукупності можливостей країни, будь-якого виробника створювати, ...
  • Природа банківського нагляду 

   Поздняков, О. І.; Pozdnyakov, O.; Поздняков, О. И. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-17)
   Банки в усьому світі сильніше за підприємства інших видів діяльності підлягають державному нагляду, оскільки вони є сховищами для суспільних ліквідних коштів, використовують останні для надання позик і інвестицій, виступають ...
  • До питання стійкості цін на ринку товарів 

   Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
   Приведено результати практичного відшукання важливих характеристик (області стійкості цін при змінюваності однієї складової, часу встановлення ціни, точності перехідного режиму, число коливань, тощо) процесу встановлення ...
  • Ключові проблеми мінімізації ризиків у національній депозитарній системі України 

   Соколова, Є. В.; Sokolova, T.; Соколова, Е. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
   Проблема мінімізації ризиків представляє собою особливий науковий інтерес. В останній час інвесторів по всьому світу цікавлять ризики, пов’язані з проблемами загального характеру, які посилюються глобалізацією економіки, ...
  • Розв’язання нелінійної задачі оптимізації наближеним аналітичним методом малого параметру 

   Борисов, Євген Миколайович; Borysov, Evgen; Борисов, Евгений Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
   Знайдено наближений розв’язок нелінійної задачі пошуку мінімуму функції прогнозованих витрат. Задача зводиться до розв’язання нелінійної системи рівнянь, що містить параметр. Для розв’язання цієї системи застосовується ...