Show simple item record

dc.contributor.advisorПрохорова, Єлєна Вікторівнаuk
dc.contributor.authorКотеленець (Кизенко), Олена Олександрівнаuk
dc.contributor.authorKotelenets (Kyzenko), Olena Oleksandrivnaen
dc.contributor.authorКотеленец (Кизенко), Елена Александровнаru
dc.contributor.authorКизенко, Олена Олександрівнаuk
dc.date.accessioned2016-10-06T09:11:38Z
dc.date.available2016-10-06T09:11:38Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationКотеленець О. О. Управління операційними витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Котеленець Олена Олександрівна ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 20 с.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/19751
dc.description.abstractВ роботі представлено комплексне вирішення проблеми удосконалення методологічного забезпечення розробки і впровадження методик управління витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту. Визначена роль, основні елементи системи управління витратами підприємства, концептуальні принципи її побудови і взаємозв’язок з іншими складовими системи менеджменту ресурсів організації. Виявлені суттєві характеристики підприємств з високим ступенем індивідуалізації продукту для формування інформаційних потоків в системі управління витратами. Досліджені функціональні зв’язки в системі управління витратами на вітчизняних підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту і визначена специфіка формування собівартості продукції. Запропонована концепція функціонального розмежування управління витратами за напрямками: операційним, економічним та адміністративним. Розроблена методика розподілу витрат підприємства за центрами обліку із використанням критерію завантаженості ресурсу. Удосконалена методика контролю операційних витрат підприємства з високим ступенем індивідуалізації продукту.uk
dc.description.abstractThe paper presents a comprehensive solution to the problem of improvement of methodological support for the development and implementation of methods of cost management in enterprises with a high degree of individualization of the product. The study also identifies the role of the main elements of the enterprise cost management system, the conceptual principles of its construction and relationship to other components of the management system of the organization's resources. The paper identifies the essential features of enterprises with a high degree of customization of the product for the formation of information flows in the system of cost management. The work considers the functional relationship in the system of cost management in domestic enterprises with a high degree of individualization of the product and the specifics of formation of production costs. The article presents the concept of the functional differentiation of cost management in the following areas: operational, economic and administrative. The publication argues the methodology for allocation of costs to cost centers using the criterion of utilization of the resource. The improved method of control of operation costs of the enterprise with a high degree of individualization of the product is presented in the paper.en
dc.description.abstractВ работе представлено комплексное решение проблемы совершенствования методологического обеспечения разработки и внедрения методик управления затратами на предприятиях с высокой степенью индивидуализации продукта. Определена роль, основные элементы системы управления затратами предприятия, концептуальные принципы ее построения и взаимосвязь с другими составляющими системы менеджмента ресурсов организации. Выявленные существенные характеристики предприятий с высокой степенью индивидуализации продукта для формирования информационных потоков в системе управления затратами. Исследованы функциональные связи в системе управления затратами на отечественных предприятиях с высокой степенью индивидуализации продукта и определена специфика формирования себестоимости продукции. Предложена концепция функционального разграничения управления затратами по направлениям: операционном, экономическом и административном. Разработана методика распределения затрат предприятия по центрам учета с использованием критерия загруженности ресурса. Усовершенствована методика контроля операционных расходов предприятия с высокой степенью индивидуализации продукта.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectіндивідуалізований продуктuk
dc.subjectсистема управління витратамиuk
dc.subjectопераційні витратиuk
dc.subjectграничні витрати виробництва продуктуuk
dc.subjectцентри обліку витратuk
dc.subjectcustomised producten
dc.subjectoperational costsen
dc.subjectmarginal production costsen
dc.subjectcost centresen
dc.subjectиндивидуализированный продуктru
dc.subjectсистема управления затратамиru
dc.subjectоперационные издержкиru
dc.subjectпредельные издержки производства продуктаru
dc.subjectцентры ответственностиru
dc.titleУправління операційними витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продуктуuk
dc.title.alternativeOperational costs management at the enterprises with highly customised productsen
dc.title.alternativeУправление операционными издержками на предприятиях с высокой степенью индивидуализации продуктаru
dc.typeOtheruk
dc.subject.udc336.5.02uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record