Recent Submissions

 • Континент Європа 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (Інститут гуманітарних проблем (м. Львів), 1998)
  Простежується зв’язок культури і цивілізації у філософській концепції Освальда Шпенґлера. Connection of culture and civilization in philosophical conception of Oswald Sсhpengler is traced.
 • Ідея університету і чергові завдання державної політики в сфері вищої освіти 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ТзОВ «Видавнича група «СУЧАСНІСТЬ», 2006)
  У статті йдеться про історію університетської освіти в Україні, про перетворення університетів у прикладну школу, а після 1991 року на так звані галузеві університети з рівнями акредитації. Стаття про необхідність реабілітувати ...
 • Філософія управління 

  Гаєвська, Оксана Борисівна; Gaievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — методологію управління; — запропоновані категорії філософії управління; — соціальні ситуації, в яких можуть бути застосовані категорії філософії управління; — ...
 • Філософія економіки 

  Дедяєва, І. П.; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опанування матеріалів теми студент має знати: — предмет дослідження філософії економіки, її завдання та значення; — основні етапи формування філософсько-економічних знань; — суть етичних проблем економічної ...
 • Філософія майбутнього. Глобальні проблеми сучасності 

  Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опанування матеріалів теми студент має знати: — зв’язок проблеми детермінації подій та достовірності прогнозів; — типи прогнозних рішень та логічну основу методів прогнозування; — основний зміст ключових проблем ...
 • Філософії історії. Культура і цивілізація 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — предмет та завдання філософії історії — основні теоретичні підходи до вирішення проблеми спрямованості та сенсу історії основні підходи до розуміння філософії ...
 • Етика як «практична філософія» 

  Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetyana; Питякова, Татьяна Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання даної теми студент має знати: — концептуальний апарат сучасної етичної теорії (основні поняття, терміни, принципи, норми, цінності, духовний інструментарій); — структуру, функції та особливості моралі, ...
 • Філософська антропологія 

  Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — ключові ознаки, що вирізняють людину з решти тваринного світу; — основні поняття, в яких мислять різні аспекти індивідуальної та групової мінливості людей; — роль ...
 • Соціальна філософія 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — основні філософські концепції трактування суспільства; — структуру суспільної свідомості; — особливості матеріальної та духовної діяльності людства; — основні ...
 • Гносеологія 

  Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має: знати: — основні філософські підходи до визначення проблеми пізнання; — форми і рівні пізнання; — основні теорії істини; — ключові методи наукового пізнання; — особливості ...
 • Онтологія 

  Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання теми студент має знати: — суть основних проблемних питань онтології; — зміст понять буття, суще, сутність, існування, субстанція, акциденція, атрибут, реальність, можливе і дійсне, явлена данність, ...
 • Українська філософська думка 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання теми студент має знати: — особливості формування й розвитку української філософії, її характерні риси в період Київської Русі, доби Відродження; — основні теми філософських студій в Києво-Могилянській ...
 • Посткласична філософія 

  Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має: знати: — передумови та чинники формування сучасної філософії; — основні напрями сучасної філософії та логіку їх розвитку; — ідеї основних представників сучасної філософії; — ...
 • Марксизм 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опанування матеріалів теми студент має: знати: — умови, причини та історію зародження марксизму; — основні поняття та категорії філософії марксизму; — основні причини соціального відчуження та класової боротьби; — ...
 • Німецький ідеалізм ХVІІІ–ХІХ століття 

  Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опанування матеріалів теми студент має: знати: — передумови та чинники виникнення філософії німецького ідеалізму; — основні періоди філософської творчості І. Канта; — основні ідеї філософії І. Канта докритичного ...
 • Філософія Нового часу та доби Просвітництва 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — соціально-політичні та духовні передумови формування філософії Нового часу та доби Просвітництва; — ключові ідеї емпіризму та їх розвиток упродовж Нового часу; — ...
 • Філософія епохи Відродження та Реформації 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — особливості та характерні риси філософії епохи Відродження; — сутнісні ознаки антропоцентризму та гуманізму філософії Відродження; — основні філософські напрями ...
 • Філософія Середньовіччя 

  Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — релігійно-філософські традиції, що визначали середньовічну культуру; — головні етапи розвитку філософії доби Середньовіччя та їхню специфіку; — суть філософських ...
 • Антична філософія 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: − періодизацію історії античної філософії; − основні філософські школи докласичного та класичного періодів та суть їхнього вчення; − основних представників елліністичної ...
 • Традиційна філософія Індії та Китаю 

  Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadim; Деркач, Вадим Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — основні етапи становлення філософії Стародавньої Індії; — особливості філософських поглядів ортодоксальних та неортодоксальних шкіл Стародавньої Індії; — основні ...

View More