Now showing items 64-83 of 259

  • Карта самостійної роботи та іспит у системі модульно-рейтингового оцінювання знань студентів 

   Дерев’янко, Тетяна Миколаївна; Деревянко, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
  • Категоріальний вибір Гайдеггера (до питання про відношення понять трансцендентальний суб’єкт та буття у феноменологічній філософії) 

   Терещенко, Володимир Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   The article is dedicated to the internal contradictions of the phenomenological conception of E. Husserl, concerned with the idea of the transcendental subject, which have led to M.Heidegger’s withdrawal from Husserlian ...
  • Категорія "іронія" у контексті історії філософських учень 

   Бондар, Світлана Валеріївна; Bondar, Svitlana; Бондарь, Светлана Валерьевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004)
  • Когнітивний підхід до забезпечення соціальної безпеки держави в умовах кризи 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Николаевна (Національна академія державного управління при Президентові України, 2009)
  • Комунізм як теорія і практика 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchynskiy Juriy (Національна академія наук, Інститут філософії НАН України, 2007)
   Аналізується філософія історії марксизму, міф про пролетаріат та комунізм як кінцевий пункт розвитку людства
  • Комунікативно-креативна педагогіка як сучасна інноваційна модель організації навчального процесу 

   Дерев’янко, Тетяна Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  • Консьюмеризм як складова економічного буття людини 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015-04)
   The article examines the moral and ethical dimension of consumerism as a social phenomenon. The article deals with the different approaches to the interpretation of the consumerism concept and to its formation. The work ...
  • Консьюмеризм як феномен духовно-економічного життя сучасної людини: pro et contra 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Lyudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У статті зазначено різні підходи до осмислення консьюмеризму як суспільного явища. Зроблено висновок про суперечливе трактування сутності консьюмеризму як феномену духовно-економічного життя сучасної людини, здійснено ...
  • Консьюмеризм: морально-етичний вимір 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (Запорізька державна інженерна академія, 2016)
   У статті аналізується морально-етичний аспект консьюмеризму як суспільного явища. Розглядаються різні підходи до трактування поняття консьюмеризму, становлення концепції консьюмеризму. Робиться висновок про суперечливе ...
  • Континент Європа 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (Інститут гуманітарних проблем (м. Львів), 1998)
   Простежується зв’язок культури і цивілізації у філософській концепції Освальда Шпенґлера. Connection of culture and civilization in philosophical conception of Oswald Sсhpengler is traced.
  • Контури транзитивного суспільства: нові контексти та інтерпретації 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Николаевна (СPM «ASF», 2018-11)
   Метою статті є соціально-філософських аналіз нових контекстів та інтерпретацій контурів транзитивного суспільства. За допомогою логіко-семантичного методу уточнено зміст поняття «транзитивне суспільство». Методи ...
  • Концепт «життя»: неотомістська рефлексія 

   Присухін, Сергій Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   В статье рассматривается неотомистская позиция толкования концепта «жизнь», согласно которой жизнь ― это наивысшая трансцендентная ценность, определяющая все другие ценности; отражает в себе нетленную жизнь человека как ...
  • Концепція еліти у філософії Д. Донцова 

   Корсунський, Сергій Анатолійович; Korsunskiy Sergiy (КНУ ім. Т.Шевченка, ВПЦ “Київський університет”, 2005)
   У тезах дано короткий аналіз концепції еліти у філософії Д. Донцова.
  • Концепція соціальної відповідальності в Україні: реалії сьогодення та перспективи розвитку 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-26)
   У тезах здійснено короткий огляд проблеми формування соціальної відповідальності в Україні
  • Концепції інформаційного суспільства та роль знань у соціальних трансформаціях 

   Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018)
   Проаналізовано концепції інформаційного суспільства та його найбільш досконалу форму – «суспільство знань». Розглянуто концепцію «суспільства ризику» у викладі німецького дослідника трансформацій суспільства Готтхарда ...
  • Кревельд Мартин ван. Расцвет и упадок государства: пер. с англ. — М. : ИРИСЭН, 2006. — 543 с. 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
  • Криза освіти та шляхи її подолання 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Glebova Tamara (Харків, Харківський університет Повітряних Сил, 2009)
   Стаття присвячена методологічним проблемам сучасної освіти. У роботі розглянутий досвід видатних країн світу з приводу реформування освіти, у тому числі в умовах глобальної кризи. Розкриті питання оновлення мети, змісту, ...
  • Критичне мислення як необхідний елемент сучасної освіти 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
   У тезах обґрунтовується необхідність запровадження курсу критичного мислення як обов’язкової складової частини сучасної освіти.
  • Круглий стіл «Філософсько-гуманітарні дисципліни у системі економічної освіти» 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Вильчинский, Юрий Михайлович; Войнаровська, Людмила Іванівна; Войнаровская, Людмила Ивановна; Дєдяєва, Ірина Петрівна; Дедяева, Ирина Петровна; Козлов, Євген Васильович; Козлов, Евгений Васильевич; Кругляк, Мирослава Іванівна; Кругляк, Мирослава Ивановна; Кучера, Тетяна Михайлівна; Кучера, Татьяна Михайловна; Лисенко, Олександр Віталійович; Лысенко, Александр Витальевич; Пітякова, Тетяна Степанівна; Питякова, Татьяна Степановна; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна; Соколов, Сергій Володимирович; Соколов, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  • Культура підприємництва у вимірах сучасного світу: взаємодія моралі та економіки 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011)
   На грунті цілісного осмислення феномену культури підприємництва здійснюється спроба розкриття взаємозв’язку моралі та підприємництва, усвідомлення значення культурного, зокрема, морально-етичного, чинника в економіці. ...