Now showing items 1-20 of 259

  • Cyberspace: a new space for solving old philosophical issues 

   Bondar, Svitlana; Бондар, Світлана Валеріївна; Бондарь, Светлана Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
  • Cоціальний капітал як необхідна складова сталого розвитку 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lisenko, Olexandr; Лысенко, Александр Витальевич; Літвинчук, Світлана Іванівна; Litvynchuk, Svitlana; Литвинчук, Светлана Ивановна (Національний університет харчових технологій, 2019)
  • Cоціокультурні аспекти регіонального розвитку 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana (Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010)
   У тезах наведено короткий огляд проблем та особливостей соціокультурного розвитку регіонів України.
  • Essays on the philosophy of success 

   Diediaieva, Iryna; Дєдяєва, Ірина Петрівна; Дедяева, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
  • Instrumentalism of matrimonial law of modern Ukraine and its sources 

   Bilonozhko, Yevgeniy; Білоножко, Євгеній Павлович; Билоножко, Евгений Павлович (ВНЗ «Національна академія управління», 2013)
   The article describes the background and process of the formation of the Soviet (Ukrainian) marital and family law. Given characteristic of marriage and family law of the USSR in the early and late stage, revealed ...
  • Obcość języka ojczystego (lingwistyczna identyfikacja Polaków na Ukrainie) 

   Biłonożko, Eugeniusz; Білоножко, Євгеній Павлович; Bilonozhko, Yevgeniy; Билоножко, Евгений Павлович (Інститут держави і права імені В. М. Корецького, 2013)
   Autor rozważa problem tożsamości narodowej Polaków na Ukrainie. Wyjaśnia powody, dla których Polonia ukraińska nie włada językiem ojczystym, naświetla przyczyny regionalizacji tożsamości polskiej na Ukrainie.
  • Project of semantic of "Tabor Light" in Religious studies 

   Lisenko, Olexandr; Лисенко, Олександр Віталійович (London: “London University Press”, 2014)
   Тhе аuthоr рrоvеs the usefulness оf a mоre thorough study оf religion-sсіеnсе suсh fоrms оf religious сulture аnd соnsciousness аs semantic. Не рrороses tо іntrоduce sеmаntіс саtеgоrу tо rеligious rеsеаrсh instruments, аs ...
  • Socially oriented entrepreneurship: the essence, directions of activity and prospects of development 

   Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-18)
  • Ukraine in the current cultural and historical space: realities and development prospects 

   Vveinhardt, Jolita; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
  • Аксіологічні виміри людини в умовах глобальних трансформацій соціуму 

   Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2015)
   Розглянуто філософсько-методологічні стратегії дослідження морально-ціннісних сфер економічного буття людини.Аналізуються перспективи подальшого розвитку людини у світі глобальної економіки. Стверджується, що концепт «людини ...
  • Амбівалентність російської ментальності 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lysenko, Oleksandr; Лысенко, Александр Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Ретроспектива формування імперських амбіцій та ксенофобських світоглядних переконань росіян (від ідеї Святої Русі, через ідею Великої Русі до ідеї «Руського світу»)є вкрай актуальною в контексті усвідомлення ризиків та ...
  • Антична філософія 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: − періодизацію історії античної філософії; − основні філософські школи докласичного та класичного періодів та суть їхнього вчення; − основних представників елліністичної ...
  • Аристократія і духівництво як живі символи часу і простору в культурологічній концепції О. Шпенґлера 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-15)
   Purpose of the article is to show that the historical relations of the aristocracy, the clergy and the «third estate» in the Spengler’s concept of cultural studies are always implicit or explicit struggle of the «force,» ...
  • Банківська справа в світлі морально-етичних норм ісламу 

   Арутюнов, В'ячеслав Хуршудович; Свінціцький, Володимир Миколайович; Свинцицкий, Владимир Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004-11)
  • Бердяєв versus Достоєвський: антропологічний аспект 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (КНУ ім. Т.Шевченка, ВПЦ “Київський університет”, 2004)
   Стаття присвячена порівняльному дослідженню теми людини у творчості Ф.М. Достоєвського та філософії М.О. Бердяєва. Висвітлюються характер і ступінь впливу антропологічних поглядів видатного письменника на формування та ...
  • Болонська конвенція: традиції та новації 

   Дєдяєва, Ірина Петрівна; Дедяева, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Бруно 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov, Yevgen (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006)
  • Біоетика: огляд найактуальніших проблем 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-24)
   Bioethics - the doctrine of the moral side of human activity in medicine and biology. The article discusses the formation of bioethics as a science subject, the basic principles and objectives for its development. Special ...
  • Біоетичні аспекти використання трансгенних рослин 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana (Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2014)
   У статті дано короткий огляд проблеми поширення трансгенних продуктів харчування, що отримані за допомогою засобів генної інженерії. Наголошується на необхідності передбачення й усунення можливих негативних наслідків ...
  • В. І. Вернадський про проблеми і перспективи вищої школи 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Глебова, Тамара Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-02-01)