Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Глобальні цілі сталого розвитку в регіональній політиці України 

  Громоздова, Лариса Василіївна; Hromozdova, Larysa; Громоздова, Лариса Васильевна; Громоздов, Володимир Володимирович; Hromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті наведено результати обласних консультацій з питань визначення регіональних пріоритетів сталого розвитку в Україні, що були ініційовані ООН у 2016 році, та окреслено методологічні передумови й принципи експертного ...
 • Економічний імператив становлення глобального суспільства 

  Дейнека, Тетяна Анатоліївна; Deyneka, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Сучасне глобальне суспільства стає усе суперечливішим. За таких умов особливої актуальності набуває питання щодо перспектив життя мегасоціуму, що вимагає від економічної науки теоретичних і методологічних досліджень, а ...
 • Формування стійкої конкурентоспроможності міст КНР 

  Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, O.; Швыданенко, Олег Анатольевич; Антонюк, Богдан Олександрович; Antoniuk, B.; Антонюк, Богдан Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто теоретичні засади міжнародної конкурентоспроможності міст. Досліджено основні методологічні засади сучасних моделей стійкого конкурентоспроможного розвитку країн. Проведено бенчмаркінг стійкої ...
 • Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри ліберального регулювання 

  Панченко, Володимир Григорович; Резнікова, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті узагальнено основні змістовні засади політики протекціонізму. Обґрунтовано, що завуальований або напіввідкритий характер протекціонізму зразка ХХІ століття не підпадає під зафіксовані в документах СОТ класичні ...
 • Офшорні фінансові центри у глобальному русі капіталів 

  Луцишин, Зоряна Орестівна; Мехтієв, Ельнур Оруджевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Статтю присвячено дослідженню місця та ролі офшорних фінансових центрів у системі фінансової глобалізації та причин використання офшорів у механізмі сек’юритизації активів. Важливим атрибутом глобальної фінансової системи ...
 • Глобальний формат фінансово-інституційної трансформації фондових бірж 

  Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, M.; Бурмака, Николай Алексеевич; Зінченко, Федір Анатолійович; Zinchenko, F.; Зинченко, Фёдор Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Статтю присвячено дослідженню процесів глобальної трансформації інституту фондових бірж через механізми інтернаціоналізації, корпоративної і мережевої консолідації і технологізації. Об’єктивні процеси інтернаціоналізації ...
 • Міжнародна конкурентна диспозиція національних систем вищої освіти 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, D.; Ильницкий, Денис Александрович; Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, D.; Барабась, Дмитрий Александрович; Сандул, Марія Станіславівна; Sandul, M.; Сандул, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У роботі досліджено стратифікацію національних систем вищої освіти у динамічному конкурентному середовищі, яка є однією з форм поглиблення асиметрій глобального економічного розвитку. Уряди країн – ключових інноваторів, ...
 • Глобальні тренди злиттів та поглинань в енергетичному секторі 

  Гальперіна, Любов Павлівна; Galperina, L. P.; Гальперина, Любовь Павловна; Клен, Юлія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено умови, фактори та результати злиттів та поглинань у міжнародному бізнесі на прикладі енергетичної галузі. Визначено напрямки трансформації світового ринку енергоносіїв у рамках PESTLE-аналізу за факторами, ...
 • Глобальні домінанти розвитку Китаю 

  Радзієвська, Світлана Олександрівна; Ус, Іван Васильович; Покришка, Дмитро Степанович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Кінець XX – початок XXI ст. ознаменувався яскравим виявленням того, що одним із провідних факторів глобального розвитку, потужним локомотивом глобалізації стала економіка Китаю. На фоні негативного впливу глобальної ...
 • Сучасні детермінанти економічної сили країн 

  Чугаєв, Олексій Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Економічна сила країни є здатністю сукупності її резидентів до впливу економічними засобами на інші суб’єкти міжнародних економічних відносин та протистояти зовнішньому впливу. Абстрактний характер, багатомірність і ...
 • Формати підтримки локальної інноваційної бізнес-діяльності в європейських країнах 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено сучасні тенденції інноваційної політики європейських країн, розкрито зміст сучасних механізмів та інструментів підтримки локального інноваційного розвитку. Встановлено, що найбільш потужними інструментами ...
 • Управління якістю університетських компетенцій: від самооцінювання до міжнародних порівнянь 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В статті проведено методологічне узагальнення основних рівнів, інструментів, підходів та суб’єктів використання оцінювання в освітній діяльності з акцентом на університетський вимір. Розкрито, що використання оцінювання, ...
 • Регуляторне середовище розвитку світової банківської системи 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, O. O.; Павлюк, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Міжнародний та вітчизняний досвід свідчить, що основні чинники фінансової дестабілізації у період економічних криз зосереджені в банківському секторі. В статті виявлено, що вразливість фінансової системи пов’язана з ...
 • Маркетингові технології формування конкурентоспроможності експорту компаній 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tatyana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Іщенко, Анна Володимирівна; Ищенко, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У контексті постіндустріального розвитку світової економіки, загострення конкуренції на міжнародних товарних ринках запропоновано визначення конкурентоспро¬можного експорту, що ґрунтується як на вже існуючих — усталеність, ...
 • Потенціал циклічної моделі Кузнеця в аналізі економік Субсахарської Африки 

  Соколова, Зоя Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В роботі розглядаються особливості економічного розвитку двох країн Субсахарської Африки – Гани та Сенегалу з 1970 до 2013 року. Були проаналізовані тенденції їх ВВП та ВВП на душу населення. Було досліджено питання, ...