Show simple item record

dc.contributor.authorЯмборко, Галина Анатоліївна
dc.contributor.authorIamborko, Galina
dc.contributor.authorЯмборко, Галина Анатольевна
dc.date.accessioned2017-12-08T11:22:37Z
dc.date.available2017-12-08T11:22:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationЯмборко Г. А. Інтегрування фінансової звітності і корпоративної соціальної відповідальності підприємств України / Ямборко Галина Анатоліївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 2. – С. 283–295.uk
dc.identifier.issn2310-9734
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/22919
dc.description.abstractМета дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні важливості розкриття не фінансової інформації, як додаткових показників фінансової звітності для розкриття інформації та її інтерпретації різними групами користувачів. Методологія. Відповідно до мети використано методи дослідження: аналітичний, діалектичний метод пізнання; монографічний метод та метод узагальнення при моніторингу позицій науковців щодо дефініції економічних і облікових понять «інтегрована звітність», «звітність сталого розвитку»; абстрактно-логічний метод для теоретичних узагальнень і формулювання висновків. Отримані результати. Охарактеризовано і розкрито зміст, призначення Концептуальної основи і міжнародних стандартів фінансової звітності та узгодженість з протоколами Глобальної ініціативи зі звітності (GRI), які визначають сукупність показників, що характеризують соціальну, екологічну та економічну складові діяльності підприємства. Досліджено роль і значення фінансової та не фінансової інформації розкритої у звітності соціа́льно відповідального бі́знесу, виокремлено проблему її аналітичної інтерпретації різними групам користувачів. Цінність дослідженняНапрямки подальших досліджень спрямовуватимуться на вивчення та запровадження практичного досвіду формування й інтерпретації показників фінансової і не фінансової інформації, зокрема корисності і надійності не фінансової інформації для прийняття рішення користувачами.uk
dc.description.abstractResearch objective. The purpose of the study is to substantiate the importance of non-financial information disclosing as additional indicators for the financial reporting to ensure information disclosure and its interpretation by different groups of users. Methodology. The purpose defined the research methods: analytical,dialectical method of cognition, monographic method, generalization ofscientists’ thoughts on economic and accounting definitions of «integratedreporting», «sustainable development reporting». Abstract logic ensured the theoretical generalizations and conclusions. Findings. The study characterized the conceptual framework and international standards of financial reporting, and compliance with the protocols of Global Reporting Initiative (GRI). They determine indicators in social, environmental and economic areas of an enterprise performance. The article examined the role and importance of financial and non-financial information in reporting of socially responsible business, and defined the problem of analytical interpretation of information by different groups of users. Valueadded. The further research will concern studying and implementation of experience in preparing and interpreting of financial and non-financial indicators including utility and credibility of non-financial information for decision-making.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectфінансова звітністьuk
dc.subjectне фінансова звітністьuk
dc.subjectкорпоративна соціальна відповідальністьuk
dc.subjectстейкхолдериuk
dc.subjectуправлінняuk
dc.subjectfinancial reportinguk
dc.subjectnon-financial reportinguk
dc.subjectcorporate social responsibilityuk
dc.subjectstakeholdersuk
dc.subjectmanagementuk
dc.titleІнтегрування фінансової звітності і корпоративної соціальної відповідальності підприємств Україниuk
dc.title.alternativeThe integration of financial reporting and corporate social responsibility of enterprises in Ukraineuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc631.1.027uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record