Show simple item record

dc.contributor.authorАнтоняк, Я. Ю.
dc.contributor.authorAntoniak, Ya. Yu.
dc.date.accessioned2018-02-26T09:57:43Z
dc.date.available2018-02-26T09:57:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationАнтоняк Я. Ю. Розвідувальні місії Гетьманату до Криму за правління Кирила Розумовського / Антоняк Я. Ю. // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 1. – С. 5–11.uk
dc.identifier.issn2312-217X
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/23861
dc.description.abstractАналізується діяльність розвідки Гетьманату доби правління Кирила Розумовського. Стверджується, що за часи гетьманства К.Розумовського існувала системна розвідувальна діяльність, що базувалась на ієрархічній структурі з міцними традиціями та додатковим соціальним захистом осіб, які залучались до проведення розвідувальних операцій. Виокремлюються напрями функціонування системи фінансового та нормативного забезпечення розвідувальної діяльності Гетьманату середини ХVІІІ ст.Доводиться, що усі фінансові документи, як і розвідувальні донесення, скеровувалися до Гетьмана, і саме він приймав рішення щодо відшкодування витрат, які поніс розвідник під час виконання місії. Визнаються різні форми соціального заохочення розвідників, а також напрями їх діяльності, де поряд із звітами про збір інформації, важливе місце займали фінансові звіти розвідників. Засвідчується існування давніх розвідницьких традицій не лише в козацькому війську, а й в сім’ях самих розвідників. Василь та Андрій Гегели, які були батьком і сином відповідно, неодноразово здійснювали розвідницькі місії в Криму, при цьому діючи незалежно один від одного.uk
dc.description.abstractActivity of Getman Kyrylo Rozumovskyi intelligence is analysed. It is stated that under the hetman governing of K. Rozumoskyi the system intelligence activity was existed based upon hierarchical structure with strong traditions and additional social protection for those involved into reconnaissance operations. There is also determination of directions of functioning of financial and normative provision system of the Getmanat itelligence activity in the middle of the XVIII century.It is demonstrated that all financial documents, as well as intelligence reports, were directed to Getman and he took decisions on reimbursement of expenses incurred by the intelligence officer during their mission. It is distinguished also the forms of social encouragement of the representatives of intelligence community, as well as directions of their activity with special importance (along with reports about the collection of information) of the financial reports of the intelligence officers. It is confirmed the existence of old intelligence traditions not only in the Cossack army, but also in the families of the intelligence officers. Vasyl and Andrew Gegel, who were father and son, repeatedly carried out reconnaissance missions in the Crimea, often acting independently of each other.uk
dc.description.abstractАнализируется деятельность разведки Гетманата в эпоху правления Кирилла Разумовского. Утверждается, что во времена гетманства Кирилла Розумовского существовала системная разведывательная деятельность, которая базировалась на иерархической структуре с устойчивыми традициями и дополнительной социальной защитой лиц, привлекавшихся к проведению разведывательных операций. Определяются направления функционирования системы финансового и нормативного обеспечения разведывательной деятельности Гетманата середины XVIII века. Аргументируется, что все финансовые документы, как и разведывательные донесения, направлялись к Гетьману, и именно он принимал решение о возмещении расходов, которые понес разведчик во время выполнения миссии. Определяются различные формы социального поощрения разведчиков, а также направления их деятельности, где наряду с отчетами о сборе информации, важное место занимали финансовые отчеты разведчиков. Утверждается о существовании давних разведовательных традициях не только в казаческом войске, но и в семьях самых разведчиков. Василий и Андрей Гегелы, которые были отцом и сыном соответственно, неоднократно совершали разведывательные миссии в Крыму, при этом действуя независимо друг от друга.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectрозвідкаuk
dc.subjectрозвідникuk
dc.subjectрозвідувальна місіяuk
dc.subjectдорученняuk
dc.subjectприкриттяuk
dc.subjectагентuk
dc.subjectГетьманатuk
dc.subjectвійськова розвідкаuk
dc.subjectполітична розвідкаuk
dc.subjectсекретні відомостіuk
dc.subjectзбір інформаціїuk
dc.subjectКримuk
dc.subjectкозакиuk
dc.subjectintelligenceuk
dc.subjectintelligence officeruk
dc.subjectreconnaissance missionsuk
dc.subjectcoveruk
dc.subjectagentuk
dc.subjectGetmanatuk
dc.subjectmilitary intelligenceuk
dc.subjectpolitical intelligenceuk
dc.subjectsecret informationuk
dc.subjectinformation gatheringuk
dc.subjectCrimeauk
dc.subjectCossacksuk
dc.subjectразведкаuk
dc.subjectразведчикuk
dc.subjectразведывательная миссияuk
dc.subjectпорученияuk
dc.subjectприкрытиеuk
dc.subjectагентuk
dc.subjectГетманатuk
dc.subjectвоенная разведкаuk
dc.subjectполитическая разведкаuk
dc.subjectсекретные сведенияuk
dc.subjectсбор информацииuk
dc.subjectКрымuk
dc.subjectказакиuk
dc.titleРозвідувальні місії Гетьманату до Криму за правління Кирила Розумовськогоuk
dc.title.alternativeIntelligence missions of Hetmanat to Crimea under governing of Kyrylo Rozumovskyiuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc355.535(477)"1648/1764 ":327(477.75)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record