Show simple item record

dc.contributor.authorКорольова, А. С.
dc.contributor.authorKorolova, A. S.
dc.date.accessioned2018-02-27T12:31:21Z
dc.date.available2018-02-27T12:31:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationКорольова А. С. Практика співробітництва США і країн-членів ЄС (Німеччини, Польщі, Литви, Естонії, Латвії) у сфері реалізації енергетичних інтересів / Корольова А. С. // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 2. – С. 90–99.uk
dc.identifier.issn2312-217X
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/23880
dc.description.abstractПроаналізовано енергетичну політику США на європейському континенті в контексті співпраці Сполучених Штатів і найбільш проактивних країн ЄС (Німеччини, Польщі, Литви, Естонії та Латвії). Співробітництво США та вищезазначених країн в галузі енергетики характеризується інтенсивністю та обсягами взаємодії, специфікою внутрішньо- та зовнішньополітичних аспектів, і водночас таку співпрацю об’єднує результативність та спільна мета — зміцнення енергетичної безпеки, встановлення енергетичної незалежності та реалізація власних зовнішньополітичних інтересів. Відзначено, що співробітництво між Сполученими Штатами та зазначеними країнами ЄС у сфері реалізації енергетичних інтересів відбувається на сучасному етапі за кількома напрямками: міжнародний діалог на політичному рівні, а також міжнародне економічне співробітництво на рівні урядів та енергетичних компаній в сфері видобутку традиційних та альтернативних джерел енергії, розвитку енергетичної ефективності та торгівлі скрапленим природним газом. Доведено позитивну тенденцію до розширення подібної взаємодії між країнами, що надасть залученим сторонам низку переваг не тільки в енергетичній, а й безпековій, економічній та геополітичній сферах.uk
dc.description.abstractThe USA energetic policy on the European continent concerning cooperation of the Unites States and the most proactive EU member countries (Germany, Poland, Lithuania, Estonia and Latvia) is discussed. The cooperation between the USA and noted countries in the energy sphere is characterized by intensity and scope of interactivity, the specificity of domestic and foreign policy aspects, and at the same time this cooperation is united by effectiveness and common goal — strengthening of energetic security, gaining of energetic independence and realization own foreign policy interests. It is determined that cooperation between the United States and noted EU member countries in the sphere of realization energetic interests take place at the present in certain directions: international dialog on political level as well as international economic cooperation on the level of governments and energetic companies in the sphere of extraction of traditional and alternative sources of energy, development of energetic efficiency and trade of natural liquid petroleum gas. It is proved positive tendency of extension such cooperation between countries, which will provide noted sides by a number of advantages not only in the energetic sphere, but also in the sphere of security, economy and geopolitics.uk
dc.description.abstractПроанализирована энергетическая политика США на европейском континенте в контексте сотрудничества Соединенных Штатов и наиболее проактивных стран ЕС (Германии, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии). Сотрудничество США с вышеупомянутыми странами в сфере энергетики характеризуется интенсивностью и объёмами взаимодействия, спецификой внутренне и внешнеполитических аспектов, и в тоже время такое сотрудничество объединяет результативность и общая цель — укрепление энергетической безопасности, установление энергетической независимости и реализация собственных внешнеполитических интересов. Отмечено, что сотрудничество между Соединенными Штатами и выбранными странами ЕС в сфере реализации энергетических интересов происходит на современном этапе по нескольким направлениям: международный диалог на политическом уровне, а также международное экономическое сотрудничество на уровне правительств и энергетических компаний в сфере добычи традиционных и альтернативных источников энергии, развития энергетической эффективности и торговли сжиженным природным газом. Доказана положительная тенденция к расширению подобного сотрудничества между странами, что предоставит задействованным сторонам ряд преимуществ не только в энергетической, а и в сферах безопасности, экономики и геополитики.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectСШАuk
dc.subjectЄСuk
dc.subjectенергетичні інтересиuk
dc.subjectенергетична безпекаuk
dc.subjectсланцевий газuk
dc.subjectскраплений природній газuk
dc.subjectміжнародне співробітництвоuk
dc.subjectUSAuk
dc.subjectEUuk
dc.subjectenergetic interestsuk
dc.subjectenergetic securityuk
dc.subjectshale gasuk
dc.subjectLPG (liquid petroleum gas)uk
dc.subjectinternational cooperationuk
dc.subjectСШАuk
dc.subjectЕСuk
dc.subjectэнергетические интересыuk
dc.subjectэнергетическая безопасностьuk
dc.subjectсланцевый газuk
dc.subjectсжиженный природный газuk
dc.subjectмеждународное сотрудничествоuk
dc.titleПрактика співробітництва США і країн-членів ЄС (Німеччини, Польщі, Литви, Естонії, Латвії) у сфері реалізації енергетичних інтересівuk
dc.title.alternativePractice of cooperation between the U.S. and the eu member countries (Germany, Poland, Lithuania, Estonia, Latvia) in the sphere of energy interestsuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc327:620.9(073)(045)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record