Show simple item record

dc.contributor.authorВерба, Вероніка Анатоліївна
dc.contributor.authorVerba, Veronika
dc.contributor.authorВерба, Вероника Анатольевна
dc.date.accessioned2018-12-18T09:11:37Z
dc.date.available2018-12-18T09:11:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationВерба В. А. Формування системи показників результативності консалтингової діяльності / Верба В. А. // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 237–245.uk
dc.identifier.issn2222-0712
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/26683
dc.description.abstractУ статті представлено авторське бачення методологічних принципів оцінювання управлінського консультування в знаннєвій економіці. Мета статті полягає в обґрунтуванні авторської позиції щодо принципів і методичних положень оцінювання консалтингової діяльності та розробки системи показників діяльності консалтингових компаній з урахуванням фокусу їх стратегічного позиціонування. У результаті дослідження обґрунтовано доцільність оцінювання результативності управлінського консультування за критерієм виявлення доданої цінності всіх стейкхолдерів консалтингового процесу, запропонована декомпозиція доданої цінності та результати консультування на різних рівнях клієнтської організації та консалтингової компанії. Розроблена система показників оцінювання діяльності консалтингових компанії в залежності від фокуса їх стратегічного позиціонування (знаннєво-компетенційного і проблемно-орієнтованого консультування), згрупованими за фінансовими і ринковими аспектами, напрямами внутрішньої організації, розвитку підприємства і персоналу. Перспективами подальших досліджень підвищення ефективності і результативності консалтингової діяльності є розробка методичних рекомендацій щодо формування системи управлінського обліку, що здатна інформаційно забезпечити процес розрахунків показників ефективності консалтингового процесу, а також підвищити достовірність оцінювання, дієвість контролю і мотивації результативності діяльності консультантів з управління.uk
dc.description.abstractThe article presents own vision of methodological principles of assessment of managerial consulting in the knowledge economy. The goal of the article is justification of the own position of principles and methodical provisions of assessing the consulting activity and developing the consulting company scorecard with consideration of the focus of their strategic consulting. In the result of the conducted study the article justifies expediency of assessment of effectiveness of managerial consulting by criterion of added value of all stakeholders of the consulting process, it offers decomposition of the added value and results of consulting at different levels of the client organisation and consulting company. The developed scorecard of assessment of effectiveness of consulting companies depending on the focus of their strategic positioning (knowledge competence and problem oriented consulting), grouped by financial and market aspects, directions of internal organisation and development of the enterprise and personnel. The prospective directions of studies of increase of efficiency and effectiveness of consulting activity are development of methodical recommendations of formation of the managerial accounting system of consulting companies, which is capable of ensuring information support of the process of calculation of indicators of efficiency of the consulting process, and also increase of trustworthiness of assessment, effectiveness of control and motivation of effectiveness of activity of management consultants.uk
dc.description.abstractВ статье представлено авторское видение методологических принципов оценки управленческого консультирования в знаниевой экономике. Цель статьи – обоснование авторской позиции принципов и методических положений оценивания консалтинговой деятельности и разработки системы показателей консалтинговых компаний с учетом фокуса их стратегического консультирования. В результате проведенного исследования обоснована целесообразность оценки результативности управленческого консультирования по критерию добавленной ценности всех стейкхолдеров консалтингового процесса, предложена декомпозиция добавленной ценности и результатов консультирования на разных уровнях клиентской организации и консалтинговой компании. Разработанная система показателей оценки результативности консалтинговых компаний в зависимости от фокуса их стратегического позиционирования (знаниево-компетентностного и проблемно-ориентированного консультирования), сгруппированных по финансовым, рыночным аспектам, направлениям внутренней организации, развития предприятия и персонала. Перспективными направлениями исследований повышения эффективности и результативности консалтинговой деятельности являются разработка методических рекомендаций формирования системы управленческого учета консалтинговых компаний, способной информационно обеспечить процесс расчетов показателей эффективности консалтингового процесса, а также повышения достоверности оценки, действенности контроля и мотивации результативности деятельности консультантов по управлению.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherВидавничий Дім «ІНЖЕК»uk
dc.subjectуправлінське консультуванняuk
dc.subjectконсалтинговий процесuk
dc.subjectрезультативність консалтингової діяльностіuk
dc.subjectmanagerial consultinguk
dc.subjectconsulting processuk
dc.subjecteffectiveness of consulting activityuk
dc.subjectуправленческое консультированиеuk
dc.subjectконсалтинговый процессuk
dc.subjectрезультативность консалтинговой деятельностиuk
dc.titleФормування системи показників результативності консалтингової діяльностіuk
dc.title.alternativeFormation of the system of indicators of effectiveness of the consulting activityuk
dc.title.alternativeФормирование системы показателей результативност и консалтинговой деятельностиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc005.572uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record