Show simple item record

dc.contributor.authorСеменяка, Тетяна Володимирівна
dc.contributor.authorSemenyaka, Tatiana
dc.contributor.authorСеменяка, Татьяна Владимировна
dc.date.accessioned2019-01-10T08:17:57Z
dc.date.available2019-01-10T08:17:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationСеменяка Т. В. Удосконалення організації обліку та контролю довгострокової дебіторської заборгованості / Семеняка Тетяна Володимирівна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 43. – С. 161–170.uk
dc.identifier.issn2312-9298
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/26804
dc.description.abstractУ статті проведено аналіз розміру та структури довгострокової дебіторської заборгованості провідних підприємств гірничозбагачувальної галузі Дніпропетровщини, за результатами якого встановлено, що даний вид заборгованості має місце на більшості із досліджуваних підприємств. Для удосконалення організації обліку довгострокової дебіторської заборгованості і контролю за її станом запропоновано форми управлінських звітів, застосування яких на підприємстві дозволить оперативно отримати інформацію щодо стану, розмірів, періодів виникнення, погашення, прострочення довгострокової дебіторської заборгованості в розрізі її видів. Встановлено, що в українському обліку не існує такого виду довгострокової дебіторської заборгованості як товарна, який має право на існування, оскільки підприємство вправі самостійно вирішувати на яких умовах йому реалізовувати продукцію, зокрема це може відбуватись і на умовах довгострокового кредитування. Обґрунтовано доцільність відображення у Балансі (Звіті про фінансовий стан) довгострокової дебіторської заборгованості у розрізі її видів з виокремленням для кожного з них окремого рядку балансу.uk
dc.description.abstractThe article analyzes the size and structure of long-term receivables of the leading enterprises of the mining and ore mining industry of Dnipropetrovs’k region, according to the results of which it has been established that this type of indebtedness takes place in most of the investigated enterprises. To improve the organization of accounting for long-term accounts receivable and control of its condition proposed forms of management reports, the application of which at the enterprise will let us to promptly obtain information on the status, size, periods of occurrence, repayment, delay in long-term receivables in distribution of its types. It is established that in Ukrainian accounting there is not existing such type of long-term receivables as a commodity that has the right to exist because the company has the right independently to decide on what conditions it will sell its products, in particular, it can happen under the conditions of long-term lending. The expediency of displaying longterm receivables in the Balance Sheet (sheet of financial position) in distribution of its types with the allocation for each of them is a separate line of balance.uk
dc.description.abstractВ статье проведен анализ размера и структуры долгосрочной дебиторской задолженности ведущих предприятий горно-обогатительной отрасли Днепропетровской области, по результатам которого установлено, что данный вид задолженности имеет место на большинстве исследуемых предприятий. Для совершенствования организации учета долгосрочной дебиторской задолженности и контроля за её состоянием предложены формы управленческих отчетов, применение которых на предприятии позволит оперативно получить информацию о состоянии, размерах, периодах возникновения, погашения, просрочки долгосрочной дебиторской задолженности в разрезе ее видов. Установлено, что в украинском учете не существует такого вида долгосрочной дебиторской задолженности как товарная, который имеет право на существование, поскольку предприятие вправе самостоятельно решать на каких условиях ему реализовывать продукцию, в частности это может происходить и на условиях долгосрочного кредитования. Обоснована целесообразность отражения в Балансе (отчете о финансовом состоянии) долгосрочной дебиторской задолженности в разрезе ее видов с выделением для каждого из них отдельной статьи баланса.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectдовгострокова дебіторська заборгованістьuk
dc.subjectконтрольuk
dc.subjectорганізація облікуuk
dc.subjectуправлінські звітиuk
dc.subjectlong-term receivablesuk
dc.subjectcontroluk
dc.subjectaccounting organizationuk
dc.subjectmanagement reportsuk
dc.subjectдолгосрочная дебиторская задолженностьuk
dc.subjectконтрольuk
dc.subjectорганизация учетаuk
dc.subjectуправленческие отчетыuk
dc.titleУдосконалення організації обліку та контролю довгострокової дебіторської заборгованостіuk
dc.title.alternativeImprovement of the accounting organization and control of long-term receivablesuk
dc.title.alternativeСовершенствование организации учета и контроля долгосрочной дебиторской задолженностиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc657.432:657.471uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record