Recent Submissions

 • Соціальна сфера й особливості інвестування у людський капітал 

  Диба, Олександр Михайлович (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2010)
  У статті розглядаються питання активізації інвестування та відтворення людського капіталу та розвитку інтелектуального капіталу як факторів виробництва для забезпечення інтегрального соціального ефекту на рівнях окремої ...
 • Основні напрями розвитку економічної науки в Україні на зламі ХІХ—ХХ ст. 

  Мордас, Ірина Василівна; Mordas, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  У контексті розвитку світової економічної думки проаналізовано основні напрями української економічної науки на межі XIX–XX ст. та показано роль і місце українських університетів у цьому процесі, зокрема визначено внесок ...
 • Особливості визначення маркетингових орієнтирів підприємств АПК в умовах світової економічної кризи 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-24)
  Стаття присвячена аналізу закономірностей виникнення світових економічних криз та їх впливу на маркетингову діяльність підприємств АПК України. Запропоновано методику ідентифікації й прогнозування процесу спотворення ...
 • Економічне партнерство: математична модель та її якісний аналіз 

  Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2010-12-29)
  Розглянуто сценарії можливої співпраці двох країн (союзів) на підґрунті «м’якого» моделювання. Розкрито адаптивну природу механізму взаємодії. Альтернатива доцільної поведінки визначається не стільки стартовими умовами, ...
 • Моделювання виробничих функцій 

  Кулик, Анатолій Борисович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-09)
  Представлено економіко-математичну модель функціонування виробничих комплексів. Залежно від властивостей виробничих функцій досліджено динаміку змін економічних характеристик виробництва.
 • Коротко про розвиток числа 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Щекань, Надія Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-04)
  У статті розглядається еволюція історичного розвитку поняття числа, його алгебраїчне зображення і розширення на множини цілих, дійсних і комплексних чисел. Приведено прізвища видатних математиків, завдяки яким ми маємо ...
 • Фінансові інструменти майбутнього 

  Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-10)
  З метою аналізу майбутнього кредитних похідних фінансових інструментів проведено дослідження їх ролі у передкризові часи до фінансової і економічної кризи 2008 року. Визначено широке використання похідних фінансових ...
 • Високоякісна еліта як інституційна основа мобілізаційно-інноваційної моделі національної економіки 

  Токар, Володимир Володимирович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-04)
  У статті досліджується мобілізаційно-інноваційна модель національної економіки в контексті викликів сучасного етапу розвитку світової економічної системи. Особлива увага присвячена еліті як компоненту інституційної основи ...
 • Вплив міжнародної фінансово-економічної кризи на європейську та українську вищу освіту 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-19)
  Досліджуються кризові явища, світові виклики в системі вищої освіти. З’ясовується вплив інтернаціоналізації. Обґрунтовується спільність проблем, тенденцій, завдань і цілей, що примушує забувати про національні і регіональні ...
 • Інтеграційні аспекти інноваційного розвитку України в умовах світової фінансової кризи 

  Лиськова, Леся Миколаївна; Lyskova, Lesya; Лыськова, Леся Николаевна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2010-12-25)
  Розглянуто особливості інноваційного розвитку України в умовах фінансових обмежень. Проаналізовано світовий досвід активізації інноваційної діяльності. Запропоновано заходи щодо інтеграції науково-технічної та інноваційної ...
 • Світова фінансова криза та зовнішній борг України 

  Мельник, Олексій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-09)
  У статті розглядаються проблеми впливу, який справляє світова фінансова криза на стан зовнішньої національної заборгованості України.
 • Сучасні тенденції розвитку світового ринку інноваційних продуктів 

  Поручник, Анатолій Михайлович; Чернявська, Олена Іванівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", 2009-12-21)
  У статті досліджено основні характеристики розвитку ринку інноваційних продуктів, його взаємодія з національними інноваційними системами в процесі технологічної глобалізації. Проаналізовано останні тенденції інноваційного ...
 • Моніторинг продуктивності активів промисловості України 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-26)
  Стаття присвячена питанню дослідження продуктивності активів вітчизняних промислових підприємств. Доводиться, що темпи розвитку промислового сектора економіки є наслідком ефективного управління активами саме промислових ...
 • Моделювання впливу метеофакторів на врожайність озимої пшениці 

  Грицюк, П. М. (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-22)
  Робота присвячена побудові регресійних прогнозних моделей врожайності для областей України. В якості регресорів використано місячні значення сум опадів та середньодобових температур. Проведено порівняння точності регресійних ...
 • Стандартизація як історичний етап розвитку бухгалтерського обліку 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-01-11)
  У статті розглянуто передумови та супутні фактори, які спричинили початок етапу стандартизації бухгалтерського обліку.
 • Дефініції у трактуванні автоматизованої роботи обліку 

  Осмятченко, Володимир Олександрович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-11-25)
  У статті розглянуто основні теоретико-методологічні підходи, щодо автоматизованої форми бухгалтерського обліку та розроблено математичні моделі представлення форми АСБО, які дозволили сформулювати вимоги до побудови форми ...
 • Методологія оцінювання рівня відтворення економічних ресурсів обліку 

  Городянська, Лариса Володимирівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-11-30)
  Запропоновано модель відтворення необоротних економічних ресурсів, яка дозволяє проаналізувати сукупність факторів, що впливають на характер зносу їх об’єктів, напрями та форми відтворення. Сформовано методологію оцінювання ...
 • Етичний банківський бізнес та етичні банки 

  Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-25)
  У роботі розглянуто етичні аспекти діяльності сучасних банків. Обґрунтовується диференціація етичного банківсього бізнесу та етичних банків. Розглянуто перспективи впровадження етичного банківництва у вітчизняну банківську ...
 • Методологія комплексного фінансово-економічного аналізу діяльності банку 

  Семениченко, Юлія Костянтинівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-21)
  У статті обґрунтовано організаційно-методичні підходи проведення комплексного аналізу діяльності банків України. В дослідженні розроблено концептуальну схему методології фінансово-економічного аналізу діяльності банку. ...
 • Впорядкування міжбюджетних фінансових потоків 

  Буряченко, Андрій Євгенович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-01-22)
  У статті обґрунтовано важливість приділення уваги таким інструментам бюджетного регулювання, як бюджетні позички та кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів. Здійснено ...

View More