Now showing items 12-31 of 78

  • Еволюція наукових підходів до трактування економічної сутності продуктивності підприємства 

   Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-02)
   Досліджено ґенезу концептуальних підходів до тлумачення сутності та значення продуктивності підприємства, ідентифіковано трансформацію змістовного наповнення цієї дефініції залежно від рівня розвитку економічної системи.
  • Експортний потенціал України на світовому ринку освітніх послуг 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті обґрунтовано концептуальні засади розвитку державної політики підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України на світовому ринку освітніх послуг. Сформульовано заходи щодо формування інфраструктури ...
  • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства 

   Івахненко, Валентин Михайлович; Кириченко, Кирило Геннадійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-17)
   Стаття присвячується експрес-аналізу фінансового стану підприємства. Автори розглядають існуючі в науковій літературі думки з цього приводу і пропонують зосередити увагу на понятті «платоспроможність» як критерії для ...
  • Загрози інноваційно-інвестиційній діяльності в реальному секторі економіки України 

   Токар, Володимир Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
   У статті проаналізовано загрози інноваційно-інвестиційній діяльності в реальному секторі економіки України. Досліджено можливі шляхи координації зусиль держави й приватного капіталу для подолання загроз у контексті ...
  • Застосування VBM вітчизняними страховими компаніями: проблеми та перспективи розвитку 

   Баранов, Андрій Леонідович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14)
   Розглянуто основну суть концепції вартісно-орієнтованого менеджменту та етапи її розвитку, досліджено можливість застосування цієї концепції вітчизняними страховиками з врахуванням специфіки розвитку страхового ринку України ...
  • Застосування методів математичної статистики до аналізу економічних даних 

   Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Лісовська, Валентина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто і проаналізовано важливість застосування математичних та статистичних методів в економіці. Показано, що в умовах сучасної української економіки є потреба у підготовці висококваліфікованого економіста, ...
  • Зміни в структурі споживання як чинник економічної циклічності та розвитку 

   Кудінова, Алевтина Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-20)
   У статті досліджується роль структури особистого споживання в процесах економічного розвитку і циклічності. Пропонується виділяти етапи розвитку економічної системи, що відрізняються характером відносин виробництва і ...
  • Знаходження розміру резерву сировини від встановленого коефіцієнта ризику для меблевого підприємства 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Пастернак, Євген Любомирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті представлена класифікація методів, що використовуються для визначення потреб в сировині на перспективу для ефективного управління матеріальними потоками на меблевому підприємстві. Проаналізовано підприємство ...
  • Капіталізація знань як стратегічного активу підприємства: методологічний аспект 

   Гребешкова, Олена Миколаївна; Шевчук, Наталія Валентинівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   На основі узагальнення теоретичних засад формування та використання інтелектуальних ресурсів задля досягнення поновлюваної відмітності та довгострокової прибутковості сучасних підприємств у статті розкрито концептуальну ...
  • Концептуальні засади визначення банківського обслуговування фізичних осіб 

   Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-05)
   У статті розглянуто авторський концептуальний підхід щодо визначення категорії «банківське обслуговування фізичних осіб» в умовах впливу факторів інформаційно-мережевої економіки. Проаналізовано сучасні теоретичні напрями ...
  • Концептуальні основи управління розвитком персоналу як чинником примноження інтелектуального капіталу 

   Жарінова, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті викладено результати досліджень щодо визначення та обґрунтування процесу управління розвитком персоналу, доведено, що на сьогоднішньому етапі розвитку інтелектуальний капітал перетворюється на головний виробничий ...
  • Концептуалізація управлінського обліку в бюджетних установах України 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012-09-20)
   Стаття присвячена розгляду та формуванню теоретичних основ управлінського обліку в бюджетних установах України.
  • Кредитні інновації банків 

   Диба, В’ячеслав Михайлович; Котковський, Володимир Станіславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Висвітлюються кредитні інновації і напрями інноваційної діяльності комерційних банків у сфері кредитування.
  • Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств 

   Касьянов, Ярослав А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
   Робота присвячена висвітленню аспектів організації маркетингової підтримки інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств. Ефективна та своєчасна реалізація інноваційної складової функціонування та розвитку підприємств ...
  • Маркетингові дослідження та аудит розвитку підприємств 

   Богатирьов, Олександр Ігорович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21)
   У роботі комплексно опрацьовано актуальні аспекти підвищення ефективності маркетингових досліджень і аудиту розвитку підприємств.
  • Межі застосування інституційного підходу в економічній теорії 

   Росецька Ю. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто основні методологічні передумови інституційних теорій. Виділено межі застосування інституційного підходу в економічній теорії.
  • Методи формування системи фінансового контролінгу в страхових організаціях 

   Мурашко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-27)
   У статті розглянуто методи формування системи фінансового контролінгу в страхових організаціях. Досліджено класифікацію витрат суб’єктів підприємництва, особливості формування витрат у страхуванні.
  • Методологічні аспекти оцінки ефективності маркетингових досліджень 

   Федорченко, Андрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто питання розробки практичних підходів та інструментів оцінки ефективності маркетингових досліджень. Запропоновано використання у даному процесі збалансованої системи показників у сфері маркетингу та збуту.
  • Методологічні проблеми визначення предмету нової політичної економії 

   Коваленко, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті обґрунтовується доцільність поєднання політичної економії та інституціоналізму для пошуку адекватних відповідей на виклики часу. Показано зміни у структурі неокласичної економікс та необхідність формування нової ...
  • Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці 

   Гоголь, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-03)
   Досліджено методологію бухгалтерського обліку в системі методології наукового дослідження і пізнання з урахуванням структурних компонентів цілісної системи, взаємодії окремих елементів і визначенням загальнонаукових і ...