Now showing items 20-39 of 78

  • Капіталізація знань як стратегічного активу підприємства: методологічний аспект 

   Гребешкова, Олена Миколаївна; Шевчук, Наталія Валентинівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   На основі узагальнення теоретичних засад формування та використання інтелектуальних ресурсів задля досягнення поновлюваної відмітності та довгострокової прибутковості сучасних підприємств у статті розкрито концептуальну ...
  • Концептуальні засади визначення банківського обслуговування фізичних осіб 

   Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-05)
   У статті розглянуто авторський концептуальний підхід щодо визначення категорії «банківське обслуговування фізичних осіб» в умовах впливу факторів інформаційно-мережевої економіки. Проаналізовано сучасні теоретичні напрями ...
  • Концептуальні основи управління розвитком персоналу як чинником примноження інтелектуального капіталу 

   Жарінова, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті викладено результати досліджень щодо визначення та обґрунтування процесу управління розвитком персоналу, доведено, що на сьогоднішньому етапі розвитку інтелектуальний капітал перетворюється на головний виробничий ...
  • Концептуалізація управлінського обліку в бюджетних установах України 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012-09-20)
   Стаття присвячена розгляду та формуванню теоретичних основ управлінського обліку в бюджетних установах України.
  • Кредитні інновації банків 

   Диба, В’ячеслав Михайлович; Котковський, Володимир Станіславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Висвітлюються кредитні інновації і напрями інноваційної діяльності комерційних банків у сфері кредитування.
  • Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств 

   Касьянов, Ярослав А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
   Робота присвячена висвітленню аспектів організації маркетингової підтримки інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств. Ефективна та своєчасна реалізація інноваційної складової функціонування та розвитку підприємств ...
  • Маркетингові дослідження та аудит розвитку підприємств 

   Богатирьов, Олександр Ігорович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21)
   У роботі комплексно опрацьовано актуальні аспекти підвищення ефективності маркетингових досліджень і аудиту розвитку підприємств.
  • Межі застосування інституційного підходу в економічній теорії 

   Росецька Ю. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто основні методологічні передумови інституційних теорій. Виділено межі застосування інституційного підходу в економічній теорії.
  • Методи формування системи фінансового контролінгу в страхових організаціях 

   Мурашко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-27)
   У статті розглянуто методи формування системи фінансового контролінгу в страхових організаціях. Досліджено класифікацію витрат суб’єктів підприємництва, особливості формування витрат у страхуванні.
  • Методологічні аспекти оцінки ефективності маркетингових досліджень 

   Федорченко, Андрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто питання розробки практичних підходів та інструментів оцінки ефективності маркетингових досліджень. Запропоновано використання у даному процесі збалансованої системи показників у сфері маркетингу та збуту.
  • Методологічні проблеми визначення предмету нової політичної економії 

   Коваленко, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті обґрунтовується доцільність поєднання політичної економії та інституціоналізму для пошуку адекватних відповідей на виклики часу. Показано зміни у структурі неокласичної економікс та необхідність формування нової ...
  • Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці 

   Гоголь, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-03)
   Досліджено методологію бухгалтерського обліку в системі методології наукового дослідження і пізнання з урахуванням структурних компонентів цілісної системи, взаємодії окремих елементів і визначенням загальнонаукових і ...
  • Методологія вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу: світовий досвід та його адаптація в Україні 

   Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Anatoliy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті проведено аналіз найпоширеніших методологічних підходів і практичних моделей вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу; розкриваються переваги та недоліки систем індикаторів інтелектуального ...
  • Методологія дослідження системних трансформацій та їх впливу на розвиток аграрних відносин 

   Кирилюк, Євген Миколайович; Kyrylyuk, Yevgen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Обґрунтовано методологічні аспекти дослідження системних трансформацій та їх впливу на розвиток аграрних відносин. Виявлено особливості та недоліки теоретико-методологічних підходів до аналізу трансформаційних процесів. ...
  • Модель та генетичний алгоритм визначення оптимальних транспортних маршрутів для портових операторів 

   Ситник, Ніна Василівна; Черненко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто сукупність методів, що можуть бути використані при розв’язанні оптимізаційних задач, зокрема, задачі визначення оптимальних транспортних маршрутів для портового оператора, встановлено неефективність ...
  • Моделювання адаптивних механізмів і процесів в економіці 

   Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розкривається сутність адаптивної нелінійної економіки, сформульовано поняття адаптивного економічного механізму. Означено ключові концепти адаптивного економіко-математичного моделювання динаміки, а саме: адаптивна ...
  • Моделювання та управління розвитком малого підприємництва 

   Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Піскунова, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Представлено концепцію моделювання функціонування малих підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища та розвитку малого підприємництва в регіонах України з метою підвищення ефективності управління розвитком ...
  • Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання 

   Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolovа, T. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Досліджено мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання, а також підходи до визначення причин, через які компанії вирішують об’єднати свою діяльність. Аналізуються основні мотиви злиття та поглинання компаній на ...
  • Міграційна політика держав світу та її ефективність 

   Ольшевська, Ірина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
   Стаття присвячена дослідженню ефективності сучасних засобів регулювання міжнародних міграційних процесів на різних рівнях.
  • Наукові засади управління районоформуванням 

   Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, Mykola; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oksana; Ольшанская, Александра Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті проаналізовано методологічні основи формування економічних районів. Визначені основні проблеми створення ефективної регіональної моделі господарства в умовах ринково-глобалізаційного економічного простору. ...