Now showing items 48-67 of 78

  • Особливості маркетингу послуг фінансових, логістичних, туристичних, будівельних, торговельних, освітніх, медичних та інфраструктурних компаній 

   Шафалюк, Олександр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-16)
   Стаття присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів щодо розвитку системи маркетингу на ринку послуг. У роботі обґрунтовано роль і значення маркетингу послуг; систематизовано в межах окремих ...
  • Оцінювання інвестиційної привабливості неоднорідних суб’єктів господарювання 

   Великоіваненко, Галина Іванівна; Мамонова, Катерина Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Стаття присвячена проблемі оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Зокрема, авторами розроблено комплекс моделей оцінювання інвестиційної привабливості, що ґрунтується ...
  • Податок на прибуток страховиків: шляхи вдосконалення 

   Гаманкова, Ольга Олексіївна; Хлівний, Володимир Кирилович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті йдеться про розвиток та вдосконалення системи оподаткування страхових компаній податком на прибуток в Україні; проаналізовано проблеми чинного порядку оподаткування страховиків податком на прибуток і розглянуто ...
  • Предмет соціальної безпеки 

   Ніколаєв, Євген Борисович; Nikolajev, Evgen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Соціальна безпека дістає все більшого визнання як особливий інструмент аналізу суспільних процесів й стану соціальної сфери. Дослідники по-різному бачать зміст і предмет цієї концепції. Спроби узагальнити ці погляди ...
  • Принципи стратегічного маркетингу 

   Куденко, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті на основі узагальнення дискусійних моментів наукової літератури визначено й обґрунтовано принципи стратегічного маркетингу як науки і як різновиду практичної діяльності підприємства.
  • Продаж товарів у кредит: правовий і податковий аспекти 

   Алексеєнко, Максим Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті досліджено особливості процедури споживчого кредитування населення.
  • Ризики в управлінні фінансовою безпекою підприємства 

   Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila; Бєгун, Анатолій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті досліджено основні чинники та види фінансових ризиків, їхній вплив на фінансову безпеку підприємства. Встановлено, що своєчасність ідентифікації, правильна оцінка та використання заходів зниження рівня ризику ...
  • Ринок цінних паперів: сутність і стан 

   Диба, Олександр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-07)
   Розглянуто сутність і особливості становлення вітчизняного ринку цінних паперів.
  • Розвиток технологій бюджетного менеджменту 

   Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Сущенко, Олександр Миколайович; Suschemko, Olexandr (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Окреслено теоретичні засади технологій сучасного бюджетного менеджменту з огляду на його значення у вирішенні фінансових проблем країн з ринковою економікою.
  • Роль фондового ринку в системі інвестиційної безпеки 

   Кириленко, Володимир Іванович; Чернобаєв, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розкрито особливості національного фондового ринку і виявлені фактори, які негативно впливають на формування інвестиційної безпеки і створюють загрози економічній безпеці країни.
  • Систематизація видів аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті узагальнено підходи до класифікації видів економічного аналізу, що наводяться сучасними науковцями. Запропоновано новий підхід до класифікації аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької ...
  • Системні підходи у забезпеченні економічної безпеки підприємств 

   Федонін, Олексій Сергійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
   Статтю присвячено розв’язанню теоретичних і методичних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств. Опрацьовано можливості застосування базису системної методології.
  • Системні підходи у технологіях моніторингу в маркетингових системах управління запасами 

   Сметанюк, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-09)
   У статті розглянуто можливості вдосконалення методології маркетингового моніторингу на базі принципів системності. На прикладі сфери управління запасами проаналізовано проблеми та варіанти запровадження кращих приктик у ...
  • Становлення та розвиток бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва 

   Олійник, Яна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-18)
   У статті досліджено етапи формування регламенту національної системи бухгалтерського обліку сектору малого бізнесу в Україні та здійснена спроба визначити головні чинники, які впливають на розвиток системи бухгалтерського ...
  • Стратегічний процес на підприємстві в контексті теорії стратегії 

   Востряков, Олександр Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28)
   На основі узагальнення концептуальних засад теорії стратегії та сучасного стратегічного менеджменту у статті розкрито суть, місце і роль стратегічного процесу на підприємстві як системної концепції, що визначає спрямований ...
  • Стратегії розвитку та управління активами посередницьких підприємств 

   Олексюк, Олексій Іванович; Дима, Олександр Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14)
   У статті досліджено особливості формування і реалізації стратегій розвитку та системного управління активами посередницьких підприємств.
  • Сучасна етимологія теоретичної основи розвитку підприємства 

   Клименко, Світлана Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-15)
   У роботі досліджено трактування категорії «розвиток підприємства». Розглянуто співвідношення понять «розвиток», «зростання», «функціонування», «удосконалення». Надано опис базових концепцій розвитку підприємства. Наведено ...
  • Сучасна концепція міжнародних торговельних суперечок 

   Гордєєва, Тамара Федорівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
   На тлі паритетного співіснування множини термінів для ідентифікації протиріч у міжнародній торгівлі проведено їх розмежування за критерієм ступеня інтенсивності. Сформовано концептуальні засади дослідження міжнародних ...
  • Сучасні підходи у методології пізнання сутності закономірностей і тенденцій розвитку економічних систем 

   Зайцев, Юрій Кузьмич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-18)
   У статті досліджено причини виникнення, принципи формування та основні ознаки сучасної методологічної парадигми аналізу економічних систем, розкриваються сутність, зміст і функції поняття «підхід» у методології досліджень, ...
  • Сучасні підходи управління знаннями 

   Антошкіна, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   В статті відображаються сучасні підходи в області управління знаннями на основі онтологічного підходу. Подано обгрунтування необхідності застосування онтологічного підходу при розробці архітектури бази знань підприємства.