Останні додані

 • Інтеграція системи сприяння зайнятості випускників у соціальний капітал вищого навчального закладу 

  Кир’янова, Олена Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01)
  У статті визначено систему сприяння зайнятості випускників як невід’ємний елемент соціального капіталу вищого навчального закладу, розглянуто основні переваги соціального капіталу освітньої установи як ресурсу допомоги ...
 • Сучасний стан ринку освітніх послуг 

  Лавриненко, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10)
  У статті проаналізовано специфіку проблем взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг, визначено напрями підвищення конкурентоспроможності випускників за рахунок забезпечення відповідності якості освіти вимогам роботодавців.
 • Фрілансери на ринку праці України: гнучкі моделі зайнятості 

  Гук, Л. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-31)
  Стаття присвячена дослідженню проблеми впливу інформаційних технологій на трансформацію зайнятості в Україні. Розглянуто розвиток нових гнучких форм зайнятості, створення нових робочих місць у сфері фріланса. Визначені ...
 • Гендерна мобільність на ринку праці 

  Галустян, Ю. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
  Статтю присвячено аналізу гендерних особливостей трудової мобільності на ринку праці, визначаються чинники, які впливають на формування потоків трудової мобільності. Охарактеризовано причини економічної, територіальної та ...
 • Роль податку на доходи фізичних осіб у зниженні майнового розшарування населення 

  Близнюк, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-09)
  У статті розглянуто фіскальну ефективність та соціальну справедливість податку на доходи фізичних осіб; обґрунтовано повернення до прогресивного оподаткування. Наведено розрахунки очікуваного майнового розшарування населення
 • Психологічні аспекти ділового спілкування в контексті забезпечення ефективної діяльності персоналу 

  Шушпанов, П. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-28)
  У статті здійснено узагальнення психологічних складових ділового управлінського спілкування, розглядаються психологічні особливості ділових взаємовідносин управлінського персоналу з працівниками, проаналізовано комунікаційні ...
 • Статистичне вимірювання гідної праці як передумови стабільного соціально-економічного розвитку країни 

  Нестеренко, В. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
  Стаття присвячена вимірюванню гідної праці в Україні, як головної характеристики відповідності умов праці міжнародним нормам і стандартам та передумови гарантії стабільності на ринку праці в країні та її стабільного ...
 • Оптимізація структури органів державної служби зайнятості у м. Києві 

  Мельник, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-09)
  У статті обґрунтовано доцільність та розроблені концептуальні засади оптимізації організаційної структури міської служби зайнятості.
 • Концепція ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу 

  Штундер, І. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12)
  У статті представлена позиція автора щодо умов, можливостей, способів формування ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу. Робиться особливий акцент на взаємозв’язок освіти, науки та підприємницького сектора в ...
 • Національний фактор у розвитку персоналу міжнародних організацій 

  Шилець, О. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-15)
  У статті розглядаються проблеми розвитку персоналу інтернаціональних організацій, аспекти оцінки діяльності працівників і вибір оцінних критеріїв з урахуванням національного фактору. Запропоновано заходи щодо розвитку ...
 • Обгрунтування мотиваційного механізму формування інтелектуального капіталу 

  Чумаченко, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-24)
  У статті визначено особливості мотиваційного механізму формування людського, структурного та ринкового капіталів, як складових інтелектуального капіталу. Визначено основні мотиви та стимули, які відіграють вирішальну роль ...
 • Урахування конфліктів при управлінні персоналом організацій 

  Червінська, Тетяна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18)
  У статті визначено основні причини, наслідки та недоліки конфліктних ситуацій в організаціях. На практичних прикладах проаналізовано ставлення персоналу до конфліктів. Запропоновано методологічні підходи до обґрунтування ...
 • Колективно-договірне регулювання розвитку персоналу 

  Харабуга, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01)
  У статті проведено порівняльний аналіз змісту колективних договорів промислових підприємств Донецької області. Здійснено групування основних положень, пов’язаних із покращанням якісних рис трудового потенціалу за основними ...
 • Інституціональна пастка: моделювання ринку праці в Україні 

  Филиппова, І. Г.; Балахнін, Г. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01)
  Різниця між фактичною ставкою заробітної платні в Україні і таким її значенням, при якому забезпечується позитивний приріст населення працездатного віку є інституційною пасткою, що приводить у дію механізм демографічної пастки.
 • Качество трудовой жизни как условие инновационного развития 

  Федченко, А. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-09)
  Инновационные процессы в социально-трудовой сфере влияют на качество трудовой жизни. Этому способствуют кластеры базисных инноваций, имеющие межотраслевой характер. Исследование внутренних и внешних факторов качества ...
 • Інвестування і ринок праці в Україні в умовах кризи 

  Федоренко, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-29)
  У статті викладено основні напрями розвитку економіки, удосконалення ринку праці в Україні на базі євроінтеграції. Головна увага приділена інвестиційним процесам як головного напряму підвищення ефективності економіки.
 • Пропозиції щодо вибору раціонального варіанту системи вдосконалення трудових процесів 

  Твердушка, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10)
  У статті пропонується для вибору системи вдосконалення трудових процесів використання методу аналізу ієрархій. Обґрунтовано кількість рівнів ієрархій. Наведено порядок оброблення матриць парних порівнянь на кожному рівні.
 • Україна: моделі економічного зростання 

  Сумцов, В. Г.; Филиппова, І. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-04)
  Збалансоване економічне зростання в Україні представляє серйозну проблему зважаючи на негативну динаміку чисельності трудових ресурсів і високого ступеня зносу основних засобів в базових галузях промисловості. У статті ...
 • Сучасний стан та проблеми розвитку трудового потенціалу України в умовах фінансово-економічної кризи 

  Соколов, Д. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22)
  У статті визначено сучасний стан проблем розвитку трудового потенціалу регіонів України в умовах фінансово-економічної кризи та запропоновані рекомендацій щодо їх вирішення.
 • Роль соціального партнерства у вирішенні проблем оплати праці 

  Слівінська, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18)
  У статті досліджено та визначено роль профспілкових організацій як суб’єктів соціального партнерства у захисті інтересів найманих працівників та у вирішенні проблем оплати праці. Розроблено заходи щодо активізації діяльності ...

Переглянути більше