Recent Submissions

 • Механізм трансформації загальнообов’язкового пенсійного страхування 

  Шишкіна, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-11)
  Доведена необхідність проведення реформи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Запропоновано механізм трансформації загальнообов’язкової складової пенсійної системи. Визначено індивідуальні ставки ...
 • Оцінка результативності процесів забезпечення зайнятості (інституціональний підхід) 

  Шейгас, І. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-27)
  Для розгляду питань, пов’язаних з ринком праці та процесами зайнятості крізь призму інституціональної теорії та подальшим їх результативним вирішенням необхідно напрацювати практичну базу оцінки функціонування інституціональних ...
 • HR-метрики як індикатор ефективності управління персоналом: особливості застосування в сучасних умовах 

  Шевченко, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18)
  У статті визначено основні причини, переваги та недоліки застосування організаціями HR-метрик у сфері управління персоналом, розглянуто групи HR-метрик,критерії їх вибору, методичні підходи до обгрунтування оптимального ...
 • Концептуальні підходи до розвитку системи управління персоналом у контексті загального управління якістю 

  Швець, І. Б.; Коваленко, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18)
  Визначено необхідність забезпечення взаємозв’язку елементів системи управління персоналом і принципів управління якістю у відповідності до міжнародних стандартів якості. Запропонована класифікація принципів управління ...
 • Сучасні проблеми соціально-трудової міграції Донецької області 

  Шаульська, Л. В.; Якимова, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-21)
  В статті досліджено сучасні проблеми трудової міграції Донецької області, висвітлено специфіку міграції, негативні та позитивні тенденції цього процесу. На основі проведеного аналізу запропоновано рекомендації щодо вирішення ...
 • Оценка использования социального потенциала на пути достижения устойчивого развития 

  Шамилева, Л. Л.; Белорусова, М. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-05)
  У статті на основі методу багатовимірних оцінок досліджується питання збалансованості соціальних чинників на шляху досягнення сталого розвитку в Україні. Представлена авторська аргументація використання даного підходу, а ...
 • Систематизація проблем сучасної молоді при реалізації права на працю 

  Черноіванова, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-24)
  У статті сформовано та систематизовано основні проблеми з якими стикається сучасна молодь при реалізації права на працю. Наведено заходи розвитку освіти, посилення прагнення молоді до активної зайнятості та вдосконалення ...
 • Системний підхід до формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі 

  Цісецький, О. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17)
  Стаття присвячена питанням соціально-психологічного клімату в колективі. Визначено основні складові для здійснення системного підходу до формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі. ...
 • Організація заробітної плати працівників бюджетної сфери: проблеми, напрями удосконалення 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-20)
  У статті розглянуто основні проблеми матеріальної мотивації та організації заробітної плати, недоліки ЄТС, яка застосовується для оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери. На основі виявлених недоліків ...
 • Вплив зовнішнього середовища на мотивацію праці у роздрібній торгівлі споживчої кооперації України 

  Тужилкіна, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-08)
  Стаття присвячена проблемі впливу зовнішнього середовища на економічний стан системи споживчої кооперації, на формування та реалізацію трудового потенціалу системи та роздрібної торгівлі, як провідної галузі, на мотивацію ...
 • Розвиток теоретичних засад оцінювання людського капіталу 

  Трофімчук, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01)
  Розглянуто та систематизовано методи оцінювання вартості людського капіталу згідно поділу їх на експертні та статистичні. Зазначено можливості їх практичного застосування. Запропоновано використання авторського методу ...
 • Теоретико-прикладні аспекти забезпечення кадрами робітничих професій промислових підприємств України 

  Ткачук, В. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-05)
  Досліджено теоретико-прикладні аспекти забезпечення робітничими кадрами підприємств промисловості. Розглянуто питання відповідності сучасних тенденцій ринків праці та професійно-технічної освіти стану кадрового забезпечення ...
 • Вплив підвищення пенсійного віку на ринок праці 

  Ткаченко, Л. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-25)
  Підвищення пенсійного віку є одним з найефективніших заходів реформування пенсійної системи в умовах старіння населення. Проведене дослідження доводить переважання позитивних ефектів цього заходу для розвитку ринку праці. ...
 • Соціальний розвиток поселень як основа формування соціальної політики в регіоні 

  Ткач, І. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22)
  У статті досліджено сучасний стан соціального розвитку поселень регіону, здійснено порівняння індикаторів соціального розвитку із загальнодержавними, наведено основні напрями соціальної політики, що необхідні для покращення ...
 • Миграционный климат страны (региона): сущность понятия и методический подход к оценке 

  Тимошенко, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10)
  Статья посвящена вопросам оценки совокупности условий для миграции трудовых ресурсов.
 • Теоретичні питання державного регулювання ринку праці України та її регіонів 

  Терон, І. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-29)
  У статті обгрунтовано суб’єктну базу державного регулювання ринку праці; в контексті основних концепцій ринкового макроекономічного регулювання, визначено основні функції та принципи державного впливу на розвиток ринку ...
 • Вибір компетенцій HR-менеджера відповідно до загальної стратегії організації 

  Столярук, Христина Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
  В статті проаналізовано сучасну роль менеджера з персоналу в стратегічному управлінні підприємством, визначено компетенції, якими має володіти HR-менеджер відповідно до вибору організацією однієї із стратегій: динамічного ...
 • Проблеми організації профорієнтаційної роботи в Україні та перспективи її розвитку 

  Хромов, М. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-29)
  У статті виконано аналіз існуючої системи професійної орієнтації населення та досліджено її вплив на формування характеристик якості робочої сили. Запропоновані напрями реформування та перспективи розвитку профорієнтаційної ...
 • Менеджмент знань крізь призму синергетики 

  Хитра, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-04)
  У статті розглянуто синергетичні властивості процесу генерації знань. Визначено характер синергетичної взаємодії інформаційного, енергетичного та матеріально-речовинного вимірів інформаційної економіки. Доведено можливість ...
 • Основні напрями підвищення ефективності праці в період кризи 

  Турчина, Валентина Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-25)
  На основі аналізу проблем в управлінні ефективністю праці та господарською діяльністю підприємств запропоновано методи організаційного характеру та напрями вдосконалення механізму управління ефективністю праці, а також ...

View More