Recent Submissions

 • Влада в організації господарської системи 

  Волкова, Олена Михайлівна; Volkova, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01)
  У статті здійснено спробу відображення влади з позицій цивілізаційної парадигми. Розглянуто роль влади в організації господарської системи шляхом формування цілісної системи економічних інститутів.
 • Модель взаємоузгодження складових сукупного попиту як інструмент державного коригування шоків 

  Ремізова, І. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-26)
  У статті досліджено варіанти коригування шоків сукупного попиту з метою досягнення макроекономічної збалансованості. Побудовано модель взаємоузгодження складових сукупного попиту та на її основі складений баланс заощаджень ...
 • Застосування методів математичної статистики до аналізу економічних даних 

  Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Лісовська, Валентина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-16)
  У статті розглянуто і проаналізовано важливість застосування математичних і статистичних методів в економіці. Показано, що в умовах сучасної української економіки є потреба у підготовці висококваліфікованого економіста, ...
 • Дослідження глобальної стійкості нерухомої точки моделі ділового циклу 

  Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-30)
  У публікації розглядається нелінійна модель ділового циклу, яка описується різницевим рівнянням Ріккера з запізненням. Досліджується проблема побудови області глобальної стійкості рівняння Ріккера та даної моделі.
 • Вплив якості продукції що виробляється на розвиток малого підприємства 

  Піскунова, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-21)
  Розроблено модель динаміки малого підприємства у дискретному часі. Модель дозволяє досліджувати вплив на розвиток підприємства якості продукції, що виробляється, від якої залежить рівень цін на продукцію підприємства. ...
 • Дослідження виробничих функцій комплексної змінної 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Мельник, Ольга Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-06)
  У статті розглядається історичний розвиток комплексних чисел і пропонується дослідження виробничих функцій за допомогою представлення у вигляді функцій комплексних змінних. Для демонстрації деяких прикладів використано ...
 • Збалансована система показників в інформаційно-аналітичному управлінні діяльністю підприємства 

  Самборський, Олександр Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-30)
  Система збалансованих показників є одним із компонентів інформаційно-аналітичних систем бізнес-аналізу, що забезпечує результативність, повноту та контроль за діючою стратегією, а в поєднанні з інформаційними моделями може ...
 • Міжнародна практика відображення суб’єктами державного сектору в бухгалтерському обліку курсових різниць 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-02)
  У статті представлено практику відображення суб’єктами державного сектору в бухгалтерському обліку курсових різниць відповідно до МСБОДС 4 «Вплив змін курсових різниць».
 • Вплив професійних ризиків бухгалтера на стан економічної безпеки підприємства 

  Гнилицька, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-23)
  Стаття присвячена дослідженню організаційних аспектів бухгалтерського обліку (в частині роботи облікового персоналу) та обґрунтуванню доцільності інтеграції в облікову систему спеціальних методів перевірки, властивих ...
 • Калькуляційні системи як елемент оперативного і стратегічного контролю 

  Одінцова, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-20)
  Розглянуто сутність, види та принципи побудови калькуляційних систем, що забезпечують співвіднесення витрат з їх носіями з метою інформаційного забезпечення процесу управління та здійснення функцій їх планування, обліку, ...
 • Методичні та організаційні аспекти оцінки суттєвості при аудиті фінансової звітності 

  Кудрицький, Богдан Валерійович; Kudritskyj, Bogdan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12)
  У статті розглядається міжнародний досвід оцінки суттєвості та даються пропозиції щодо методичних та організаційних аспектів у сфері кількісної та якісної оцінки суттєвості викривлень, як на рівні фінансової звітності в ...
 • Формування облікової політики підприємств з урахуванням вимог податкового законодавства 

  Олійник, Яна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-20)
  У статті здійсненна постановка проблеми формалізації та порядку розкриття в обліковій політиці підприємств — платників податків методики і організації обліку розрахунків з бюджетом при оподаткуванні діяльності та запропоновано ...
 • Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку суб’єкта реального сектору економіки у процедурі банкрутства — мирової угоди 

  Іванова, Людмила Борисівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-06)
  Досліджено нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку суб’єктів реального сектора економіки в антикризовому управлінні на одному з етапів відновлювання платоспроможності — мирової угоди. Детально розглянуто ...
 • Стабілізуючі та дестабілізуючі фактори зміцнення фіскальної ролі особистого прибуткового податку в Україні 

  Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12)
  У статті зазначено визначальні чинники, що впливають на податкові надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджету; обґрунтовано доцільність аналізу факторів зміцнення фіскальної ролі особистого прибуткового ...
 • Зарубіжна практика оподаткування в аграрному секторі 

  Іваськo, Інна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-13)
  У статті проведений порівняльний аналіз спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, які запроваджені в Україні, Росії та Білорусі. Виявлено недоліки цих режимів та наведено пропозиції щодо ...
 • Визначення оптимальної суми підкріплення готівкою точки обслуговування комерційного банку 

  Іващенко, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01)
  У статті розглядається можливість і переваги управління готівковими грошовими потоками банку на прикладі розрахунку оптимальної суми підкріплення каси банкомата готівкою з використанням моделі керування запасами Уілсона.
 • Аналіз динаміки податкових надходжень до бюджету Тернопільської області 

  Бойко, Ю. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-17)
  У статті проведено статистичний аналіз динаміки податкових надходжень до бюджетів Тернопільської області. Розраховано коефіцієнт еластичності платежів відносно ВРП і надходжень до Державного та місцевого бюджету відносно ...
 • Суть і значення дистанційного банківського обслуговування в міжнародному електронному бізнесі: в контексті розвитку новітніх інструментів банківської системи України 

  Чумак, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-11)
  Використання новітніх технологій дистанційного банківського обслуговування розвантажить банківські офіси, забезпечить банки висококваліфікованими кадрами, знизить вартість і розширить часові та географічні кордони проведення ...
 • Експериментальний метод визначення динаміки відсоткової ставки 

  Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-15)
  Проведена класифікація моделей визначення ціни похідних фінансових інструментів (ПФІ) з використанням відсоткової ставки. На основі запропонованого експериментального методу побудована середньострокова динаміка відсоткової ...
 • Реалізація фіскальної функції податку на прибуток підприємств в Україні 

  Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Марченко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-05)
  У статті розглянуто основні проблеми реалізації фіскальної функції податку на прибуток підприємств, визначено його роль у податковому стимулюванні економіки, запропоновано окремі стратегічні напрямки вдосконалення податкової ...

View More