Now showing items 15-34 of 60

  • Класифікація здатностей підприємства 

   Малярчук, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті запропоновано класифікацію здатностей підприємства за такими критеріями: способом адаптації, критерієм часу (виміру), джерелом та рівнем виникнення. Здійснено спробу визначення адаптаційних здатностей підприємства.
  • Класифікація суб’єктів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 

   Дорошенко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Наведено обґрунтування розподілу суб’єктів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ відповідно до їх повноважень.
  • Концептуальні підходи до розуміння сутності торговельно-економічної глобалізації 

   Лахно, С. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті запропоновано авторське визначення торговельно-економічної глобалізації. Представлено характеристику принципових положень та особливостей цього процесу. Описано процеси, в яких виражається торговельно-економічна ...
  • Концепція аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядаються основні концептуальні підходи до розуміння природи аналізу та аналітики управління підприємницькою діяльністю. Запропоновано новий підхід до формування системи аналітичного забезпечення управління ...
  • Концепція управління витратами підприємств в ринковій економіці ХХІ ст. 

   Дутчак, Р. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Дана стаття присвячена питанням удосконалення теорії управління витратами підприємств. У статті розглянуто основні аспекти розвитку ринкової економіки в ХХІ ст. Визначено недоліки теорії управління витратами. Автором ...
  • Менеджмент та державне управління правоохоронною діяльністю 

   Клименюк, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті наведено важливі теоретичні положення теорії менеджменту та рекомендації щодо можливості їх використання в системах державного управління правоохоронною діяльністю.
  • Метод стратегічної карти зовнішнього середовища як аналітичний інструмент 

   Паздрій, Віталій Ярославович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто новий авторський інструмент стратегічного аналізу — метод стратегічної карти зовнішнього середовища. Описано алгоритм, особливості та умови використання даного методу.
  • Методи моніторингу ринку банківських продуктів 

   Бортніков, П. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-21)
   Розкриваються підходи до моніторингу цінових пропозицій банків, наводиться порівняння процентної політики українських банків у розрізі кредитних та депозитних продуктів, характеризуються розбіжності між ставками за продуктами ...
  • Методика дослідження міжнародної економічної інтеграції 

   Процюк, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У даній статті відображено основні показники, розроблені для визначення міжнародної економічної інтеграції. Показники базуються на методах аналізу мережі та обміні потоками серед світовими економічними системами. Аналізується ...
  • Методичні підходи до визначення економічної ефективності державних інвестицій 

   Шиян, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті схарактеризовано методику оцінки ефективності інвестиційних проектів на основі розрахунку приведених витрат, намагається обґрунтувати можливості застосування в ринкових умовах зазначеної методики.
  • Методичні підходи щодо характеристики чинників формування та використання людського капіталу підприємств 

   Лисак, В. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Якщо в індустріальній економіці головною продуктивною силою був фізичний капітал, накопичений у засобах виробництва, то в постіндустріальній економіці головною продуктивною силою стають нагромаджені знання та інформація, ...
  • Моделювання системи ключових показників ефективності діяльності організації 

   Гордієнко, Ірина Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто проблеми побудови системи ключових показників ефективності діяльності організації. Запропоновано модель математичної оптимізації ключових показників ефективності. з нечіткими обмеженнями.
  • Оптимізація банківської системи України в контексті посткризової мобілізаційно-інноваційної моделі 

   Токар, Володимир Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджено посткризову мобілізаційно-інноваційну модель економіки України. Основну увага у присвячено інституційній оптимізації національної банківської системи.
  • Організаційно-економічний механізм державної підтримки підприємств малого бізнесу в умовах світової економічної кризи 

   Рибчак, В. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджено умови функціонування підприємств малого бізнесу в умовах світової економічної кризи. Основну увагу приділено сучасним тенденціям розвитку малого підприємництва. У статті розглянуто основні етапи побудови ...
  • Організація контролю на підприємствах 

   Ісай, Оксана Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми організації контролю на підприємствах. Запропоновано пакет документів, який є необхідною умовою ефективної діяльності служби внутрішньо-господарського контролю та ...
  • Організація управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди 

   Дутчак, Р. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Дана стаття присвячена питанням удосконалення організації управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди. У статті розглянуто основні аспекти резервів ефективності управлінського обліку витрат. ...
  • Особливості формування системи глобального менеджменту в умовах глобалізації світової економіки 

   Бобокал (Сергієнко), Марія Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-19)
   У статті висвітлено характерні особливості сучасного етапу глобалізації світової економіки з урахуванням зростаючого впливу ранснаціоналізації виробництва, а також розглянуто систему глобального менеджменту як невід’ємну ...
  • Передумови розвитку маркетингу в банках України 

   Кириченко, А. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Успіхи в розвитку ринку банківських послуг для вітчизняних банків неможливі без розв’язання проблем організації маркетингової роботи банку, зміст і цілі якої істотно змінюються під впливом швидкого посилення конкуренції, ...
  • Передумови структурних перетворень економіки України 

   Омельченко, Роман Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається сучасна ситуація в українській економіці і завдання відновлення економічного зростання та обґрунтовується необхідність активізації структурних перетворень національної економіки.
  • Перспективи інноваційного розвитку підприємств спиртової промисловості 

   Коткова, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-01)
   Істотним «гальмом» на шляху інноваційного розвитку галузі є великий дефіцит бюджетного фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ, що повинні забезпечувати науково-технологічний супровід глибоких ...