Now showing items 44-63 of 66

  • Світова фінансова криза як індикатор необхідності переходу до нової світової валютної системи 

   Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У даній статті обгрунтовано неможливість інерційного розвитку світових валютно-фінансових відносин у межах Ямайської валютної системи.
  • Системи підтримки прийняття рішень та експертні системи: історія, зміст, перспективи 

   Білоус, Є. Є.; Bilous E. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У даній статті наголошується на проблемах, які виникають під час використання технологій управління. Здійснено огляд історичного розвитку двох типів інформаційних систем — систем підтримки прийняття рішень та експертних ...
  • Соціальна держава в Україні та проблема подолання бідності 

   Мудренок, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-10)
   У статті розглянуто проблему бідності та становлення соціальної держави в Україні.
  • Статистичне оцінювання та прогнозування середнього рівня заробітної плати в Україні 

   Луняк, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглянуто питання статистичного оцінювання середнього рівня заробітної плати в Україні та її регіонах. Застосовано методи прогнозування для визначення очікуваного рівня заробітної плати в регіональному розрізі.
  • Стратегічний маркетинговий план як складова стратегічного управління підприємством 

   Стефанишин, В’ячеслав Я. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У даній статті розглядається сутність стратегічного маркетингового управління та описуються процеси розробки маркетингового стратегічного плану. В матеріалі визначено термінологію поняття «стратегія», викладено принципи ...
  • Сучасні аспекти дослідження змісту поняття «інвестиційний ризик» 

   Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті досліджено сутність економічної глобалізації, виокремлено її основні суперечності, позитивні та негативні прояви на соціально-економічний розвиток країн, що розвиваються. Проаналізовано наукові підходи вітчизняних ...
  • Сучасні міграційні виклики для України 

   Ольшевська, Ірина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Стаття присвячена дослідженню впливу міграційних процесів на соціально-економічний розвиток та ринок праці в Україні.
  • Сучасні підходи управління знаннями на основі онтологічного інжинірингу 

   Антошкіна, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-26)
   У статті відображаються сучасні підходи в області управління знаннями на основі онтологічного підходу. Подано обгрунтування необхідності застосування онтологічного підходу при розробці архітектури бази знань підприємства.
  • Тенденції економічної безпеки країни в системі СОТ 

   Муталiмов, В. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   З вступом країни в СОТ найбільш актуальною стає проблема забезпечення економічної безпеки країни. Для оцінки ефективної участі в системі СОТ, наведені позиції України та Росії в міжнародних рейтингах.
  • Теоретичні аспекти формування глобального ринку послуг 

   Руденко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті проаналізовано сутність послуг з точок зору різних науковців, сформульовано авторське визначення цієї категорії. Розглянуто класифікацію послуг за різними критеріями, переваги та недоліки кожної із систем. ...
  • Теорія дистанційного роздрібного банкінгу: класичні та новаторські концепції 

   Шалига, Т. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Інноваційні технології у банківництві формують прецедент для зміни поглядів на концептуальні засади теорії банківської справи. У статті досліджено основоположні категорії традиційного банкінгу та запропоновано їх актуалізацію ...
  • Типи фінансової стійкості для компаній із значними обсягами запасів відповідно до виду їх діяльності (зовнішній фінансовий аналіз) 

   Лахтіонова, Людмила Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розглянуто думки вчених-аналітиків стосовно типів фінансової стійкості суб’єктів господарювання у внутрішньому та зовнішньому фінансовому аналізі, надана критична оцінка різним точкам зору з цього питання. Запропоновані ...
  • Трансформація системи вищої освіти: передумови та вимоги 

   Куклін, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті визначено передумови та вимоги до трансформації системи вищої освіти відповідно до запитів сучасності. Автором зроблено наголос на доцільності створення інтегрованих корпоративних структур в освіті. Автор доходить ...
  • Удосконалення процедур оцінки ефективності здійснених прямих інвестицій 

   Алаторських, М. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті обґрунтовано необхідність здійснення прямого іноземного інвестування транснаціональними корпораціями, удосконалення процедур прийняття управлінських рішень про пряме іноземне інвестування, придатних для практичного ...
  • Формування інвестиційних ресурсів підприємства за рахунок іпотечного кредиту 

   Мякишевська, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглядається необхідність використання іпотеки підприємства з метою формування його інвестиційних ресурсів. Визначено поняття іпотеки і іпотечного кредиту, висвітлено особливості іпотеки підприємства як цілісного ...
  • Фінансове та організаційне забезпечення наукових досліджень в Україні 

   Метель, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті визначено проблемні питання виконання наукових досліджень та сформульовані пропозиції по вдосконаленню фінансового забезпечення та організації виконання наукових розробок в Україні, практичне впровадження яких ...
  • Фінансовий ринок України в умовах інтеграції в глобальне економічне середовище 

   Салмінський, Д. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглянуто міжнародна міграція капіталу, яка супроводжує процес інтеграції національної економіки до глобалізованого фінансового простору.
  • Фіскальна політика як інструмент макроекономічного регулювання 

   Александрова, Марія Миколаївна; Aleksandrova, Maria (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-02-23)
   У статті досліджено та проаналізовано механізм функціонування фіскальної політики в системі макроекономічного регулювання. Досліджені проблеми функціонування фіскальної політики.
  • Шляхи залучення інвестиційного капіталу 

   Саханда, Владислав Володимирович; Sahanda Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Стаття присвячена класифікації шляхів залучення інвестиційного капіталу для підприємств аграрного сектора в сучасних умовах функціонуваннях.
  • Іміджева реклама фінансової установи 

   Бортніков, П. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Підвищенню довіри до банку та стимулюванню приросту клієнтської бази сприяє правильно поставлена іміджеві реклама. Доцільно розглядати пряму, непряму та приховану іміджеві рекламу. Одним з нових прийомів у роботі рекламних ...