Останні додані

 • Потенціал багаторівневої міжнародної торговельної інтеграції 

  Яценко, Олена Олександрівна; Iatsenko, Оlena; Яценко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05-19)
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню процесів міжнародної торговельної інтеграції з використанням багаторівневого підходу, що дозволяє більш об’єктивно оцінювати стан та тенденції інтеграційної взаємодії ...
 • Адміністративно-правове регулювання створення юридичних осіб 

  Ільницька, Надіря Фатехівна; Ilnytska, Nadiria; Ильницкая, Надиря Фатеховна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-28)
  У дисертації проведено комплексне наукове дослідження адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб. Розкрито сутність створення юридичних осіб як предмета адміністративно-правового регулювання та його ...
 • Аналітичне забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності 

  Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-09-10)
  Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми розвитку теоретико-методологічних і організаційно-методичних положень аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності з дотриманням ...
 • Державне регулювання страхової діяльності в Україні 

  Тищенко, Дмитро Олександрович; Tyshchenko, Dmytro; Тищенко, Дмитрий Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-04)
  В дисертації досліджуються теоретичні та прагматичні питання державного регулювання страхової діяльності в Україні. Акцентовано на сутнісному наповненні поняття «державне регулювання страхової діяльності», її логічному ...
 • Фінансова діагностика у вартісно-орієнтованому управлінні корпоративними підприємствами 

  Євтушенко, Марина Вікторівна; Yevtushenko, M. V.; Евтушенко, Марина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-01)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів фінансової діагностики у вартісно-орієнтованому управлінні корпоративними підприємствами. Уточнено понятійний апарат фінансової діагностики, ...
 • Фінансові механізми забезпечення збалансованого людського розвитку 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia Oleksandrivna; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-09-17)
  Дисертацію присвячено дослідженню фінансових механізмів забезпечення збалансованого людського розвитку. Поглиблено розуміння ролі людського розвитку у фінансовій науці. Проведено комплексний аналіз фінансового забезпечення, ...
 • Системний ризик у банківській діяльності 

  Корнилюк, Роман Васильович; Kornyliuk, Roman; Корнилюк, Роман Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-19)
  У дисертаційній роботі досліджено формування та реалізацію системного ризику у банківській діяльності, обґрунтовано теоретико-методологічні засади його оцінювання, розроблено практичні рекомендації щодо макропруденційн ...
 • Вартість страхової компанії: теоретико-методологічні домінанти формування та управління 

  Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У дисертації систематизовано та обґрунтовано теоретичні та методологічні засади дослідження вартості страхової компанії. Виокремлено рушійні сили її формування. Обґрунтовано необхідність запровадження вартісно-орієнтов ...
 • Консолідація банків в умовах структурних трансформацій на фінансовому ринку 

  Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-15)
  Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад консолідації банків в умовах структурних трансформацій на фінансовому ринку, визначенню критеріїв її оцінки та розробленню рекомендацій щодо ...
 • Фіскальна політика України в парадигмі сталого розвитку 

  Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-22)
  Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних основ розробки та функціонування фіскальної політики і механізму сталого розвитку. Систематизовано основні підходи до визначення терміну «сталий розвиток» ...
 • Поліваріантність конкурентної стратегії підприємства: формування та вибір 

  Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lishchynska, V. V.; Лещинская, Виктория Валериевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-09-16)
  Досліджено генезис теоретичних поглядів на конкурентну стратегію підприємства та методологію її формування. Визначено, що різноманітність існуючих підходів у сфері стратегічного управління обумовлює відповідну поліваріантність ...
 • Формування і розвиток організаційної культури підприємства (за матеріалами підприємств з виробництва пластмас) 

  Чебакова, Тетяна Олександрівна; Chebakova, Tetiana; Чебакова, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-04)
  Дисертацію присвячено поглибленню теоретичних засад, розробленню прикладних аспектів формування і розвитку організаційної культури підприємств, що виготовляють продукцію із пластмас. У роботі на основі аналізу понять, ...
 • Формування системи стратегічного контролінгу підприємства в умовах конвергенції управлінських технологій 

  Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-09-16)
  У дисертації представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми формування системи стратегічного контролінгу на підприємстві зумовленої новітніми тенденціями технологічного розвитку, які ...
 • Методологія оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств в умовах невизначеності 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, Oleksii; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-24)
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуальної наукової проблеми щодо формування концептуальних основ, а також взаємоузгодженого розвитку інструментальних засобів оцінювання ...
 • Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти 

  Ковальчук, Галина Олександрівна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Глобальні детермінанти розвитку ринків цінних паперів 

  Ананьєв, Микола Юрійович; Ananiev, Mykola; Ананьев, Николай Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню глобальних детермінант розвитку ринків цінних паперів, їх ідентифікації, оцінці, виявлення новітніх викликів та обґрунтуванню умов і заходів щодо побудови збалансованої ...
 • Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку 

  Третяк, Катерина Володимирівна; Tretiak, Kateryna Volodymyrivna; Третяк, Екатерина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-04)
 • Фінансове рахівництво у сучасному інформаційному суспільстві: теорія і практика 

  Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Сформульовано інформаційну концепцію фінансів, що ґрунтується на розумінні інформації як невід’ємному атрибуті, внутрішній об’єктивній властивості фінансових відносин. Вперше в українській фінансовій науці комплексно ...
 • Парадигма локального інноваційного розвитку в економіці ЄС 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У дисертації систематизовано та обґрунтовано методологічні засади новітньої парадигми локального інноваційного розвитку в умовах мережевізації глобальної економіки. Досліджено економічну природу та етапи еволюції ...
 • Система моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки регіонів України 

  Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Дисертація присвячена розробці концептуальних положень і системи економіко-математичних моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки (ПБ) регіонів України. Спираючись на результати аналізу наукових робіт з проблем моделювання ...

Переглянути більше