Show simple item record

dc.contributor.advisorГризоглазов, Денис Валерійович
dc.contributor.authorГулько, Євгеній Вячеславович
dc.contributor.authorHulko, Yevhenii
dc.date.accessioned2019-05-13T09:48:42Z
dc.date.available2019-05-13T09:48:42Z
dc.date.issued2019-02-12
dc.identifier.citationГулько Є. В. Промоція інвестиційного потенціалу м. Києва : магістер. дипломна робота : 072, Фінанси і кредит / Гулько Євгеній Вячеславович ; наук. керівник Гризоглазов Д. В. ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т. ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінансів, Каф. фінансів. – Київ, 2019. – 99 с.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30399
dc.description.abstractПредметом дослідження є теоретичні та практичні засади промоції інвестиційного потенціалу. Об’єктом дослідження виступає інвестиційний потенціал міста Києва. Мета дипломної роботи полягає в роботи дослідженні проблем інвестиційного потенціалу та обґрунтування шляхів вирішення існуючих проблем. Завданнями роботи є: розкрити сутність та необхідність інвестиційного потенціалу; висвітлити інформаційне забезпечення дослідження інвестиційного потенціалу; провести критичний аналіз публікацій з проблематики інвестиційного потенціалу; вивчити методологію розрахунків (визначення) інвестиційного потенціалу; розглянути динаміку інвестиційного потенціалу України; провести аналітичну оцінку інвестиційного потенціалу м. Києва; розглянути досвід країн ЄС у сфері інвестицій; визначити проблеми залучення інвестицій в столиці; обґрунтувати шляхи активізації інвестиційної діяльності в м. Києві. За результатами дослідження сформульовані пошуки шляхів підвищення рівня інвестиційного потенціалу регіону передбачає дослідження критеріїв прийняття інвестиційних рішень, під якими слід розуміти певні умови інвестиційного середовища. Визначення таких умов передбачає багаторівневий підхід, що враховує привабливість зовнішнього та внутрішнього середовища. Завдяки активізації інвестиційної діяльності відбувається розвиток галузей і регіонів, що сприяє розширенню відтворювання виробничих сил, зростання національного багатства, підвищення ефективності економіки і рівня життя населення, забезпечуючи підвищення його якості. Одержані результати можуть бути використані в роботі щодо вдосконалення інвестиційної діяльності в м. Києві.uk
dc.description.abstractThe study subject is theoretical, methodological and practical of investment potential promotion. The research object is the study is the investment potential of the city of Kiev. Thesis purpose is to work on the research of investment potential problems and to substantiate the ways of solving existing problems. Thesis tasks are: to reveal the essence and necessity of investment potential; to highlight the information support of investment potential research; to conduct a critical analysis of publications on the issues of investment potential; to study the methodology of calculations (definition) of investment potential; to consider the dynamics of investment potential of Ukraine; to conduct an analytical assessment of the investment potential of Kyiv; consider EU experience in the field of investment; to determine the problems of attraction of investments in the capital; To substantiate the ways of intensification of investment activity in Kyiv. According to the results of the study, the search for ways to increase the level of investment potential of the region is to study the criteria for making investment decisions, which should be understood as certain conditions of the investment environment. The definition of such conditions involves a multilevel approach that takes into account the attractiveness of the external and internal environment. Due to the intensification of investment activity, the development of industries and regions is being promoted, which contributes to the expansion of the reproduction of productive forces, the growth of national wealth, and the improvement of the economy and living standards of the population, ensuring its improvement. The results can be used in practice a real improvement of investment activity in Kiev.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectІнвестиційний потенціалuk
dc.subjectінвестиціїuk
dc.subjectінвестиційна привабливістьuk
dc.subjectInvestment Potentialuk
dc.subjectInvestmentsuk
dc.subjectInvestment attractivenessuk
dc.titleПромоція інвестиційного потенціалу м. Києваuk
dc.title.alternativeInvestment potential promotion of Kiev cityuk
dc.typeOtheruk
dc.subject.udc336.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record