Show simple item record

dc.contributor.advisorРудик, Наталія Василівна
dc.contributor.authorКанівець, Анна Григорівна
dc.contributor.authorKanivets, Anna
dc.date.accessioned2019-05-16T07:18:41Z
dc.date.available2019-05-16T07:18:41Z
dc.date.issued2019-02-11
dc.identifier.citationКанівець А. Г. Податковий контроль і його роль у виконанні бюджету : магістер. дипломна робота : 072, Фінанси і кредит / Канівець Анна Григорівна ; наук. керівник Рудик Н. В. ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т. ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінансів, Каф. фінансів. – Київ, 2019. – 105 с.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30411
dc.description.abstractРозвиток країни залежить від рівня наповнюваності її бюджету за рахунок різних платежів, найбільшу питому вагу серед яких якраз і становлять податкові надходження. З урахуванням кризової ситуації, яка склалася в країні, та із зростанням рівня тіньової економіки проблема наповнюваності бюджету стає найголовнішою. Одним із напрямків її вирішення є розробка системи контролюючих заходів, в основу яких будуть покладені способи податкового контролю, що має дозволити податковим органам контролювати рівень сплати податків та зборів з боку платників. При виконанні завдань проводилось дослідження різних вітчизняних і іноземних джерел, використовувались дані з офіційних джерел ДФС України, Державного Казначейства і Закони «Про виконання бюджету». Розкрито підходи до визначення поняття податкового контролю, його види, принципи та ризики. Розглянуто етапи здійснення контролю в органах ДФС. Окрім цього, були визначені теоретичні, законодавчі та практичні проблеми, які згадуються у наукових статтях різних авторів. При оцінці податкового контролю у ДФС у м. Києві та його ролі у виконанні бюджету використовуються абсолютні і відносні показники, а також показники результативності, дієвості, економічності і навантаження податкового контролю. Досліджувався зарубіжний досвід розвинутих країн, їх механізм здійснення податкового контролю та види перевірок Також були розглянуті основні проблеми податкового контролю в Україні і висунуто пропозиції та управлінські рішення щодо його покращення.uk
dc.description.abstractThe development of the country depends on the level of filling of its budget at the expense of various payments, the largest share among which is tax revenues. Taking into account the crisis situation in the country, and with the growth of the shadow economy, the problem of budget filling becomes the most important. One of the directions of its solution is the development of a system of control measures, which will be based on the methods of tax control, which should allow the tax authorities to control the level of payment of taxes and fees by taxpayers. In carrying out the tasks conducted a study of various domestic and foreign sources, used data from official sources of the DFS of Ukraine, the state Treasury and the Laws "on the execution of the budget". Approaches to the definition of tax control, its types, principles and risks are disclosed. The stages of control in the bodies of DFS. In addition, the theoretical, legislative and practical problems mentioned in the scientific articles of various authors were identified. In the evaluation of tax control in the DFS in Kyiv and its role in the execution of the budget uses absolute and relative indicators, as well as indicators of efficiency, effectiveness, efficiency and burden of tax control. The foreign experience of developed countries, their mechanism of tax control and types of inspections were also considered the main problems of tax control in Ukraine and put forward proposals and management decisions to improve it.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectПодатковий контрольuk
dc.subjectвиконання бюджетуuk
dc.subjectподаткова перевіркаuk
dc.subjectподаткові ризикиuk
dc.subjectоцінка здійсненняuk
dc.subjectзарубіжний досвідuk
dc.subjectTax controluk
dc.subjectbudget executionuk
dc.subjecttax audituk
dc.subjecttax risksuk
dc.subjectassessment of implementationuk
dc.subjectforeign experienceuk
dc.titleПодатковий контроль і його роль у виконанні бюджетуuk
dc.title.alternativeTax control and its role in budget executionuk
dc.typeOtheruk
dc.subject.udc336.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record