Останні додані

 • Ризики сталого розвитку сучасного аграрного виробництва в умовах цифровізації 

  Ярмоленко, Юлія О.; Yarmolenko, Julia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розкрито авторське визначення поняття сталий розвиток агарного виробництва» як здатності суб’єктів господарювання безперервно та динамічно підтримувати раціональну пропорційність між чинниками відтворення та ...
 • Чинники впливу на формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі 

  Волосов, Анатолій М.; Volosov, Anatoly (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Дієве формування конкурентних переваг є можливим за умов урахування впливу факторів на окремі стадії цього процесу. Чинники конкурентних переваг є численними та різноманітними за сферою прояву, відношенням до підприємст ...
 • Трансформація механізмів та рушійних сил циклічності в умовах становлення постіндустріального суспільства 

  Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena; Ткаченко, Елена Вадимовна; Дроб’язко, Марія М.; Drobyazko, Maryia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена трансформації механізмів циклічності під впливом становлення постіндустріальної моделі економіки. Виділено два провідні елементи цього процесу. Зокрема, зростання вагомості механізмів відтворення ...
 • Теоретико-методичні засади оцінки ефективності маркетингового забезпечення сільських територій 

  Тарасович, Людмила В.; Tarasovych, Ludmyla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті обґрунтовано пріоритетність маркетингового забезпечення як необхідного атрибуту вироблення та реалізації механізмів імплементації інклюзивної моделі соціально-економічного зростання сільських територій з огляду ...
 • Проблеми та механізми ефективності функціонування СОТ 

  Тананайко, Тетяна С.; Tananaiko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В умовах сьогодення багатостороння система перебуває в нестабільному стані: торговельні війни між глобальними економічними лідерами, зростання випадків неправомірного застосування тарифних і нетарифних заходів торговельного ...
 • Якість життя населення в контексті взаємодії комерційного і бюджетного секторів соціальної сфери 

  Синяєва, Людмила В.; Synyayeva, Liudmyla; Ярчук, Ангеліна В.; Yarchuk, Angelina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена обґрунтуванню важливості подолання монополії бюджетного сектора на надання доступних медичних та освітніх послуг для підвищення якості жття широких верств населення України. Для оцінки внеску двох провідних ...
 • Disruptive technologies as the basis of the economy of the sixth technological development 

  Shvydanenko, Oleh; Швиданенко, Олег Анатолійович; Швыданенко, Олег Анатольевич; Busarieva, Tetyana; Бусарєва, Тетяна Геннадіївна; Бусарева, Татьяна Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The evolution of socio-economic systems is non-linear in nature; it contains both periods of smooth changes and abrupt transformational leaps. Ten years after the start of the economic crisis of 2007–2009. the pace of ...
 • Людський капітал в умовах макроекономічної нестабільності: стан та проблеми розвитку 

  Кріщюкайтене, Ірена; Kriščiukaitienė, Irena; Руженський, Максим Миколайович; Ruzhensky, Maksym; Руженский, Максим Николайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У комплексі складних соціально-економічних проблем України в умовах ринкових трансформацій важлива роль належить збереженню і примноженню людського капіталу, що є основою продуктивної зайнятості. Остання в процесі залучення ...
 • Проблематика використання експортного потенціалу пострадянських країн 

  Радзявічюс, Гедімінас; Radzevicius, Gediminas; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tetiana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Паєвська, Олена Олександрівна; Paievska, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Здійснено компаративний аналіз експортних потенціалів пострадянських країн, виокремлено та класифіковано основні фактори поглиблення проблеми їх використання. Проаналізовано показник невикористаного експортного потенціалу ...
 • Теорія нерівності в працях учених-економістів ХХ і ХХІ століть 

  Радіонова, Антоніна С.; Radionova, Antonina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Для світу вкрай актуальною стала проблема нерівномірного економічного розвитку між країнами, зростання глобальної нерівності та її крайнього прояву для мільйонів населення планети — постійна стагнація та проживання за ...
 • Стратегічні напрями розвитку фінансової інфраструктури аграрного ринку України 

  Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatoliy; Поручник, Анатолий Михайлович; Войчак, Дмитро А.; Voichak, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Сучасна структурна динаміка розвитку аграрного ринку України визначальною мірою детермінується станом його фінансової інфраструктури, представленої насамперед системою банківського кредитування вітчизняного агропромислового ...
 • Ознаки Ватикану як офшорної зони 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Мазур, Микола І.; Mazur, Mykola (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Устатті досліджено питання офшорів та особливості їх функціонування у сучасному світі. Ця тема є досить актуальною, адже вона є одним із проявів глобалізації міжнародної фінансової системи, де є суспільні відносини, які ...
 • Зв’язок державного регулювання освіти та структури національної економіки в контексті становлення постіндустріального суспільного укладу 

  Майборода, Тетяна М.; Mayboroda, Тetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено особливості становлення нового типу суспільних відносин — постіндустріального суспільства, виділено його основні риси та чинники, що можна простежити в структурі національних економік країн світу. У ...
 • Креативний імператив еволюції глобальної економічної парадигми 

  Копійка, Дар’я В.; Kopiika, Daria (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування креативного імперативу та понятійного апарату креативної економіки в процесі еволюції глобальної економічної парадигми. У працях вітчизняних і ...
 • Інструменти інноваційного реформування національної системи митного регулювання 

  Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, Inna; Иринчина, Инна Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено науково-практичному обґрунтуванню інноваційних інструментів митного регулювання реалізації національних економічних інтересів. Реформування національної системи митного регулювання за необхідності ...
 • Державна політика щодо фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки 

  Яцух, Олена О.; Iatsukh, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Проблема державної підтримки сільськогосподарської галузі національної економіки України в умовах формування ринку продовольства є багатоплановою. Її вирішення полягає передусім у створенні дієвого фінансово-кредитного ...
 • Обґрунтування ключових викликів розвитку економіки України 

  Галасюк, Віктор В.; Halasiuk, Viktor (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Відсутність адекватних й ефективних економічних реформ у ключових сферах господарських відносин призводить до зворотних процесів деградації вітчизняної економіки, її нездатності зберігати стійкість перед сучасними викликами ...
 • Управління формуванням інноваційного освітнього середовища в контексті переходу знаннєвої парадигми освіти на компетентнісну 

  Гаращук, Олена В.; Garashchuk, Оlena; Куценко, Віра І.; Kutsenko, Vira (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено роль системи управління освітою у контексті її впливу на розвиток інноваційних процесів, людського капіталу та економіки в цілому, що є актуальною проблемою сучасного періоду становлення інформаційно ...
 • Кооперативи та кластери в органічному секторі: світовий досвід 

  Галнайтите, Аісте; Galnaitytė, Aistė; Наміотко, Вірджинія; Namiotko, Virginia; Овчаренко, Анна; Ovcharenko, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто та розкрито міжнародний досвід функціонування кооперативів і кластерів в органічному секторі із визначення переваг і мотивів таких форм об’єднання, враховуючи специфіку торгівлі органічною агропродовольчою ...
 • Інституціалізація краудфандінгу в контексті глобалізації 

  Фролов, Дмитро К.; Frolov, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Обмеженість фінансових можливостей в умовах тривалого кризового стану в економіці обумовлює необхідність використання додаткових джерел і фінансових механізмів для реалізації інноваційних проектів. У сучасному світі ...

Переглянути більше