Show simple item record

dc.contributor.authorЯмборко, Галина Анатоліївна
dc.contributor.authorYamborko, Halyna Anatoliivna
dc.contributor.authorЯмборко, Галина Анатольевна
dc.date.accessioned2020-04-29T05:41:02Z
dc.date.available2020-04-29T05:41:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationЯмборко Г. Концептуальні основи як методологічний базис формування і аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання / Ямборко Галина // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Р. Ф. Бруханський (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2016. – Вип. 2. – С. 152–160.uk_UA
dc.identifier.issn2410-0706
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/32855
dc.description.abstractАктуальність. В статті обгрунтовано значення оновленої концептуальної основи фінансової звітності, зокрема концепції капіталу, як підгрунтя національних стандартів обліку та методології формування і інтерпретації показників фінансової звітності підприємств України. Методи. Відповідно до мети використано методи дослідження: статистичний, аналітичний, діалектичний метод пізнання; монографічний метод, метод узагальнення при моніторингу позицій науковців щодо дефініції економічних і облікових понять «концепція», «капітал», «модель обліку»; абстрактно-логічний метод для теоретичних узагальнень і формулювання висновків. Результати. Охарактеризовано і розкрито зміст, призначення Концептуальної основи фінансової звітності з’ясовано її роль як методологічного орієнтира. Досліджено суть концепцій капіталу та збереження фінансового і фізичного капіталу в контексті розвитку фінансової звітності підприємств, виокремлено проблему аналітичної інтерпретації показників фінансової звітності різними групам користувачів. Перспективи Перспективи подальших досліджень спрямовуватимуться на вивчення та запровадженя міжнародного досвіду формування і інтерпретації показників фінансової звітності та обгрунтування процесу гармонізації національних стандартів шляхом актуалізації концептуальних основ фінансової звітності . Introduction. The article revised financial reporting framework, including the concept of equity as the basis of national accounting standards and methodology formation and interpretation of indicators of financial reporting in Ukraine. Methods. For this purpose we applied research methods, analytical, dialectical method of knowledge; monographic method, generalization in monitoring the position of scientists on the definition of economic and accounting concepts "concept", "capital", "accounting model"; abstract logical method for theoretical generalizations and drawing conclusions. Results. The content has been characterized and disclosed, purpose financial reporting framework clarified its role as a methodological guide. The essence of the concepts of capital, financial and physical capital in the context of financial reporting was grounded, the problem of analytical interpretation of indicators of financial statements by various groups was analyzed. Prospects. Prospects for further research directed to study and introduced the international experience of formation and interpretation of financial statements and performance justify the harmonization of national standards by updating financial reporting framework.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний економічний університетuk_UA
dc.subjectконцептуальні основиuk_UA
dc.subjectфінансова звітністьuk_UA
dc.subjectконцепціяuk_UA
dc.subjectякісні характеристикиuk_UA
dc.subjectаналітична інтерпретаціяuk_UA
dc.subjectconceptual frameworkuk_UA
dc.subjectfinancial reportinguk_UA
dc.subjectconceptuk_UA
dc.subjectquality characteristicsuk_UA
dc.subjectanalytical interpretationuk_UA
dc.titleКонцептуальні основи як методологічний базис формування і аналізу фінансової звітності суб’єктів господарюванняuk_UA
dc.title.alternativeConceptual foundations as a methodological basis of business entities financial statements formation and analysisuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc657.2.221uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record